Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Gröna Lunds konsulter: klar överdrift och uppenbar felbedömning

Nyheter
Publicerad: 2021-06-02 08:46
Skeppsholmen, Gröna Lund.

Gröna Lund överklagar mark- och miljödomstolens beslut till högre instans.
Tivolit tar hjälp av konsultbyrån Tyréns i striden om fastigheten som Gröna Lund hoppas kunna ta över.
Konsultbyrån riktar kritik åt uttalanden som ”förefaller vara ett uttryck för subjektiva värderingar snarare än att ge uttryck för en objektiv bedömning”. 

Stockholms kommun antog den nya detaljplanen för Gröna Lund den 20 april i förra året, vilken skulle innebära att nöjesfältet utvidgades och att det skulle kunna byggas nya attraktioner.

Flertalet organisationer och boende på Djurgården protesterade högljutt och överklagade kommunens beslut till mark- och miljödomstolen som rev upp den av kommunen antagna detaljplanen. 

Skälet var att domstolen ansåg att kommunens beslut strider mot bestämmelser i miljöbalken. Detta då den beslutade utvidgningen av nöjesfältet ”i sig inte är tillåten inom Nationalstadsparken” samt att de ”kulturhistoriska värdena för riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas om detaljplanen blev verklighet”.

Utgörs av en parkeringsplats

Gröna Lund skriver i överklagandeskriften till Mark- och miljööverdomstolen att ”ett förverkligat planförslag skulle inte medföra att Gröna Lund tillåts dominera området. Förändringen av fronten mot vattenrummet skulle inte medföra att områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas”.

Gröna Lund konstaterar liksom även Mark- och miljödomstolen gjorde, att fastigheten som Gröna Lund vill använda för utbyggnad utgörs i dag av en parkeringsplats där det finns byggmaterial och bråte samt att den inte utgör en vacker och inbjudande miljö.

Området omfattar inte parklandskap eller naturmiljö.

Gröna Lund instämmer i domstolens bedömning men konstaterar samtidigt att uttalandet är en klar underdrift. 

”Inför 1897 års tillfälliga utställning raderades spåren av fastighetens tidigare karaktär och historik som ett område primärt använt av flottan och en del av Djurgårdsstadens småskaliga bebyggelse”, skriver Gröna Lund och uppger att inför utställningen genomfördes ett omfattande rivnings- och sprängningsarbete samt utfyllnader. 

Anlitat konsultbolag

Därefter har platsen främst använts för besöksnäringen, under en period om 35 år som nöjesfält och därefter som parkering och kringfunktioner till områdets destinationer, framför allt för Gröna Lund. 

”Fastighetens nuvarande användning och utformning saknar betydelsefulla historiska kopplingar samt byggnader eller andra kulturvärden som rent fysiskt eller på annat sätt kan ta skada av ett antagande av detaljplanen. Områdets nuvarande utformning, som en parkeringsplats, bidrar inte på något sätt till att uppfylla några av de ursprungliga intentioner som funnits vid inrättandet av nationalstadsparken”, skriver Gröna Lund. 

Gröna Lund har gett konsultbolaget Tyréns i uppdrag att upprätta en sammanställning och särskild analys avseende den påverkan och eventuella skada som ett förverkligat planförslag skulle kunna medföra på nationalstadsparken samt kommentera mark- och miljödomstolens domskäl ifråga om skada. 

”Att planförslaget skulle medföra att Gröna Lund får en storlek som skulle medföra en dominans och att ”området” skulle uppfattas som ett stort nöjesfält utgör enligt Tyréns en klar överdrift och uppenbar felbedömning. Uttalandet förefaller vara ett uttryck för subjektiva värderingar snarare än att ge uttryck för en objektiv bedömning. Tyréns är av uppfattningen att de vybilder som återfinns i detaljplanens kulturmiljöutredning tydligt utvisar att det finns en påverkan men att varken dominans eller skada därigenom skulle uppstå om planen förverkligas”.

Attraktionerna smälter in

Gröna Lund presenterar i överklagandeskriften en mängd vybilder av nöjesparken och uppger att det ”torde det vara uppenbart att tillkommande bebyggelse varken förändrar synintrycket av nationalstadsparken från långt eller nära håll i sådan mån att de kulturhistoriska värdena inom nationalstadsparken skadas”. 

Gröna Lund menar att tvärtom är ”tillkommande attraktioner placerade i sitt rätta sammanhang och sammansmälter därmed på ett naturligt sätt med redan befintlig verksamhet på ett sådant sätt som även fortsättningsvis upprätthåller den balans och läsbarhet mellan kultur- och nöjesinstitutioner som såväl historiskt som idag råder på Djurgården”. 

Gröna Lund pekar på att Mark- och miljödomstolen inte har redovisat en bedömning avseende vilken skada som skulle uppstå på nationalstadsparken om planen förverkligas och har heller inte redovisat vilka värden i Nationalstadsparken som därvid skulle skadas. 

Vidare uppger Gröna Lund att Mark- och miljödomstolen ”har på ett motsägelsefullt sätt konstaterat att den aktuella detaljplanen inte omfattar parklandskap eller naturmiljö. Domstolen gör samtidigt bedömningen att planen medför att Djurgårdens parklandskap ändras och att områdets kulturhistoriska värden skadas”.

Gröna Lund pekar även på att domstolen har bedömt att den utbyggnad av Gröna Lund som planen medger är att anse som en utvidgning av Gröna Lunds nöjesfält och inte en komplettering av densamma. Mark- och miljödomstolen har därmed gjort en felaktig tolkning av förarbetena.

I skrivande stund har det inte kommit in någon skrift från motparterna till Svea hovrätt.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
gronalund-tivoli
konsultbolagets-vyanalys

Dela sidan:
Skriv ut: