Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Inneboendeförhållande var olovlig andrahandsuthyrning

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-11-16 13:32
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Svea hovrätt gör samma bedömning som hyresnämnden och finner det visat att en kvinna olovligen hyrde ut sin lägenhet i andra hand vid två tillfällen som sammanlagt uppgick till två år.
Kvinnan var bland annat folkbokförd på en annan adress i Karlshamn och hade lämnat svävande uppgifter som inte bedömdes vara trovärdiga.

Det handlade om en 32-årig kvinna som sedan den 1 januari 2014 hyrde en lägenhet om tre rum och kök i Sollentuna. Tvisten hänsköts till Hyresnämnden i Stockholm efter att Sollentunahem AB sade upp avtalet till upphörande den 31 mars 2019.

Hyresvärden yrkade att avtalet skulle upphöra att gälla i enlighet med uppsägningen och att kvinnan skulle åläggas att avflytta från den tidpunkt som lägenheten skulle lämnas. 

Haft inneboende i bostaden

Till stöd anfördes i första hand att hyresrätten förverkats på grund av olovlig andrahandsuthyrning. Inte ens efter tillsägelse hade kvinnan vidtagit rättelse utan dröjsmål. I andra hand åberopades att kvinnan, genom att olovligen ha upplåtit lägenheten i andra hand, åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet inte skäligen skulle förlängas.  

Hyresgästen bestred yrkandet men begärde, för det fall hyresnämnden skulle bifalla hyresvärdens talan, uppskov med avflyttningen. 

Hon anförde att lägenheten inte alls hade varit uthyrd i andra hand utan att hon tidigare hade haft inneboende i bostaden. För det fall hyresnämnden skulle finna att det var en andrahandsuthyrning poängterade hon att ett sådant förhållande inte fortgått efter tidpunkten för rättelseanmaningen. 

Familj hade bott i lägenheten

Hyresnämnden konstaterade att en hyresrätt är förverkad om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad. Vidare har en hyresgäst inte rätt till förlängning av hyresavtalet om han eller hon åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. 

Det var ostridigt att en man med familj, bestående av fru/sambo och två barn, utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd, bott i lägenheten mellan den 29 mars 2017 – 7 april 2018. Dessa var även folkbokförda på lägenheten under den aktuella tiden. Enligt kvinnans uppgifter var mannen och hans familj nära vänner till hennes far. 

Varit folkbokförd i Karlshamn 

Av utdrag från folkbokföringsregistret framgick att kvinnan under tiden 19 september 2014 – 2 augusti 2018 varit folkbokförd på en adress i Karlshamn med sin make. Hon hade även anställning i Ronneby kommun sedan den 1 april 2013. I en intervju i en artikel i Blekinge Läns Tidning uppgav kvinnan att hon så sent som den 11 juni 2018 bodde i Karlshamn.

Nämnden konstaterade, efter ett vittnesförhör med hyresgästens syster, att det var anmärkningsvärt att systern, trots ett väldigt nära förhållande med kvinnan, inte kände till vem som varit inneboende hos kvinnan och hur länge inneboendeförhållandet hade pågått. 

Olovlig uthyrning vid två tillfällen

Mot bakgrund av att hyresgästen hade uppgett väldigt svävande och otydliga uppgifter som inte överensstämde i alla delar med systerns uppgifter framstod hennes berättelse som icke trovärdig. 

Nämnden fann, vid en sammantagen bedömning, att det var visat kvinnan vid två tillfällen olovligen upplåtit lägenheten i andra hand. Andrahandsupplåtelserna hade sammanlagt pågått under drygt två års tid och hyresvärdens yrkande skulle därför bifallas. 

Hyresgästen överklagade till Svea hovrätt som gör samma bedömning i sak som nämnden. Överklagandet ska därmed avslås. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se