Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fick sex chanser att röja vanvårdad lägenhet – måste flytta

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-07-27 08:55
Foto: Jessica Gow/TT

Hovrätten konstaterar att en hyresgäst förverkat sin hyresrätt genom vanvård och trots att hon fick sex möjligheter att vidta rättelse underlät hon att göra någon påtaglig ansträngning att följa hyresvärdens detaljerade instruktioner. Vanvården bestod bland annat i kraftig nedsmutsning, vattenskada efter översvämning samt skador i form av svarta fläckar och andra fläckar på parkettgolven.

Det handlar om en 57-årig kvinna som sedan den 1 juni 1995 hyrt en bostadslägenhet med fyra rum och kök i Göteborg. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg efter att värden sade upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den 30 juni i år.

Som skäl för uppsägningen angavs att hyresgästen hade gjort sig skyldig till upprepade störningar i boendet, grovt åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick samt grov vanvård av lägenheten. Hyresvärden yrkade att avtalet skulle förklaras ha upphört nämnda dag och att kvinnan skulle åläggas att avflytta från lägenheten. 

57-åringen motsatte sig yrkandena. För egen del yrkade hon uppskov med avflyttning till det månadsskifte som inträffade närmast sex månader efter hyresnämndens beslut.

Fick sex chanser

Hyresnämnden poängterade inledningsvis att en hyresrätt är förverkad om lägenheten vanvårdas eller om hyresgästen inte iakttar allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt hyresgästen inte utan dröjsmål vidtar rättelse efter tillsägelse. Sker rättelse innan hyresvärden sagt upp avtalet, kan hyresgästen inte på grund av vanvård eller vägrat tillträde skiljas från lägenheten.  

Nämnden noterade att hyresvärden gjorde gällande att lägenheten var förverkad. Hyresvärden hade vid sex tillfällen under 2021 och 2022 skriftligen uppmanat kvinnan att röja ur lösöre från lägenheten och se till att upprätthålla ordning, sundhet och gott skick i lägenheten. I detta avseende hade hon fått detaljerade instruktioner om vad som förväntades av henne. 

Av förhör och fotografier framgick att prövningslägenheten på grund av vanvård var i det skick som hyresvärden gjorde gällande. Skador som inte var normalt slitage fanns genom kraftig nedsmutsning, vattenskada efter översvämning från badrummet, skador i form av svarta fläckar och andra fläckar på parkettgolven, nedrivna tapeter samt smutsiga och skadade snickerier. Förhållandena i lägenheten förbättrades inte från det att den första besiktningen gjordes tills tidpunkten för uppsägningen.

Vanvårdade lägenheten

Till det anförda tillades att den uppstådda vattenskadan inte kunde förklaras på annat sätt än att kvinnans barn fortsatt att använda duschen i badrummet trots att de var medvetna om att vattenlåset i duschkabinen var tilltäppt på så sätt att vattenskada kunde komma att uppstå vid användning. Kvinnan mottog dessutom, redan vid installation av duschkabinen, instruktioner om vikten av att hålla vattenlåset rengjort. 

Mot denna bakgrund konstaterade nämnden att det var styrkt att 57-åringen vanvårdade lägenheten. Eftersom hon gavs sex möjligheter att vidta rättelse och trots detta inte gjorde någon påtaglig ansträngning innan uppsägningen, bedömde nämnden att hyresrätten var förverkad. 

Hovrätten gör samma bedömning

57-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden eller i vart fall medge henne uppskov. Hyresvärden medgav inget uppskov. 

Hovrätten konstaterar att när hyresvärden, som i detta fall, har skickat flera rättelseanmaningar till hyresgästen är det den senaste rättelseanmaningen som utgör utgångspunkten för bedömningen av om hyresrätten är förverkad.

Av den skriftliga och muntliga bevisning som hyresvärden har åberopat framgår att den senaste rättelseanmaningen, som skickades med rekommenderat brev till 57-åringen den 8 februari 2022, var befogad samt klar och tydlig till sitt innehåll. Av de fotografier som togs den 25 mars 2022 och vittnesförhör framgår att kvinnan varken tömt eller städat lägenheten i enlighet med rättelseanmaningen vid tidpunkten för uppsägningen, som skedde samma dag. Den vanvård som hon har gjort sig skyldig till är inte av ringa betydelse. Hovrätten delar med dessa förtydliganden den bedömning som nämnden har gjort av att hyresrätten är förverkad.

Mot bakgrund av att hyresrätten är förverkad och hyresvärden bestritt uppskovsyrkandet ska något uppskov inte ges. Överklagandet avslogs alltså. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
vanvårdadlägenhet
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: