Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Grannar upptäckte olovlig uthyrning – man förlorar hyrestrea

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-12-29 09:19
Foto: Jessica Gow/TT

Hovrätten konstaterar i likhet med hyresnämnden att vittnesuppgifter från bland annat två grannar på vardera sida av en mans lägenhet styrker att det pågått olovlig andrahandsuthyrning under drygt ett halvårs tid.
Lägenheten är med anledning av detta förverkad och mannen tvingas flytta.

Det handlar om en 44-årig man som sedan den 1 juni 2018 hyrde en lägenhet om tre rum och kök i Helsingborg. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Malmö efter att hyresvärden sade upp mannens hyreskontrakt den 18 oktober 2018. Värden yrkade att hyresförhållandet med 44-åringen skulle förklaras ha upphörd den 31 januari 2019 och att mannen skulle åläggas att avflytta genast. 

Som grund för upphörsyrkandet anfördes att mannen olovligen hade hyrt ut lägenheten i andra hand och att han sakande behov av den. Ett flertal grannar hade, oberoende av varandra, anmält misstankar om otillåten andrahandsuthyrning avseende prövningslägenheten. Den 24 september 2018 skickades en rättelseanmaning till mannen, vars kontrakt sades upp med anledning av att någon rättelse inte vidtogs. Vid en kontroll av folkbokföringen framgick att flera personer utöver 44-åringen var folkbokförda på adressen sedan hyresavtalet började gälla. 

44-åringen bestred hyresvärdens yrkande och yrkade för egen del, för det fall hyresnämnden skulle bifalla hyresvärdens ansökan, uppskov med avflyttning i tre veckor från och med dagen för hyresnämndens beslut. 

Grannarna observerade

Hyresnämnden poängterade att det inte fanns skäl att betvivla de vittnesuppgifter som framkom, i form av vittnesförhör med bland annat en konsult som arbetade på Helsingborgshem AB och två av 44-åringens grannar. Dessa uppgifter fick dock anses ha ett begränsat bevisvärde eftersom det rörde sig om andrahandsuppgifter. 

Två av grannarna som vittnade bodde på var sin sida om 44-åringens radhuslägenhet och uppgav detaljerat vilka personer som de såg bo där. De uppgav bland annat att flera olika hyresgäster bodde i lägenheten och att 44-åringen, under en kort stund, någon gång i veckan, kom förbi för att hämta post. I övrigt vistades han inte där. Med beaktande av att de bodde vägg i vägg med hyresgästen, att de tillbringade mycket tid i sina respektive lägenheter och att de ansågs ha god uppsikt över prövningslägenheten bedömdes deras uppgifter som tillförlitliga. 

Mannen tvingas flytta

Sammantaget ansåg nämnden att den åberopade bevisningen talade starkt för att 44-åringen inte hade sin permanenta bostad i prövningslägenheten, utan att andrahandshyresgästerna hade en självständig nyttjanderätt. Hyresvärden hade alltså styrkt att det förekom olovlig andrahandsuthyrning under sommaren och hösten 2018 och, i vart fall, till december 2018. Hyresrätten var därmed förverkad och hyresvärdens talan bifölls.

44-åringen överklagade till Svea hovrätt som, i likhet med hyresnämnden, finner att vittnesuppgifterna ska ligga till grund för bedömningen. Genom deras uppgifter är det styrkt att mannen har upplåtit lägenheten till andra för självständigt brukande. Av den anledningen finner hovrätten att det saknas skäl att göra någon annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se