Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI sågar regeringens lagförslag om gräsrotsfinansiering

Nyheter
Publicerad: 2022-05-11 08:29
Finansinspektionens chef, Erik Thedeén. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Finansinspektionen avstyrker regeringens förslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering. Anledningen är bland annat att det inte finns något faktiskt behov av de föreslagna bestämmelserna. FI anser även att analysen som ligger till grund för lagförslaget är otillräcklig.

Finansinspektionen (FI) avstyrker regeringens lagförslag om nya regler för viss gräsrotsfinansiering. 

”De beror på att vi inte ser något faktiskt behov av de föreslagna bestämmelserna men också på att den finansieringsmodell som föreslås är förenad med betydande risker ur ett konsumentskyddsperspektiv som inte hanteras”, skriver FI. 

FI konstaterar bland annat i remissen att tillämpningen av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering är ytterst begränsad eftersom någon ansökan om tillstånd att bli leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte har inkommit till myndigheten sedan förordningen trädde i kraft den 10 november 2021. Även för andra tillsynsmyndigheter inom EU är området nytt. Den första auktorisationen beviljades i april 2022. 

Otillräcklig analys

Myndigheten avstyrker även förslaget på den grunden att lagstiftningen i alltför hög grad förutsätts fyllas ut med långtgående föreskrifter som meddelas av myndigheten, utan några närmare anvisningar av vad dessa föreskrifter är tänkt att innehålla. 

”Även det vittnar om att den analys som ligger till grund för lagförslaget är otillräcklig och att förslaget inte är ägnat att läggas till grund för lagstiftning i sin nuvarande utformning”, skriver FI.

Fi menar att det saknas en närmare analys av vilket intresse som finns av de tjänster som förslaget tar sikte på. Vidare pekar Fi på att det föreslås ett sämre konsumentskydd än vad som gäller för andra finansieringsformer. 

”FI bedömer att det konsumentskydd som föreslås är otillräckligt. FI avstyrker av dessa skäl den föreslagna finansieringsformen”, skriver FI.

Påtagliga brister i konsumentskydd

FI skriver även i remissen att det enligt promemorian finns påtagliga brister i konsumentskydd för investeringar i privata aktiebolag på plattformar för gräsrotsfinansiering. Promemorian föreslår att aktiebolagslagen ändras så att privat aktiebolag ska kunna sprida sina aktier till fler än 200 personer om erbjudandet lämnas i enlighet med lagförslaget. Det innebär ett undantag från spridningsförbudet. FI ser dock en stor risk att undantaget från spridningsförbudet kan komma att försämra kundskyddet utifrån både ett näringsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.

Vidare pekar FI på att lagförslaget menar att kapitalförmedlaren ska kräva att investeraren beräknar sin förmåga att bära förluster motsvarande tio procent av sin nettoförmögenhet. FI noterar att promemorian gör ett avsteg från förordningen om gräsrotsfinansiering där fem procent av nettoförmögenheten gäller.

”Promemorian saknar en tydlig motivering till att gränsen höjs till tio procent, trots att investeringarna borde vara mer riskfyllda än de som regleras av förordningen. FI anser därför att konsumentskyddet försämras av detta förslag”.

Belastningsregistret

Enligt promemorian ska det ansökande företaget styrka att inga fysiska personer som ingår i ledningen förekommer i något belastningsregister. Det förutsätter att företaget skickar in kopia på utdrag ur belastningsregistret. 

”Vid en sedvanlig tillståndsprövning hos FI är det myndighet själv som tar in utdrag ur belastningsregistret. Detta förfarande fungerar väl vid tillståndsgivning och FI ser inte något skäl varför någon annan ordning ska tillämpas i dessa fall”, skriver FI.

FI pekar även på att enligt lagförslaget ska vissa företag, som redan har något av ett antal angivna tillstånd att driva olika typer av finansiell verksamhet, inte behöva tillstånd för att få driva en finansieringsplattform. Enligt lagförslaget ska dessa företag i stället anmäla till FI att de avser att driva verksamhet enligt lagen. Det innebär att FI inte kan pröva företagen uppfyller tillståndskraven i lagförslaget, och att FI inte har rätt att neka ett företag att driva finansieringsplattform.

”FI anser att undantag från tillståndsplikten inte ska gälla för dessa företag. De regler som gäller enligt respektive rörelseregelverk ställer färre krav på exempelvis företagens organisation och ledning. För vissa av företagen finns inga kundskyddande bestämmelser som exempelvis hantering av intressekonflikter. I vissa fall kan det vara direkt olämpligt att ett företag under tillsyn startar ny verksamhet, exempelvis om FI har en pågående undersökning av företaget, eller om det finns andra pågående ärenden. Det förhållandet att ett företag har något av de angivna tillstånden innebär därför inte med nödvändighet att företaget har goda förutsättningar för att driva en finansieringsplattform”, skriver FI.

Risk att utländska aktörer inte får tillstånd

FI pekar även på att det enligt den föreslagna lagen gäller att utländska juridiska personer kan få tillstånd av FI att driva en finansieringsplattform från filial i Sverige. 

”Tillstånd ska dock ges bland annat under förutsättning att företaget står under betryggande tillsyn av myndighet i det land där det har sitt säte och där har tillstånd att driva motsvarande verksamhet samt att etablera sig i Sverige. Det borde innebära att företaget i sitt hemland måste ha tillstånd att driva den verksamhet som omfattas av den föreslagna lagen. Eftersom den föreslagna lagen är en svensk specialreglering kan det finnas en uppenbar risk att utländska företag inte kommer att kunna få tillstånd. Det finns enligt FI en risk för att detta inte är förenligt med EU-rätten och dess krav på fri rörlighet”.

FI menar att om regeringen väljer att gå vidare med förslaget krävs att förslaget omarbetas.


Dela sidan:
Skriv ut: