Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortum förlorar miljardtvist mot staten – trots överträdelse av EU-rätten

Nyheter
Publicerad: 2021-07-19 08:51

Staten gjorde sig skyldig till en överträdelse av EU-rätten när man nekade Fortum ett ränteavdrag för lån som tagits av ett koncernbolag i Belgien.
Något skadeståndsansvar har dock staten inte då överträdelsen av EU-rätten inte varit så uppenbar som krävs.
Det slår Stockholms tingsrätt fast i ett färskt avgörande.

Skatteverket nekade Fortum att göra vissa ränteavdrag efter att bolaget tagit lån från ett koncernbolag i Belgien. Fortum överklagade Skatteverkets beslut till såväl förvaltningsrätten som kammarrätten, som avslog överklagandena.
Inte heller Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet och beslutet stod därmed fast.

Fortum valde då att väcka skadeståndstalan mot staten om drygt en miljard kronor och hävdade att Sveriges ränteavdragsförbudsregler, som infördes 2009, utgjort en överträdelse av etableringsfriheten i artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att svenska staten genom detta ”ådragit
sig ett skadeståndsansvar både på EU-rättslig grund och enligt skadeståndslagen”.

Staten inte skadeståndsskyldig

Stockholms tingsrätt konstaterar nu att de aktuella ränteavdragssförbudsreglerna ”inneburit en inskränkning i Fortum Swedens etableringsfrihet eftersom bolaget behandlats sämre som ett resultat av att det långivande koncernbolaget var
etablerat i Belgien, och att en sådan skillnad i behandling inte kan rättfärdigas”. Staten har därför gjort sig skyldig till en överträdelse av EU-rätten.

För skadeståndsansvar krävs dock att den aktuella överträdelsen varit ”klar” samt att de statliga institutionerna ”uppenbart missbedömt hur EU-rätten skulle tolkas”. Stockholms tingsrätt anser att det i detta fall inte varit fråga om en sådan uppenbar överträdelse av EU-rätten som krävs för skadeståndsansvar.

Fortums talan har därför ogillats och bolaget tvingas nu betala statens rättegångskostnader på drygt 6 miljoner kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: