Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM-åklagare tar tillbaka kritik mot expertutlåtanden i insiderbrottsmål

Nyheter
Publicerad: 2021-04-15 08:55

Sammanlagt 14 personer är åtalade i det omfattande insiderbrottsmålet där flera av dem är näringslivstoppar i Malmö. Bland dem finns Dan Olofsson och Percy Nilsson som båda förnekar brott.
I ett färskt yttrande åberopar Dan Olofsson expertutlåtanden från Martin Borgeke och Evert Carlsson. Men EBM-åklagare Thomas Langrot har riktat skarp kritik mot utlåtandena och gjort gällande att dessa inte får användas under den kommande huvudförhandlingen – men får slutligen ändra sig.

Huvudförhandlingen mot den rad av näringslivstoppar som misstänks för grova insiderbrott rycker allt närmare. Åtalet rör 27 åtalspunkter. Bland de åtalade finns Dan Olofsson och Percy Nilsson. Inför huvudförhandlingen har Dan Olofsson lämnat in två nya sakkunnigutlåtanden från två välkända experter. EBM-åklagare Thomas Langrot ratar dock denna bevisning och yrkar att den inte ska få användas i målet utan att dessa sakkunnigvittnen istället ska höras under förhandlingarna.

I en skrivelse till domstolen skriver Thomas Langrot att han har tagit del av inlagan från Dan Olofssons ombud advokat Tomas Nilsson, från Sju advokater, och hans nya privata försvarare advokat Carl Persson, från Roschier Advokatbyrå, där försvararna hänvisar till ett rättsutlåtande av Martin Borgeke samt ett sakkunnigutlåtande av Evert Carlsson. 

”Jag har uppfattat inlagan som att dessa båda utlåtanden åberopas som skriftlig bevisning. Om så är fallet gör jag gällande att dessa utlåtanden ej får åberopas som skriftlig bevisning enligt RB 35 kap 14 §. Dan Olofsson har istället att välja på att åberopa vittnesförhör med Borgeke och Carlsson”, uppger Thomas Langroth. 

Efter åklagarens yttrande har försvaret protesterat och ett samtal ägt rum mellan domstolen och åklagaren. Det har nämligen uppstått ett missförstånd, enligt advokat Tomas Nilsson. Försvaret har nämligen inte åberopat utlåtandena såsom skriftlig bevisning utan såsom rättsutlåtanden.

Efter ett samtal mellan domstol och Thomas Langrot har åklagaren slutligen accepterat att rättsutlåtanden föredras i skrift och frånfallit begäran om att dessa personer ska höras i målet.

Borgeke granskar bevisningen

Det var i början av mars i år som Dan Olofssons försvarare skickade in ett yttrande till domstolen som ett komplement till det tidigare inlämnade svaromålet. Tillsammans med yttrandet skickade Dan Olofsson in ett rättsutlåtande av straffrättsexperten och före detta justitierådet Martin Borgeke som har granskat bevisningen som åberopats mot Dan Olofsson och gjort en bedömning av styrkan i detta åtal.

”I rättsutlåtandet anför Martin Borgeke att det står klart att åtalet mot Dan Olofsson för insiderbrott saknar grund och ska ogillas. Martin Borgeke anser därtill att åtalet är så pass svagt underbyggt att förutsättningarna för obefogat åtal objektivt sett är uppfyllda”, skriver Tomas Nilsson i yttrandet. 

Vidare skriver försvaret:

”Enligt Martin Borgeke ger en språklig tolkning av sms:et vid handen att det inte finns någonting i detta som kan tolkas som ett råd eller uppmaning till Percy Nilsson att förvärva aktier i Victoria Park. Tvärtom talar angivelsen i sms:et om att det rörde sig om insiderinformation som skulle hanteras varsamt för att Dan Olofsson i sms:et ville uppmärksamma Percy Nilsson på att han inte fick förvärva aktier baserat på informationen”. 

Evert Carlsson ska granska vinningen av den påstådda insiderhandeln

Vidare har även Dan Olofsson lämnat in ett sakkunnigutlåtande av ekonomie doktor Evert Carlsson. Anledningen är att Dan Olofsson vill visa att åklagarens klassificering av det påstådda insiderbrottet som grovt är felaktig eftersom den bygger på en inkorrekt beräkning av vinningen av Percy Nilssons handel (som Dan Olofsson varken haft kännedom om eller vinning av). 

”Av sakkunnigutlåtandet framgår att vinningen av den påstådda insiderhandeln är felaktigt beräknad av flera skäl. En korrekt värdering medför att brottet inte ska bedömas som grovt. Evert Carlsson anser också att Dan Olofssons sms har varit fullt legitimt i förhållande till etablerad praxis på finansmarknaden angående hur kontakter mellan aktieägare tas i samband med bud”. 

Åtalet rör 14 personer

Åtalet mot 14 personer kom redan i slutet av juli 2020. Åtalet rör två delar där den första delen avser insiderbrott inför ett planerat uppköpserbjudande av bolaget TDC Group A/S som offentliggjordes den 7 samt den 12 februari 2018. Den anser delen rör alltså insiderbrott inför ett planerat uppköpserbjudande av bolaget Victoria Park AB som offentliggjordes den 1 april 2018 samt den 3 maj 2018. 

I delarna av åtalet där Dan Olofsson och Percy Nilsson nämns framgår det att ett insiderbrott ska ha ägt rum i samband med ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia avseende Victoria Park. De båda finansmännen nekar till brott.

Åklagaren hänvisar alltså till ett sms som Dan Olofsson har skickat till Percy Nilsson inför offentliggörandet av budet. Åklagaren hävdar att Dan Olofsson uppmanat Percy Nilsson att förvärva aktier i Victoria Park.

”Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria park på 38 kr. lnsider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan” .

Dan Olofssons svaromål

Dan Olofsson har i ett svaromål uppgett att han genom smset endast informerade Percy Nilsson om sitt ställningstagande i den pågående budprocessen avseende Victoria Park. Försvaret menar att det inte finns någonting i det som Dan Olofsson skrev i sms:et som kan tolkas som ett råd eller uppmaning om att otillåtet förvärva aktier. 

”Syftet med sms:et var att få Percy Nilsson att följa Dan Olofssons exempel och acceptera Vonovias bud. Med sms:et önskade Dan Olofsson således främja Vonovias bud, vilket han hade lagligt stöd för att göra”, har försvaret uppgett i svaromålet. 

Dan Olofssons försvarare pekar även på att Dan Olofsson upplyste Percy Nilsson om att den förmedlade informationen utgjorde insiderinformation som skulle hanteras varsamt för att ingen otillåten handel fick ske. 

”I ljuset av dessa omständigheter är det ytterst anmärkningsvärt att åtal väckts mot Dan Olofsson”, uppger försvaret. 

Dan Olofssons försvar uppger att han skickade smet för att under dagarna som föregick sms:et hade Dan Olofsson lagt ned ett betydande arbete på att möjliggöra Vonovias bud. 

”Utan Dan Olofssons arbete hade Vonovia inte lagt ett bud på Victoria Park. Anledningen till att Dan Olofsson lade ned detta arbete var för att Vonovias bud var värt 80 miljoner kr mer för Dan Olofssons bolag Danir än det konkurrerande budet som hade lagts av Starwood”.

Enligt Dan Olofsson var Percy Nilsson den ende aktieägare av betydelse som sannolikt inte hade information om Vonovias bud. 

”Dan Olofsson gjorde bedömningen att om Percy Nilsson fick information om att Dan Olofsson hade accepterat Vonovias bud, men inte Starwoods, kunde det bidra till att Percy Nilsson skulle acceptera Vonovias bud. Sms:et skickades enbart för att främja Vonovias bud – och inte för att Percy Nilsson skulle förvärva aktier i Victoria Park”.

Percy Nilssons försvar

Percy Nilsson som tog emot insiderinformationen förvärvade, enligt åtalet, aktier i Victoria Park för drygt 3,36 miljoner kronor den 2 maj 2018. Den 3 maj 2018 offentliggjordes information om budet och stängningskursen den 3 maj 2018 motsvarade en kursuppgång om 8,76 procent. Vinningen av handeln beräknas, av åklagaren, till cirka 240 000 kronor.

Percy Nilsson som försvaras av advokat Lars Kruse uppger å sin sida att han gav uppdraget åt någon annan att köpa aktier i Victoria Park innan dess att han överhuvudtaget fick den insiderinformation som Dan Olofsson skickade per sms. Ombudet fick inte del av insiderinformationen innan handeln.

Percy Nilsson hänvisar även till att det det såväl i kretsarna runt Victoria Park och i aktiehandlarkretsar spekulerades om ett höjt bud. I sitt svaromål uppger han även att han under flera år ägt relativt stora poster i Victoria Park och följt bolaget samt haft initierad kunskap om bolaget och dess verksamhet.

Huvudförhandlingen i målet börjar den 24 augusti. Dan Olofsson och Percy Nilssons misstänkta gärningar tas dock inte upp förrän den 15 september. Under cirka 15 dagar ska Dan Olofsson och Percy Nilsson infinna sig i rätten.

Dagens Juridik har sökt åklagare Thomas Langrot för en kommentar om expertutlåtandena och Percy Nilssons liksom Dan Olofssons förklaringar.

”Åtal är väckt och det finns inte anledning att nu ge några kommentarer på dina frågor utan nu får vi avvakta domstolens prövning helt enkelt”, svarar han per mail.

Fakta om…

Evert Carlsson är verksam vid Centrum För Finans (CFF)på Handelshögskolan i Göteborg. Han har under åren 1984-2002 varit ansvarig för tradingavdelningar vid ett antal investmentbanker och aktieförvaltande bolag. Därtill har han varit verksam som konsult åt banker och försäkringsbolag samt varit anlitad som sakkunnig i värderingstvister i ca 20 års tid. Inom ramen för sitt sakkunnigutlåtande har Evert Carlssongjort en analys av vinningen av den påstådda insiderhandeln utifrån ett finansiellt perspektiv. Han har också utifrån sin breda och kvalificerade erfarenhet av kapitalmarknaden bedömt hur sms:et förhåller sig till den praxis som råder på marknaden.

Martin Borgeke, har varit justitieråd i Högsta domstolen 2011–2016 och var tidigare lagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1998-2011 och dessförinnan hovrättsråd vid samma hovrätt mellan 1995–1998. Han arbetade som handläggare på Justitiedepartementets straffrättsenhet mellan 1990 och 1992. Han har deltagit i flera centrala statliga utredningar på straffrättens område. Han var rådman i Malmö tingsrätt mellan 1990-1992. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet sedan 2009. Utöver detta har han publicerat uppsatser i olika straffrättsliga ämnen och lett seminarier i straffrätt. 

 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
svaromål_olofsson
yttrande-åklagaren
svaromål-nilsson
stämningsansökan-insider-VP
yttrande-olofsson

Dela sidan:
Skriv ut: