Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Eversheds vinner arvodestvist genom tredskodom – svaromål kom på engelska

Nyheter
Publicerad: 2023-05-25 07:45

Advokatbyrån Eversheds har vunnit en arvodestvist i Stockholms tingsrätt. Detta har dock skett genom en så kallad tredskodom då motparten endast lämnat in svaromål på engelska.

Det var i slutet av mars 2023 som Eversheds Sutherland Advokatbyrå lämnade in en stämningsansökan mot två danska klienter som varken betalat arvodet eller reklamerat fakturorna.

Advokatbyrån hade uppdraget att företräda klienterna i en tvist som handlat om återkrav, arbete med hävning av låneavtal och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och därefter process i domstolarna. Enligt stämningsansökan har Eversheds företrätt klienterna med framgång då motparten i tvisterna försökt att få talan avvisad men hovrätten har valt att inte meddela prövningstillstånd.

Svaromål inkom på engelska

Klienterna har dock inte betalat Eversheds, trots påminnelser. Därför har Eversheds lämnat sitt uppdrag och så vitt advokatbyrån förstår har klienterna och dess motpart istället träffat en förlikning.

Fakturan för de utförda juridiska tjänsterna uppgår till drygt 700 000 kronor.

Enligt domen i Stockholms tingsrätt har klienterna förelagts att lämna skriftligt svaromål och underrättats om att tredskodom kan meddelas mot dem. De har därefter inkommit med ett svaromål på engelska. Domstolen har därefter informerat om att rättegångsspråket är svenska och att en översättning bör lämnas in annars finns en risk för tredskodom. Någon sådan har dock inte lämnats in.

Evesheds har begärt att tredskodom ska meddelas och yrkat ersättning för rättegångsskotnader om 250 000 kronor.

”Till stöd för yrkandet om ersättning för rättegångskostnader har Eversheds anfört huvudsakligen följande. Eversheds har för rättegångens förberedande och för talans utförande använt advokater och biträdande jurister anställda vid Eversheds som i annat fall hade kunnat arbeta med klientärenden. Det finns således inte vid arvodets bestämmande skäl att göra någon skillnad mot den situationen att Eversheds i stället uppträtt som ombud för annan. Eversheds har därför till grund för sitt kostnadsyrkande lagt det arvode exklusive mervärdesskatt som Eversheds vanligen debiterar sina klienter”.

Rättegångskostnader

Enligt Eversheds bör ersättningen anses utgöra ersättning för Eversheds eget arbete, vilket yrkas i första hand. I andra hand yrkas ersättning för tidsspillan och i tredje hand för ombudsarvode. 

Tingsrätten anser dock inte att Eversheds ska få ersättning för så mycket som en kvarts miljon kronor utan skriver att tingsrätten inte anser att ”den begärda ersättningen för arbetet är skälig mot bakgrund av arten och omfattningen av målet och de ingivna handlingarna”. 

Tingsrätten bedömer att kostnader för arbete överstigande 50 000 kronor inte kan anses ha varit skäligen påkallat. Eversheds har därutöver rätt till ersättning för ansökningsavgift hos tingsrätten om 2 800 kronor. Motparten ska därför ersätta Eversheds för rättegångskostnader med ett belopp om 52 800 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: