Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar – ett kolonialt arv”

Forskning
Publicerad: 2020-06-30 09:59

DEBATT – av Lina Arvidsson, juriststudent med inriktning på internationell rätt och migrationsrätt, Göteborgs Universitet

Det var i det brittiska imperiets forna koloni Egypten som man år 1930 formellt antog den lag som fastslog att 16 års ålder var gränsen för när dödsstraff kunde utdömas som en påföljd i straffprocessen.[1] Vid denna tid hade Egypten frigjort sig som koloni men britterna utövade även tiden härefter ett omfattande inflytande.[2] Britterna stötte emellertid på besvär när de ställdes inför frågan ’hur’ åldern skulle fastställas. Man valde då att vända sig till vetenskapen, och närmare bestämt tand-, handleds och skelettröntgen.[3]

Kolonialismen är nog enligt många en tid i den europeiska historien som bör förpassas till historieböckerna. Med godtyckliga argument som Rudyard Kiplings ”den vite mannens börda”[4] lyckades man legitimera institutionella metoder. Metoder som kan sägas leva kvar än idag. En sådan praktik är Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar. Denna praktik har en direkt motsvarighet i de metoder som det brittiska imperiet använde sig av i Egypten. Då i syfte att avgöra huruvida en individ hade uppnått straffbarhetsåldern för att kunna komma i föremål för dödsstraff. Nu för att avgöra om en individ som påstår sig vara ett barn i realiteten är en vuxen.

Torsdagen den 11 juni presenterade justitieminister Morgan Johansson (S) den granskning av Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar som regeringen har låtit tillsätta.[5] Precis som regeringen nämner har de medicinska åldersbedömningarna varit en fråga för ”diskussion”. Denna ”diskussion” har dock förr tagit sig uttryck i svidande och återkommande kritik från flera framstående forskare. Gregor Noll har bland annat betonat åldersbedömningarnas ovetenskaplighet då de baserar sig på missvisande jämförelsepopulationer.[6] Eftersom bristande folkbokföringssystem ofta saknas i länder från vilka de asylsökande härrör så är dessa jämförelseatlas kvarlämnade till den svenska kontexten vilket skapar ett irrepresentativt jämförelseunderlag. Härutöver har betydande kritik lyfts mot felmarginalerna i metoderna. Bland annat har matematikprofessorn Peter Mostad och rättsläkaren Fredrik Tamsen visat att knälederna i snitt mognar 1,5 år fortare än tänderna, något som i sin tur skulle innebära en 33-procentig risk för att ett barn behandlas som vuxen.[7]

Det är välkommet att Johansson (S) tillsätter den utredning har i uppdrag att se över Rättsmedicinalverkets metoder. Rättsmedicinalverkets metoder bör emellertid inte enbart revideras. Slutsatsen måste bli att de helt och hållet upphävs.

Jämför vi till att börja med Rättsmedicinalverkets metoder med det brittiska imperiets så kan vi se att det i huvudsak är samma kroppsdelar som röntgas. På Migrationsverkets hemsida framgår det att det i synnerhet är knäleder och visdomständer som utgör analysobjekten för Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar. Likaså kan handledsröntgen utgöra grund för undersökningarna, även om de två förra är vanligare.[8]

Ur en historisk jämförelse går det vidare att se att också de jämförelseatlas som Migrationsverkets läkare och tandläkare använder sig av för att väga barnets fysiologiska utveckling mot dess kronologiska ålder har en direkt motsvarighet i en praktik som tillämpades under sent 18-, tidigt 1900-tal. Det brittiska imperiet tog fram dessa atlas baserat på ’brittiska’ barns mognadsprocess, där bland andra anatomiprofessorn Thomas W. Todd arbete kom att få särskild betydelse.[9] Detsamma är fallet för Rättsmedicinalverket atlas, men där är referenssubjekten är svenska barn.[10] Som ovan har förklarats med hänvisning till Nolls forskning så är den förklarande faktorn att flera länder från vilka individer tvingas på flykt också ofta saknar tillförlitliga folkbokföringssystem. Även om det förklarar varför underlaget i jämförelseatlasen inte är bredare, gör det inte för den sakens skull användandet av dem oproblematiskt.

Kroppens utveckling är nämligen högst individuell. Forskaren Tommy Cederholm tidigare berättat att yttre faktorer såsom tillgång till näringsrik kost under våra första levnadsår har en stor påverkan på kroppens utveckling.[11] Här förefaller det sannolikt att faktorer uppväxt under krig – förutom fysiska och psykiska trauman det medför – torde påverka tillgången till en näringsrik kost. Att försöka standardisera kroppsutvecklingens relation till ålder till en mall med utgångspunkt i hur svenska barns mognadsprocess ser ut är därför inte bara tvivelaktigt. Det blir ytterst ett sätt att underordna andra människor ett sätt att se på världen utifrån en västerländsk stereotyp.

Det skulle kunna hävdas att det som ovan har sagts är att jämföra äpplen och päron. Britterna använde ju åldersbedömningsmetoderna inom straffrätten, medan Rättsmedicinalverkets metoder appliceras i asylprocessen. Ja, så är det. Jämförelsen är dock alltjämt relevant att göra. Det är inte inom vilken rättsprocess åldersbedömningarna används som är det verkligt intressanta, utan snarare hur de medicinska åldersbedömningarna som metod är ett sätt att på ovetenskapliga grunder frånhända människor sina rättigheter. Detta visar sig på fler sätt än de som ovan har nämnts.

Till att börja med så var det brittiska imperiets straffprocesser i Egypten ett resultat av det godtyckliga underordnandet av människorna som kolonialiseringen representerade. Landockupationerna och den rätt som britterna tog sig i att utforma rättssystem gjorde uppenbart att britterna fick de koloniserade människornas liv i sina händer. Rättsmedicinalverkets åldersbedömningarnas rättighetsfrånhändande karaktär i kombination med den asylsökandes utsatta ställning får samma praktiska effekt. Tittar man nämligen till Migrationsverkets statistik så är Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar en ganska tacknämlig metod för att behandla barn som vuxna och därmed frånta barnet de fördelar och processlättnader som barn som särskilt skyddsvärda i lagstiftningen är berättigade till.

Sedan införandet av åldersbedömningarna år 2016 har en ansenlig mängd individer, mot sina hävdanden, fått sin ålder uppskriven till över 18 år. Enligt 2018 års statistik från Migrationsverket fick 896 individer som påstod sig vara under 18 års ålder sin ålder uppskriven. År 2017 bedömde Migrationsverket vidare att de afghanska ensamkommande individerna i 80 procent av fallen – i bjärt kontrast mot vad de själva hävdade – var över 18 år.[12] Det innebär inte enbart att barn ställs inför högre beviskrav än vad lagstiftaren själv har ansett varit rimligt att kräva av ett barn.[13] Det innebär också att en individ som egentligen är under 18 år kan bli tillbakaskickad till det första EU-land där individen först fick sina fingeravtryck registrerade.[14] Låt säga att detta är Ungern. Det är ett land som så sent som för en månad sedan av Europadomstolen ansågs bryta mot EU-rätten för hur de hanterade flyktingar.[15] Ingen höjdare, nu när Sverige också har gjort barnkonventionen till svensk lag.

För kom ihåg att det är barn vi pratar om. Tilläggas bör även att det för 100 år sedan likt nu höjdes röster från forskningen om att varken kroppsdelsröntgen eller kontrollgruppsatlaser var adekvata parametrar att beakta vid bestämmandet av individens ålder.[16] En av dessa var Thomas W. Todd själv – ja, ni hörde rätt personen som själv hade varit med och tagit fram dåtidens atlas. Det höjdes rentav meningar redan då om att en kroppsdelsanalys av en kroppsdel kan leda till en viss kronologisk ålder, medan en analys av en annan kroppsdel kan leda till ett helt annat resultat.[17]

Jag tror förvisso inte att det jag nu lyfter är en medveten strategi hos lagstiftaren. Vad detta visar är dock att förtryckande strukturer lever kvar. När vi synliggör dem är det vårt ansvar att göra något åt det. Jag hoppas att utredaren kommer fram till att åldersbedömningarna, likt kolonialismen, bör förpassas till en mindre lyckad del av historien.

————————————————————–

[1] Colonial Office’s 1930 model Ordinance Section 2, som slår fast att ‘Child’ means a person under the age of (fourteen) years. ‘Young person’ means a person who is (fourteen) years of age or upwards and under the age of (sixteen) years.

[2] https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/egypten/aldre-historia/

[3] Sydney Smith, Forensic Science: A Textbook for Students and Practitioners (Philadelphia: Blackiston’s Son & Co. 1925), s. 48

[4] Rudyard Kipling’s Verse: Definitive Edition (London: Hodder and Stoughton, 1940): s. 323-24 https://rpo.library.utoronto.ca/poems/white-mans-burden

[5] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/granskning-av-metoden-for-medicinska-aldersbedomningar/

[6] Noll, Gregor ”Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum”, International Journal of RefugeeLaw, Volume 28, Issue 2 (juni 2016):
234–250, doi: https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1093/ijrl/eew020 s. 238

[7] Mostad, Peter och Tamsen, Fredrik, ”Error rates for unvalidated medical age assessment procedures” International Journal on Legal Medicine 133 (2019): 613–623 Doi: https://doi.org/10.1007/s00414-018-1916-3  s. 613 

[8] https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Asylprocessen/Aldersbedomning.html

[9] Tanner, James Mourilyan, A History of the Study of Human Growth (Cambridge University Press, 1982) s. 322

[10] https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/

[11] https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2016/06/matens-betydelse-for-aldrande-och-livslangd/

[12] Migrationsverket, Årsredovisning 2017 (Norrköping: Migrationsverket, 2017) s. 45.

[13] https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Barn-i-asylproces sen.html

[14] Mål C-648/11 MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home Department, domstolens dom den 6 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:367. Målet kodifierar att det inte är förenligt med principen om barnets bästa att skicka tillbaka ett ensamkommande barn till första asylland.

[15] https://www.dw.com/en/hungary-illegally-held-asylum-seekers-ecj-rules/a-53431848

[16] Wingate Todd, Thomas, Atlas of Skeletal Maturation (The C. V. Mosby Company, 2017) s. 18

[17] Francesco Introna and Carlo P. Campbasso, “Biological vs. Legal Age of Living Individuals,” in Forensic Anthropology and Medicine: Complimentary Sciences From Recovery to Cause of Death 77 (Aurore Schmitt, Eugenia Cunha & Joao Pinheiro, 2006) s. 7

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: