Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Försvarare prutas rejält – substituerade utan rättens tillstånd

Nyheter
Publicerad: 2022-09-14 09:29
Foto: DJ

En försvarare får se sin kostnadsräkning prutad till mer än hälften av den begärda ersättningen.
Detta sedan han substituerat utan rättens tillstånd och lämnat in en ”väl tilltagen” kostnadsräkning när det gäller nedlagd arbetstid.

Det handlar om ett narkotikamål där åklagaren beslutade att lägga ned förundersökningen mot samtliga misstänkta.

I samband med detta beslut inkom samtliga offentliga försvarare med sina kostnadsräkningar. Åklagaren hade inget att erinra mot tre av de fyra kostnadsräkningarna, men när det kom till den fjärde kostnadsräkningen ansåg åklagaren att denna skulle sättas ned av tingsrätten.

Åklagaren kritisk

Försvararen hade begärt ersättning med 41 659 kronor, varav 19 467 avsåg arbete, 13 860 avsåg tidsspillan och 8 332 avsåg mervärdesskatt. Enligt åklagaren hade advokaten inte hållit nere sina kostnader och den begärda ersättningen ansågs inte skälig i förhållande till de åtgärder som ärendet krävt.

Åklagaren ansåg också att kostnadsräkningen var bristfälligt utformad då det inte gick att utläsa när en viss åtgärd var vidtagen. Den angivna tiden för förhören och häktningsförhandlingarna ansågs inte heller korrekt, även med beaktande av tid för överläggning med klient och övriga åtgärder. Advokaten deltog inte heller vid förhören eller den inledande häktningsförhandlingen, utan substituerade två kollegor.

Vidare ansåg åklagaren att ”den angivna tiden för delfående av beslut samt övriga angivna administrativa åtgärder kan ifrågasättas för en professionell aktör”. När det gällde försvararens begärda ersättning för tidsspillan ansåg åklagaren att det hade varit mer tids- och kostnadseffektivt om försvararen hade åkt kommunalt mellan kontoret och häktet – istället för att promenera.

Inte rimlig begäran om tidsspillan

Försvararen hävdade å sin sida att klienten varit särskilt krävande, velat ha svar på frågor såväl före som efter förhör, haft svårt att ta emot information samt ”ringt närmast dagligen”. Dessutom hade klienten ”ett särskilt förtroende för den biträdande juristen” som substituerat vid förhör och han bedömde därför att han inte behövde rättens tillstånd för att substituera. Han underströk också att den angivna tiden för tidsspillan avsåg transport med kollektivtrafik till och från häktet, inklusive ställtid.

Tingsrätten konstaterade att försvararen substituerat under polisförhör – utan rättens tillstånd och att de skäl han anfört för detta inte ansågs sådana att han kunde anses berättigad till ersättning för den biträdande juristens arbete. Tingsrätten konstaterade också att kostnadsräkningen i övrigt fick anses ”väl tilltagen” samt att den angivna tiden för tidsspillan, även med beaktande av viss ställtid utöver restid, inte var rimlig.

Han tillerkändes därför ersättning med 16 590 kronor, att jämföra med de 41 659 kronor han begärt.

Hovrätten på samma linje

Försvararen överklagade tingsrättens beslut till hovrätten – som i likhet med underinstansen konstaterar att någon ersättning inte kan utgå för de polisförhör där han substituerat en kollega utan rättens tillåtelse.

Även i övrigt delar hovrätten tingsrättens uppfattning och fastställer deras beslut.


Dela sidan:
Skriv ut: