Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Får behålla korttidsstöd trots vinstutdelning på en halv miljon

Nyheter
Publicerad: 2021-11-23 12:02
Foto Janerik Henriksson / TT

Ett bolag som beslutat om vinstutdelning med en halv miljon kronor får behålla korttidsstödet på knappt 300 000 kronor. Kammarrätten anser att bolaget har lämnat en trovärdig förklaring till hur bolaget snabbt hamnade i en allvarlig ekonomisk situation som bolaget inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för beslutet om utdelning.

Tillväxtverket beslutade den 29 december 2020 att återkräva tidigare beviljat och utbetalt preliminärt stöd vid korttidsarbete om 286 216 kronor från ett byggbolag. Verket beslutade även att avslå bolagets ansökan om förlängt godkännande och ytterligare preliminärt stöd. Som skäl för beslutet anfördes bland annat att företaget hade beslutat om vinstutdelning den 27 mars 2020. Tillväxtverkets bedömning är att företaget därmed inte har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte kunnat förutse eller undvika. 

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att eftersom det är fråga om en samlad bedömning kan en vinstutdelning eller annan liknande utbetalning inte ovillkorligen medföra ett nekat godkännande utan måste ställas i förhållande till arbetsgivarens samlade ekonomiska situation. Det betyder att en utdelning eller liknande utbetalning inte ensam är tillräcklig för att konstatera att arbetsgivaren inte har sådana ekonomiska svårigheter som krävs för ett godkännande.

Tillväxtverket hade, enligt domstolen, inte uppfyllt sin bevisbörda i fråga om påståendet att stödet lämnats på felaktig grund. Det överklagade beslutet skulle därför upphävas såvitt avser återkrav av utbetalt stöd.

Tillväxtverket har inte heller haft fog för att på grund av beslutet om utdelningen neka en förlängning av godkännandet och preliminärt stöd utan att först företa en närmare utredning. En sådan ordning kan inte anses förenlig med myndighetens utredningsansvar. Det överklagade beslutet ska därför upphävas även i denna del.

Målet skulle i denna del återförvisas för ny prövning. 

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten i Stockholm konstatera att bolaget har redogjort för hur det med början i april drabbades av flera omständigheter som ledde till att ekonomin försämrades. Flera byggprojekt ställdes in eller sköts upp då byggnadsarbetare och beställare inte kunde resa till Sverige på grund av karantän och inställd flygtrafik. Bolagets egen personal tvingades till karantän. Bolaget har vidare fört fram att den planerade utdelningen inte har tagits ut då det inte har funnits medel i bolaget för det. 

Bolaget har fått anstånd hos Skatteverket med betalning av skatter och avgifter och bolaget har tagit lån som dess ägare har gått i personlig borgen för.

Kammarrätten anser att bolaget har lämnat en trovärdig förklaring till hur bolaget under april och maj 2020 snabbt hamnade i en allvarlig ekonomisk situation som bolaget inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för beslutet om utdelning. 

Lång tid

Det har även gått en förhållandevis lång tid mellan beslutet om utdelning och ansökan om korttidsstöd. Att bolaget var i en allvarlig ekonomisk situation vid ansökan om korttidsstöd styrks ytterligare av uppgifterna om att bolaget fått anstånd med betalning av skatter och avgifter, att det tagits lån för att klara verksamheten och att den planerade utdelningen inte har verkställts. Bolaget har därför haft rätt till det stöd som har betalats ut för den aktuella perioden. Tillväxtverket har därmed inte haft fog för sitt beslut att kräva tillbaka utbetalt korttidsstöd. Överklagandet ska därför avslås i den delen.

Tillväxtverket har därmed inte haft skäl att avslå ansökan om förlängt godkännande och ytterligare preliminärt stöd på den angivna grunden.

Överklagandet avslås. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
korttidsstöd

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se