Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Genomsynen av förmånssystemet för läkemedel måste också gälla prisregleringen”

Debatt
Publicerad: 2015-09-09 11:59

DEBATT – av advokaterna Malin Albert och Jennie Espelund, advokatbyrån Setterwalls Life Sciences grupp 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har nyligen lämnat en slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Syftet med rapporten är att utreda ökningen av att receptbelagda läkemedel tas ur förmånssystemet och att läkemedelsföretagen väljer att inte ansöka om inträde.

Remissinstanserna har precis inkommit med sina synpunkter. Av synpunkterna framgår att kritik riktas mot att TLV:s uppdrag endast omfattar en översyn av förmånssystemet och inte också prisregleringen. Mycket talar för att TLV:s förslag om att till exempel utbytbarhet ska omfatta läkemedel utanför förmånssystemet inte kommer att få den effekten att företagen har kvar sina läkemedel i förmånssystemet. Förslagen riskerar därför att bli tandlösa i förhållande till avsikten med uppdraget. 

Debatten om att läkemedelsföretag tar receptbelagda läkemedel ur förmånssystemet och att de väljer att inte ansöka om inträde har pågått sedan en tid tillbaka. Till följd av detta fick TLV i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av och orsakerna till detta samt lägga fram förslag på åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna för patienter och hälso- och sjukvården.

TLV:s uppdrag omfattade dock inte att se över prisregleringen. TLVs slutrapport publicerades före sommaren och i rapporten presenteras band annat förslag om att de läkemedel som inte finns med i förmånssystemet ska kunna bytas ut på apoteket och att det ska införas en oberoende priswebb som möjliggör prisjämförelser för alla receptbelagda läkemedel.

Det svenska förmånssystemet är till för att ge ett skydd mot höga läkemedelskostnader. Det finns en inneboende vilja av att ha så många receptbelagda läkemedel inom förmånssystemet som möjligt.

Idag omfattar systemet nästan 14 000 olika former av läkemedel och andra varor. Det är TLV som beslutar vilka produkter som får ingå och till vilket pris. Alla receptbelagda läkemedel ingår alltså inte.

För de läkemedel som inte ingår råder fri prissättning. Priset kan således variera från apotek till apotek. Apoteket kan enligt dagens system inte heller byta ut läkemedel som inte ingår i förmånerna mot ett annat billigare läkemedel inom förmånerna.  

Vad är då anledningen till att ett läkemedel inte ingår i förmånssystemet? I debatten framförs ofta att läkemedelsföretagen väljer att ta ur läkemedel för att undvika generisk konkurrens. Utträdet kan självklart också bero på andra omständigheter såsom att TLV har gett avslag för att kostnaden är för hög, att läkemedlet endast behandlar ett mindre allvarligt sjukdomstillstånd eller att TLV inte efterkommer en begäran om prishöjning.

I debatten läggs ansvaret för utträden i regel på läkemedelsföretagen. Från företagens sida handlar ett utträde dock om en fråga av mer omfattande karaktär som till stor del beror på en bristande interaktion mellan förmånssystemet och prispolitiken.

Företag (oavsett bransch) söker alltid kostnadstäckning avseende sina produkter. Om förmånssystemet inte möjliggör att läkemedelsföretagen lyckas kostnadstäcka sina produkter, kan företagen komma att begära utträde ur systemet. Som exempel på läkemedel där problematiken nu har blivit mer påtaglig är förmånsläkemedel äldre än 15 år. Det har nyligen införts ett krav på prissänkning för dessa läkemedel om 7,5 procent vilket påverkar möjligheten att ha kvar dessa läkemedel inom förmånerna.

Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om det verkligen är korrekt att endast göra en genomsyn av förmånssystemet utan att samtidigt också se över prisregleringen. Denna åsikt har återkommande framförts av olika representanter från branschen och flera remissinstanser riktade också kritik mot just detta.

Mycket talar för att TLV:s förslag om till exempel utbyte inte kommer att påverka företagens val att ta olönsamma produkter ur förmånssystemet. Det finns också en risk att förslagen i längden kan få den effekt att läkemedel utanför förmånssystemet istället försvinner från marknaden. Förslagen riskerar därför att bli tandlösa i förhållande till avsikten med uppdraget.

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: