Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD vill se hovrättspraxis kring utmätning av barns bostad

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-01-03 08:37

Högsta domstolen, som nyligen stoppade en utmätning av ett barns bostad med stöd av FN:s barnkonvention, konstaterar att det finns behov av ytterligare vägledning.
Domstolen anser därför att två hovrätter, som nekat prövningstillstånd, måste pröva frågan. Målen rör utmätning av andel i en fastighet respektive bostadsrätt där barn bor.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i dels Hovrätten för Västra Sverige, dels Göta hovrätt i två mål som båda gäller utmätning av barns bostad.

Olika stora summor

I det ena målet beslutade Kronofogdemyndigheten, KFM, om utmätning av en 32-årig mans andel i en fastighet samt hans andel av pantbrev i samma fastighet. Aktuellt skuldbelopp uppgick till 400 342 kronor. Fastighetens hade ett värde om 3 200 000 kronor.

Utifrån 32-åringens andel beräknade KFM det exekutiva övervärdet till 388 066 kronor, vilket skulle innebära full betalning av sökandenas fordringar. Genom enbart löneutmätning skulle betalning av sökandenas fordringar ta cirka tre år och fem månader. Vid en intresseavvägning fann myndigheten att sökandenas intresse av direkt betalning väger tyngre än familjens behov.

I det andra målet beslutade KFM om utmätning av en 36-årig mans hälftenandel i en bostadsrätt. Bostadsrättens marknadsvärde uppskattades till 2 200 000 kronor och aktuellt skuldbelopp uppgick till 667 379 kronor. Det exekutiva övervärdet vid en försäljning beräknades till 255 000 kronor. Med enbart löneutmätning skulle det ta cirka sju år att betala skulderna. KFM ansåg att 36-åringens andel hade ett så pass högt värde att det skulle vara oskäligt att undanta den från utmätning.

I målen bedömde Halmstads tingsrätt respektive Linköpings tingsrätt att de förväntade överskotten var så pass stora att utmätning skulle ske. Detta trots att det fanns barn boende i de båda bostäderna.

HD vill se prövningar

Besluten överklagades till Hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt, som valde att inte meddela prövningstillstånd.

Högsta domstolen, som ändrar underinstansernas beslut, meddelar prövningstillstånd i respektive hovrätt.

Domstolen hänvisar till ett avgörande från tidigare i år som rör utmätning av barns bostad men framhåller att det finns behov av ytterligare vägledning i frågan. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand