Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hyresgäst hotade skjuta förvaltaren – och vandaliserade förskoleport

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-11-15 11:07
Foto Leif R Jansson / SCANPIX

Svea hovrätt konstaterar, i likhet med hyresnämnden, att en hyresrätt är förverkad då en hyresgäst åsidosatt sina skyldigheter genom att utsätta sina närboende för så pass allvarliga störningar, bland annat genom att hota att skjuta förvaltaren, som fortsatt och även förvärrats efter hyresvärdens rättelseanmodan.

Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm efter att Fastighets AB, i egenskap av hyresvärd, sade upp hyresavtalet avseende en bostadslägenhet i Stockholm den 31 mars 2021 till upphörande den 31 juni 2021.  

Hyresvärden yrkade att hyresnämnden skulle förklara att den 46-åriga mannens hyresavtal hade upphört den 30 juni 2021 och att han skulle åläggas att avflytta från lägenheten vid den tidpunkt då lägenheten skulle lämnas. Vidare yrkades, med hänsyn till att störningarna och åsidosättandet av sundhet, ordning och gott skick, fortsatte efter uppsägningen, att avflyttningsåläggandet fick verkställas utan att beslutet vunnit laga kraft. Hyresgästen hade, genom att utsätta sina grannar för störningar i sådan grad att de inte skäligen bör tålas och genom att också i övrigt åsidosatta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt inte vidta rättelse trots att han uppmanats till det, förverkat sin hyresrätt. 

Hotade skjuta förvaltaren

Till stöd för sin talan anfördes att hyresgästen spelat extremt hög musik alla tider på dygnet och gjort utfall mot grannarna. Han belamrade trapphuset med diverse föremål, satte upp lappar i trappuppgången och en förskolas dörr, trakasserade och förföljde förskolans personal och uttalade sig hotfullt mot barnen, trakasserade hyresvärden genom obefogade anmälningar och slutligen hotade han både hyresvärden och dennes personal. Den 19 februari 2021 tillställde hyresvärden en rättelseanmaning till hyresgästen – men hans beteende eskalerade därefter. Den 18 maj vandaliserade han förskolans entréport och hotade även att skjuta förvaltaren, vilket ledde till att ett antal polisanmälningar upprättades. 

46-åringen inställde sig inte vid sammanträdet men fick anses ha bestritt hyresvärdens talan.  

Hyresnämnden biföll hyresvärdens upphörsyrkande vilket innebär att hyresavtalet upphörde att gälla den 30 juni 2021 och hyresgästen ålades att flytta från lägenheten vid den tidpunkt då lägenheten ska lämnas. Beslutet om avflyttning fick verkställas utan hinder av att det vunnit laga kraft. 

Rätt att säga upp avtalet

Som skäl för beslutet angavs att en hyresgäst ska se till att boende i omgivningen inte utsätts för störningar i enlighet med 12 kap. 25 § första stycket jordabalken, JB. Om en hyresgäst åsidosätter det som följer av 25 § och inte utan dröjsmål rättar sig efter tillsägelse är hyresrätten enligt 12 kap. 42 § första stycket 9 JB förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid. 

Mot bakgrund av det som framgick av utredningen och vittnesförhören ansåg nämnden att det var visat att störningarna gått utöver vad boende i huset skäligen bör tåla och att ett ansättande av förskolan, i egenskap av lokalhyresgäst, innebar ett allvarligt åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Då störningarna fortsatt efter rättelseanmodan bedömdes hyresrätten vara förverkad. 

Hovrätten delar bedömningen

46-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade, som det förstods, att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden. 

Hovrätten har tagit det av samma utredning som i hyresnämnden och den visar att hyresgästen i tiden efter rättelseanmaningen och fram till det att hyresavtalet sades upp har fortsatt att utsätta kringboende för störningar och även i övrigt åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst.  

Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Cras dolor sem

Quisque luctus mauris sed ultrices pharetra. Morbi eget convallis neque.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Hothyresgäst

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se