Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FI återkallar Nord Fondkommissions tillstånd

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 11:22
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen Foto: Pontus Lundahl / TT /

Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommissions samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.

Finansinspektionen meddelar på onsdagsmorgonen att myndigheten återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommissions samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.

Det framgår av beslutet att FI har undersökt hur Nord säkerställer att bolaget tar tillvara kundernas intressen när det tillhandhåller investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Utredningen visar att bolaget har brutit mot en rad centrala kundskyddsbestämmelser när det har sålt riskfyllda företagsobligationer till icke-professionella kunder. 

Inte hanterat som tredjepartsersättning

Nord Fondkommission har bland annat tagit emot ersättning från emittenter av företagsobligationer utan att identifiera eller hantera den som tredjepartsersättning.

Enligt FI har Nord Fondkommission dessutom uppvisat stora brister i sin interna styrning och kontroll. Bolaget har drivit en stor del av sin verksamhet genom anknutna ombud. Varken bolagets organisation, styrning och kontroll eller funktion för regelefterlevnad har varit anpassade efter detta.

Nord fondkommission om ändringar

Vid utredningen har Nord fondkommission uppgett att bolaget bytt ut styrelsen samt att en ny extern vd har rekryterats. Det har även inrättats ett nytt risk- och efetrlevnadsutskott. Bolaget har även avvecklat distributionen av företagsobligationer och upphört med att biträda emittenter vid emissioner av eller distribution av företagsobligationer.

Nord Fondkommission har även beslutat att förändra bolagets ersättningsmodell och gjort den tydligare för kund. Bolaget avser även att minimera courtageskillnasena över tid istället för att ta ut en avgift baserat på förvaltat kapital.

Risken för påtaglig fara påtaglig

Finansinspektionens skriver i beslutet att bolaget har fört fram att inga kunder har drabbats av ekonomisk skada på grund av de aktuella obligationerna. 

”Det görs inte heller gällande av Finansinspektionen. Undersökningen visar dock att Nords agerande medfört att kunder förvärvat riskfyllda produkter utan att kunderna fått erforderlig information eller att Nord har säkerställt att produkterna är lämpliga för kunderna. Risken för ekonomisk skada för kunderna är enligt Finansinspektionens mening påtaglig”. 

Bolaget visat en okunnighet och likgiltighet

FI bedömer att Nord har begått en rad allvarliga överträdelser och därigenom visat att bolaget ”saknar förmåga att följa de grundläggande regler som är uppställda för att skydda de kunder som investerar i finansiella instrument”. FI skriver vidare att bolaget därmed har visat en okunnighet och likgiltighet inför regelverket som inte är förenlig med kraven på aktörer som driver tillståndspliktig verksamhet på finansmarknaden. 

”Finansinspektionen bedömer sammantaget att det enda som kan komma i fråga är att återkalla bolagets tillstånd”, skriver FI.

Beslutet ska gälla omedelbart och rörelsen ska vara avvecklad senast den 31 januari 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: