Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hackande hackspettar stoppar skogsavverkning

Nyheter
Publicerad: 2021-07-22 08:49
Foto: TT

Mark- och miljööverdomstolen anser att en planerad skogsavverkning kommer att skada eller förstöra fortplantnings- och viloplatser för ett antal skyddade fågelarter samt att det inte är möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som hindrar sådan skada.
Den planerade avverkningen är därför förbjuden.

En nämnd i Göteborgs stad gjorde den i april 2017 en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen för grävning och schaktning i samband med anläggande av dammsystem inom en fastighet i Göteborgs kommunen. Ett år senare förelades nämnden att vidta vissa försiktighetsåtgärder av länsstyrelsen.

I oktober samma år fick länsstyrelsen uppgifter om att ett antal fåglar och fladdermöss förekom i anslutning till det aktuella området. Nämnden förelades i samband med detta att avbryta avverkningen och utreda dess påverkan på fåglar i området. Efter att nämnden inkom med utredningen förelades man att vidta vissa skyddsåtgärder, bland annat ålades nämnden att återanvända alla avverkade döda träd i närområdet och sätta upp fågelholkar.

Skyddade arter häckade i området

Naturskyddsföreningen i Göteborg yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Det anfördes att nämndens utredning hade allvarliga brister genom att den bland annat endast fokuserat på vissa arter och därigenom underlåtit att undersöka alla arter som kan förkomma i området. Man pekade vidare på att nämnden identifierat att skyddade arter häckar i det aktuella området. Enligt föreningen innebar de av länsstyrelsen meddelade skyddsåtgärderna inte ett tillräckligt skydd för de berörda djurarternas fortplantnings- och viloplatser, i strid med artskyddsförordningen.

Länsstyrelsen och staden bestred dock bifall till överklagandet.

Undermålig utredning

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt instämde i att utredningen var undermålig på det sätt som föreningen anfört. Det gick enligt domstolen, baserat på utredningen, inte att utesluta att området nyttjas för fortplantning eller viloplats av andra skyddade arter.

Domstolen noterade vidare att det av utredningen framgick att revir för det par av den rödlistade mindre hackspett som fanns i området riskerade att försvinna. Det konstaterades att de åtgärder som vidtagits till skydd för arten utgjort kompensationsåtgärder snarare än åtgärder för att säkerställa artens kontinuerliga ekologiska funktion, vilket stod i strid med 4 § artskyddsförordningen.

Fågeldirektivet gäller samtliga arter

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att EU-domstolen nyligen klargjort att fågeldirektivet gäller samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstaternas territorium, och således inte endast de fågelarter som finns upptagna i artskyddsförordningen.
Staden hade inkommit med en kompletterande utredning efter underinstansens dom, vilken enligt Mark- och miljööverdomstolen läker bristerna i den förra utredningen. Av den nya utredningen framgick att området regelbundet utnyttjas för fortplantning och viloplats samt att avverkningen riskerar att påverka de aktuella arterna. Domstolen fann det därför klarlagt att avverkningen innebär att de aktuella fåglarnas fortplantnings- och viloplatser kommer att skadas eller förstöras.

Domstolen anser det inte visat att det inte är möjligt att förskriva skyddsåtgärder som effektivt säkerställer att skada inte uppstår, framför allt med avseende på den kontinuerliga ekologiska funktionen för mindre hackspett.

Mark- och miljööverdomstolen avslår därför överklagandet. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand