Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grönt ljus för tillståndskrav på passivt tiggeri i Eskilstuna

Nyheter
Publicerad: 2019-06-24 12:00
Foto: Emil Langvad / TT

Eskilstuna kommuns beslut att införa ett tillståndskrav på så kallad passiv penninginsamling strider inte mot ordningslagen. Det konstaterar förvaltningsrätten som bifaller kommunens överklagande av Länsstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni förra året,
vid en revidering av tidigare gällande lokala ordningsföreskrifter, att införa ett krav på Polismyndighetens tillstånd för så kallad passiv penninginsamling, tiggeri, inom ett antal geografiska områden i kommunen.

Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen i Södermanlands län som upphävde föreskriften om passiv penninginsamling.

Framgick inte att tiggeri orsakat allvarliga störningar

Länsstyrelsen hänvisade till att det inte framgick att ”ett passivt insamlande av pengar på aktuella platser orsakat allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen”. Inte heller framgick att detta ”onödigt hindrat eller stört trafiken eller äventyrat säkerheten på annat sätt” och föreskriften fick därför anses strida mot lagen.

Eskilstuna kommun överklagade Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och anförde, bland annat, att den passiva penninginsamlingen ”ökat kraftigt och blivit ett stående inslag i gatubilden” de senaste åren. Enligt kommunen är den passiva pengainsamlingen som pågår i kommunen ”mycket sällan vare sig tillfällig eller obetydlig” och att föreskrifterna därför är förenliga med bemyndigandet
för kommunerna att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Kommunens beslut om tillståndskrav för passiv pengainsamling innebär inte varken ett onödigt tvång på allmänheten eller en obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Inte obefogat långtgående eller onödigt förbud

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns något stöd i ordningslagen för att kräva att kommunen måste visa att det förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar att en tillståndsplikt införs. Därmed kan inte tillståndskravet underkännas på den grunden. Frågan är därmed om ett krav på tillstånd är alltför långtgående i den meningen att den lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Enligt förvaltningsrätten gäller tillståndsplikten i det aktuella fallet flertalet tillräckligt tydligt avgränsade geografiska områden, och det saknas enligt domstolen anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt gäller de aktuella platserna. Därför kan tillståndsplikten, enligt domstolen, inte anses onödig eller obefogat långtgående.

Föreskriftens strider inte mot ordningslagen

Förvaltningsrätten anser inte heller att bestämmelsen är utformad så att den är omöjlig att tillämpa. Kommunen har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som betecknats som passiv för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

De områden som föreskriften avser är geografiskt tillräckligt avgränsade och föreskriften kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskriften har getts en sådan tydlig utformning att det är möjligt att tillämpa och övervaka efterlevnaden av den. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen och kommunens överklagande bifalls därför.

En nämndeman var dock skiljaktig och ansåg att föreskriften var för långtgående.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: