Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ex-advokat vill ha full ersättning för uppdrag – ”inte agerat vårdslöst”

Nyheter
Publicerad: 2023-03-02 14:08
Foto: DJ

I slutet av förra veckan petades ex-advokaten Gabriel Barsoum från uppdraget som målsägandebiträde för fyra klinter – efter ett överklagande av JK.
Nu har han inkommit med sin kostnadsräkning och anför, i ett yttrande till tingsrätten, att ersättningen inte ska sättas ned på grund av någon vårdslöshet eller försummelse från hans sida inom ramen för den aktuella processen.

Dagens Juridik rapporterade i veckan att Gabriel Barsoum petats från ett målsägandebiträdeuppdrag vid Kristianstad tingsrätt. Han förordnades som målsägandebiträde för två klienter i målet redan under förra sommaren och fick – efter det att han uteslutits ur advokatsamfundet – uppdraget att företräda ytterligare två klienter i samma mål.

Beslutet överklagades dock av Justitiekanslern som ansåg att han inte var lämplig för uppdraget. JK anförde att en given utgångspunkt borde vara att den som av disciplinnämnden ansetts vara olämplig som advokat inte heller kan anses vara lämplig som målsägandebiträde.

Avvisades av tingsrätten

Hovrätten kom att gå på JK:s linje och rev upp beslutet att förordna honom som målsägandebiträde för de två senaste klienterna.

Detta fick till följd att tingsrätten avvisade Barsoum som målsägandebiträde för de två klienter han haft sedan förra sommaren. I samband med detta ombads Barsoum att inkomma med sin kostnadsräkning och även yttra sig över ”om de skäl som föranlett hans uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund, sammantagna med de konsekvenser uteslutningen och skälen för denna fått för handläggningen och kostnaderna i målet, utgör sådan vårdslöshet eller försummelse som får beaktas vid ersättningens bestämmande”.

Han gavs också tillfälle att yttra sig över hur sådan vårdslöshet eller försummelse i så fall ska beaktas samt huruvida det finns andra särskilda skäl att sätta ned ersättningen.

”Allt för vidsträckt tolkning”

Nu har Barsoum inkommit med en kostnadsräkning där han yrkar drygt 110 000 kronor i ersättning för sitt arbete i målet.

I ett bilagt yttrande hänvisar han till förarbeten och rättsfall av vilka det framgår att bedömningen av försummelse eller vårdslöshet ska kunna hänföras till fysiskt agerande i aktuellt ärende.

Han anser inte att han på något sätt agerat varken vårdslöst eller försumligt under förhandlingen och skriver att ”en alltför vidsträckt tolkning av paragrafen skulle innebära att individer som uteslutits från Sveriges advokatsamfundet skall stå för ökade kostnader i samtliga mål som denne är förordnad i”.

Han understryker också att han inte delar disciplinnämndens uppfattning och kommer att överklaga beslutet. Mot den bakgrunden ska ersättningen inte sättas ned – och han ska inte stå för någon kostnadsökning.


Dela sidan:
Skriv ut: