Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fler grova brott anmäls – Åklagarmyndigheten pressad

Nyheter
Publicerad: 2021-02-22 14:14

De svårutredda brotten ökar och allt fler misstänkta häktas med restriktioner.
Samtidigt minskade antalet brottsutredningar där inget beslut fattats i åtalsfrågan inom ett år med 15 procent jämfört med 2019.
– Vi bedömer att vi 2025 behöver vara cirka 1 200 åklagare, säger riksåklagare Petra Lundh.

Av Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2020 framgår att inflödet av brottsmisstankar och ärenden till myndigheten ökade med fem respektive sex procent under året. Samtidigt ökade utflödet i form av beslutade brottsmisstankar och avslutade ärenden med sex procent.

Den femprocentiga ökningen av det totala antalet brottsmisstankar kan jämföras med antalet brottsmisstankar om de, enligt myndigheten, mest resurskrävande brotten (mord och dråp, grov misshandel, sexualbrott, rån och allvarligare narkotikabrott) som under förra året ökade med 15 procent. Något som i sin tur ledde till ett ”mycket stort antal häktade” och ”en betydande påverkan på myndigheten”.
Antalet brottsmisstankar under utredning där inget beslut fattats i åtalsfrågan efter ett år minskade dock med 14 procent under 2020.

Något annat som också påverkat myndighetens arbete under 2020 är den franska polisens framgångar i arbetet med att knäcka det krypterade verktyget Encrochat. Enligt Åklagarmyndighetens årsredovisning kom deras arbete mot den grova organiserade brottsligheteten under det andra halvåret till stor del att präglas av arbete det materialet. Ett material som beskrivs som såväl omfattande som resurskrävande.

Fler häktade – och fler restriktioner

I årsredovisningen går också att läsa att 10 498 personer suttit häktade under 2020, vilket är en ökning med cirka 400 personer jämfört med föregående år. Av dem hade 7 578 personer, 72 procent, någon form av restriktioner under någon del av häktningstider. Det innebär att antalet häktade var fyra procent fler och att 11 procent fler av dessa var ålagda restriktioner jämfört med 2019.

Under förra året var 121 av de totalt 7578 häktade personerna under 18 år och 114, eller 94 procent, av dessa ålades restriktioner under i vart fall en del av häktningstider. Det är en minskning med cirka två procent jämfört med 2019, men en ökning med cirka fem procent jämfört med 2017 och 2018.
Den höga andelen unga som åläggs restriktioner förklaras i årsredovisningen med att ”ungdomar endast i undantagsfall blir häktade om det inte är fråga om
mycket allvarlig brottslighet där det finns en överhängande risk för att
de annars försvårar brottsutredningen”.

Behöver anställa 170 nya åklagare till 2025

Enligt riksåklagaren, Petra Lundh, har arbetsbelastningen inom vissa delar av myndigheten varit ”alltför hög”. Man kommer därför att fortsätta sin satsning på nyrekrytering och beräknar att man kommer att behöva vara knappt 170 fler åklagare om fyra år.

– Vi bedömer att vi 2025 behöver vara cirka 1 200 åklagare, men det är också viktigt att rekrytera andra personalkategorier. Det handlar både om att kunna möta brottsligheten och att erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande.

Tittar man på könsfördelningen inom myndigheten kan man se att andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet uppgick till 59 procent. Fördelningen bland kammarchefer och vice kammarchefer för samma period var 46 procent kvinnliga
chefer och 54 procent manliga chefer.

Familjer har behövt säkerhetsåtgärder

Av årsredovisningen framgår att det inkommit cirka 130 så kallade incidentrapporter från åklagare under det gångna året, vilket är något färre än under föregående år. Framförallt har det handlar om trakasserier och hot mot anställda och ungefär hälften av de ”personsäkerhetsrelaterade incidenterna” inträffar på eller i anslutning till den ordinarie arbetsplatsen och cirka en tredjedel i anslutning till domstolsförhandling.

Ett antal ”högriskärenden” under året har samtidigt krävt omfattande åtgärder från såväl myndigheten som från Polisens personsäkerhetsgrupper för vissa åklagare, och i vissa fall även deras familjer.


Dela sidan:
Skriv ut: