Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortkörare kroppsvisiterades – JK riktar kritik mot polisen

Nyheter
Publicerad: 2020-09-14 13:39
Foto: Janerik Henriksson / TT

Polismyndigheten slipper skadestånd men får kritik efter att ett beslut om kroppsvisitation inte dokumenterats.

Den 19 februari 2020 blev en polisbil omkörd av en personbil som, enligt polismannen, överträdde högsta tillåtna hastighet. När bilisten stoppades beslutades att omhänderta bilistens körkort. Enligt dokumentationen beslutades även om att genomsöka bilistens fordon i syfte att leta efter vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa. Några vapen eller andra farliga föremål hittades inte. 

En kroppsvisitation genomfördes även på plats men det saknas dokumentation om att genomföra kroppsvisitation av sökanden. 

Bilisten har begärt ett skadestånd om 35 000 kronor för kränkning dels för att polisen genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan utan tillräckliga skäl dels för underlåtelsen att dokumentera besluten.

Misstänktes tillhöra en MC-gruppering

Bilisten har som skäl för begäran uppgett att han frågat polismannen om man misstänktes för något brott. ”På en direkt fråga från sökanden svarade polismannen att han inte var misstänkt för något brott, men påstods tillhöra en mc-gruppering”. 

Vidare har bilisten anfört att ”det fanns inga konkreta omständigheter för polisen att misstänka att farliga föremål skulle påträffas. En viss grupptillhörighet har inte varit tillräcklig för åtgärderna. Vidare har inte besluten dokumenterats. Polisens beslut om husrannsakan i fordonet och kroppsvisitation strider mot rätten till privatliv, till föreningsfrihet och till att inte bli diskriminerad enligt Europakonventionen”.

Inget straffbart tjänstefel

När det gäller det begärda skadeståndet för ideell skada skriver JK att utredningen inte ger stöd för att det i samband med besluten om kroppsvisitation och husrannsakan skulle ha förekommit något straffbart tjänstefel eller annat brott som kan föranleda skadeståndsskyldighet.

När det gäller avsaknaden av dokumentation beträffande beslutet om kroppsvisitation skriver JK att det inte känt om beslutet ifråga fattades med stöd av polislagen eller RB. 

”Detta är inte acceptabelt. Avsaknaden av dokumentation medför också i regel att det i efterhand inte är möjligt att bedöma om det fanns fog för en viss åtgärd. Det medför att ett beslut ofta kan framstå som oproportionerligt redan på grund av denna brist. I just detta fall ligger det dock nära till hands att anta att beslutet om kroppsvisitation grundades på samma omständigheter som beslutet om husrannsakan. Det finns inget i utredningen som talar för att det skulle förhålla sig på annat sätt”, skriver JK. 

Ingen hot- eller riskfylld situation

Det framgår att ”beslutet att genomföra husrannsakan motiverades med att sökanden kunde ha kopplingar till en kriminell mc-gruppering som verkar med våld eller hot om våld. Vidare var avsikten att leta efter vapen eller andra farliga föremål som kan användas för brott mot liv eller hälsa”.

Vidare skriver JK att ”det har i detta fall inte varit fråga om någon sådan specifik hot- eller riskfylld situation som anges i förarbetena. Av den dokumentation som finns att tillgå finns inte något som påvisar några konkreta omständigheter som gav anledning att anta att ett farligt föremål skulle komma att påträffas”. 

JK skriver att det på befintligt underlag därför inte att dra någon annan slutsats än att det saknats grund för polisens åtgärder. 

Inget skadestånd

Trots att det saknats grund för polisens åtgärder bedömer JK att det varit fråga om en engångshändelse och att bilisten inte har rätt till skadestånd. 

”Även om ingreppen har varit obehagliga och frustrerande för sökanden anser Justitiekanslern sammantaget att den ideella skadan får anses vara av mindre allvarligt slag. Det lidande som sökanden drabbats av får därför i det här fallet anses tillräckligt kompenserat genom att Justitie­kanslern konst­aterar att Europakonventionen har åsidosatts”. 

Anledning att kritisera Polismyndigheten

JK poängterar dock återigen hur allvarligt det är när Polismyndigheten inte dokumenterar beslut om kroppsvisitation. I normalfallet innebär detta att det inte är möjligt att granska vilka överväganden som har gjorts gällande nödvändighet och proportionalitet och om det funnits till­räcklig grund för åtgärden, menar JK.

”Det hade vidare inte varit möjligt att utröna vem som fattade beslutet. Det är inte godtagbart. Även om det med hjälp av övrig utredning i det här fallet gick att dra vissa slutsatser kring vilka omständigheter som föranledde beslutet och vem det fattades av finns anledning att kritisera Polismyndigheten för det inträffade”.

Justitiekanslern förutsätter nu att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att påminna poliser i yttre tjänst om vikten av tydlig avrapportering och noggrann dokumentation. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.