Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förvaltare och god man – inte behöriga att ansöka om skilsmässa

Nyheter
Publicerad: 2021-07-07 09:54
Foto: Janerik Henriksson / TT

Högsta domstolen har avgjort två mål om förvaltares respektive gode mäns behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för huvudmannens räkning. Domstolen gör bedömningen att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar har sådan behörighet och att det i målen inte förelegat sådana omständigheter.

I det ena målet var det fråga om en förvaltare som för sin huvudmans räkning ansökte om äktenskapsskillnad. Makarna hade varit gifta sedan 1967 men på grund av demenssjukdom flyttade hustrun 2013 från den gemensamma bostaden till ett äldreboende. År 2015 anordnades förvaltarskap för hustrun. Genom förvaltaren ansökte hustrun om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Maken motsatte sig ansökan och invände i huvudsak att varken han eller hustrun ville skiljas.

Skilsmässa av personlig karaktär

Maken har även uppgett att förvaltaren inte har varit behörig att ansöka om äktenskapsskillnad. Maken har även poängterat att ”frågan om äktenskapets upplösning är av personlig karaktär och en talan om äktenskapsskillnad förutsätter en vilja att skilja sig” samt att förvaltaren inte heller har handlat på ett sätt som bäst gagnar hans hustru, eftersom det inte har funnits något godtagbart skäl till att ansöka om äktenskapsskillnad. 

Tingsrätten biföll ansökan och hovrätten fastställde tingsrättens dom.

I det andra målet var omständigheterna likartade men där hade ansökan om äktenskapsskillnad gjorts av en god man, tillika sonen till hustrun som ville skiljas. I detta mål framgår det att makarna gifte sig 1982. Till följd av en demenssjukdom flyttade hustrun från den gemensamma bostaden till ett särskilt boende. Hennes son från ett tidigare förhållande förordnades som god man år 2015. Han ansökte om äktenskapsskillnad å sin mors vägnar. Maken motsatte sig ansökan och invände att anledningen till att han och hustrun inte längre bodde tillsammans var att han inte fick bo med henne på demensboendet. Han uppgav även att hustrun själv aldrig på något sätt gett intryck för att hon ville skiljas och att det inte heller framkommit någon omständighet som motiverat att den gode mannen ska anses ha haft behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad.

Tingsrätten och hovrätten biföll ansökan om äktenskapsskillnad.

HD:s slutsats

Högsta domstolens slutsats är att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar är behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när han eller hon inte själv kan uttrycka sin mening. Så är fallet till exempel när maken har tagit initiativ till ett sådant förfarande, eller på annat liknande sätt visat sin vilja att skiljas, innan han eller hon förlorade möjligheten att ge uttryck för sin mening. 

Högsta domstolen skriver även att förvaltare och gode män kan undantagsvis vara behöriga också i andra situationer, när den andra maken använder de äktenskapsrättsliga reglerna till skada för den make som har förvaltare eller god man.

I målen anses det inte klarlagt att omständigheterna har varit sådana att förvaltaren eller den gode mannen har varit behörig att ansöka om äktenskapsskillnad.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skilsmassa-godman
skilsmassa

Dela sidan:
Skriv ut: