Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fyra förändringar för rättsstaten – vi behöver en robust konstitution och en ny grundlagsutredning”

Debatt
Publicerad: 2018-08-24 07:46

DEBATT – av Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och jur.dr.

 

Ett riksdagsval som ger partier med auktoritära tendenser en knapp majoritet. Ett snabbt utarbetat förslag att ändra grundlagarna. Ett riksdagsbeslut med minsta möjliga marginal. Ett extraval, som ger den nya regeringen knappt men fortsatt stöd. Ett andra riksdagsbeslut med någon enstaka rösts övervikt.

På mindre än ett och ett halvt år kan den svenska konstitutionen vara förändrad i grunden. Fri- och rättigheter upphävda, domstolarnas oberoende inskränkt, valsystemet ett helt annat.

Den svenska demokratin är inte hotad idag. I flera EU-länder har dock partier med auktoritära tendenser fått makten genom allmänna val och därefter vidtagit olika åtgärder som försvagar demokratin och rättsstaten. Sverige är inte immunt mot strömningar i tiden och vårt land skulle i en framtid också kunna få en sådan regering.

Moderaterna går till val på att ta tag i Sverige – att återupprätta samhällskontraktet så att staten står stark och trygg där staten måste stå stark och trygg.

En del i detta är att vi vill se över skyddsvallarna runt demokratin, rättsstaten och människornas fri- och rättigheter – i ett läge då politisk stabilitet råder och det finns en relativt stor enighet om grundläggande demokratiska och rättsstatliga värden. Om skyddsvallarna i en framtid skulle brista så skulle därigenom också en bärande del av samhällskontraktet brista. Den risken måste minimeras. Därför kräver Moderaterna att en ny grundlagsutredning tillsätts efter valet i höst.

Med beaktande av samhällsutvecklingen både i Sverige och i vår omvärld under de 14 år som har gått sedan den förra grundlagsutredningen sammankallades är alltså tiden mogen att åter se över ett antal frågor med anknytning till regeringsformen.

Moderaterna vill att en ny grundlagsutredning bland annat ska lämna förslag inom fyra områden i syfte att göra våra domstolar och grundlagar mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin och att stärka skyddet för människors fri- och rättigheter.

Det handlar för det första om att stärka domstolarnas självständighet i förhållande till regeringen och parlamentet. I 20 av 28 EU-länder leds den centrala domstolsadministrationen av ett från regering och riksdag fristående domstolsråd som till en majoritet utgörs av domare och som bland annat utser myndighetens chef.

I Sverige är det Domstolsverket, en statlig myndighet direkt under regeringen, som  ansvarar för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges domstolar. Att inrätta ett fristående domstolsråd även i Sverige skulle stärka de svenska domstolarnas självständighet.

Vidare bör grundlagsskyddet för de högsta domstolarnas oberoende förstärkas genom att antalet tjänstgörande justitieråd läggs fast i grundlag och att det i grundlag också anges en lägsta ålder för när ett justitieråd måste gå i pension.

Vi vill även se över tillsynen av domstolarna och formerna för när domare, som misskött sig, kan avskedas.

Det handlar för det andra om att stärka människors fri- och rättigheter. Det bör ske på flera olika sätt. Vi vill införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen.

Vi anser också att staten i ett sådant skadeståndsmål ska betala sina egna rättegångskostnader även om staten vinner målet om den enskilde haft skälig anledning att få sitt fall prövat.

Flera av rättigheterna i regeringsformen bör också stärkas och vissa nya rättigheter bör införas: äganderätten och näringsfriheten bör stärkas och diskrimineringsförbudet bör breddas till att omfatta alla människor. Vidare bör en tydligare rätt till domstolsprövning införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.

Det handlar för det tredje om att införa ett tydligare system för att kontrollera om en viss bestämmelse i lag eller annan författning strider mot grundlagen. Vi vill bland annat stärka Lagrådets kontroll, inte så till vida att Lagrådet ska ha ”vetorätt” mot ny lagstiftning – ytterst är lagstiftningen riksdagens ansvar – men andra typer av förstärkningar bör övervägas.

Det kan till exempel handla om krav på kvalificerad majoritet för att riksdagen ska kunna bifalla ett förslag som Lagrådet avstyrkt.

Lagrådets roll är att göra en sorts förhandskontroll av förslag på ny lagstiftning. Vi ser också ett behov av att stärka möjligheterna till en efterhandskontroll av redan beslutad lagstiftning. Det handlar i praktiken om att skapa en tydligare möjlighet för domstolarna att  pröva om en viss lagbestämmelse står i strid med exempelvis grundlag eller Europakonventionen, utan att frågan aktualiseras i ett konkret fall.

Det handlar för det fjärde om att göra det svårare att ändra grundlagarna. Traditionen i Sverige har hittills inneburit att vi inte genomdriver grundlagsändringar med knapp majoritet. Vi ska dock inte vara naiva. Denna tradition kan lätt brytas, om auktoritära partier kommer till makten.

I andra länder har grundlagsändringar varit ett av flera verktyg som använts för att uppnå auktoritära regeringars mål. I ljuset av detta bör övervägas om det är för enkelt att ändra en svensk grundlag.

Exempelvis kan man tänka sig att det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet ska behöva vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med ett extra val.

Vi lever i en tid när demokratin och rättsstaten är under press på många håll. Låt oss därför tillsätta en ny grundlagsutredning för att se hur vi i vårt land kan stärka skyddet för friheten, rättsstaten och demokratin.

En robust konstitution är en grundläggande förutsättning för att samhällskontraktet ska upprätthållas och därmed för att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska kunna gälla – lika för alla.

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: