Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Handelsstopp i Oscar Properties efter miljardförvärv

Nyheter
Publicerad: 2020-10-13 08:53
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT /

Handelsstopp i Oscar Properties preferensaktier. Detta efter morgonens nyhet att Oscar Properties förvärvar fastigheter för 1,4 miljarder kronor från SBB samt föreslår företrädesemission av stamaktier om 325 miljoner kronor och utbyteserbjudande till preferensaktieägarna.

(Texten är uppdaterad) Under tisdagsmorgonen meddelade Oscar Properties Holding att bolaget har ingått ett avtal, villkorat av finansiering, med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, om att förvärva en fastighetsportfölj för 1,4 miljarder kronor. Därutöver kom nyheter om företrädesemission samt utbyteserbjudande till preferensaktieägarna.

Efter dessa nyheter rusade både stamaktierna samt preferensaktierna på börsen. Nasdaq Stockholm har dock valt att handelsstoppa preferensaktierna som handlades som högst för 850 kronor under tisdagen och vid handelsstoppet handlades för 205 kronor per aktie, vilket var en utveckling om cirka 103 procent under dagen.

Oscar properties skriver i ett pressmeddelande att bolaget har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets preferensaktier av serie B.

”Oscar Properties kan bekräfta att Bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i Bolagets preferensaktier av serie B”.

Extrastämma

Förvärvet som aviserades under morgonen är villkorat av att Oscar Properties erhåller nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

För att tillföra nytt eget kapital kommer Oscar Properties att kalla till en extra bolagsstämma den 16 november 2020, vilken föreslås besluta om en nyemission av stamaktier motsvarande cirka 325 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Emissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium.

Oscar Engelbert, via bolaget Parkgate, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen om cirka 49 miljoner kronor. Därutöver har Parkgate åtagit sig att garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor.

Därutöver föreslås den extra bolagsstämman besluta om ett erbjudande preferensaktieägarna att frivilligt byta in dessa till nyemitterade stamaktier. 

Finansieringen

Som en del av finansieringen av förvärvet avser bolaget att, via dotterbolag, ta upp bankfinansiering samt emittera ett seniort säkerställt obligationslån. Bolaget och dess rådgivare har, efter sedvanlig undersökning av förutsättningarna för ett sådant obligationslån, förankrat emissionen med ett antal institutionella investerare. Av pressmeddelandet framgår det att bolaget avser att genomföra obligationsemissionen i närtid.

– Bolaget och jag själv har gått igenom en väldigt turbulent tid där jag kan konstatera att vi fattat en mängd beslut med syfte att förbättra situationen men dessa har inte räckt för att till fullo stabilisera bolagets finansiella ställning. Med dagens affär skapar vi en stabil plattform för framtiden så att vi kan blicka framåt och fortsätta utveckla de bästa och finaste bostäderna i Sverige. Sedan bostadsmarknaden vände nedåt under andra halvan av 2017 med förändrade marknadsförutsättningar, har vi fokuserat på att minska skuldsättningen och anpassa organisationen. Bland annat har vi avvecklat byggbolaget Allegro, genomfört kraftiga kostnadsbesparingar och minskat organisationens storlek, säger VD Oscar Engelbert.

Bolaget uppger vidare att fortsättningsvis kommer framtida utvecklingsprojekt i huvudsak att genomföras i JV-strukturer med finansiellt starka partners, vilket ska ge Oscar Properties möjlighet att i större utsträckning fokusera på sin kärnkompetens; design, marknadsföring och försäljning. På detta sätt kommer byggrisken att minimeras genom entreprenadkontrakt med stabila och erfarna leverantörer. 

Förvärvet

Dagen annonserade förvärv består av 37 fastigheter med en uthyrningsbar area om 133 231 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 1 400 miljoner kronor.

Cirka 70 procent av fastigheterna i termer av fastighetsvärde är belägna i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala.

Den uthyrningsbara arean består i huvudsak av kontor, handel, lätt industri och lager, hotell samt bostäder.

De tre största hyresgästerna i termer av hyresintäkter är Ericsson, Arbetsförmedlingen och Region Dalarna.

Hyresvärde om 126,9 miljoner kronor och ett driftnetto om 81,8 miljoner kronor per år.

Bolaget har i fastighetsportföljen identifierat byggrätter om cirka 82 000 kvadratmeter inom befintliga detaljplaner.

Emissionen och rådgivare

I den annonserade företrädesemissionen är teckningskursen fastställd till 0,19 kronor per ny stamaktie, vilket förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 325 miljoner kronor i emissionslikvid före transaktionskostnader.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oscar Properties. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.


Dela sidan:
Skriv ut: