Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Europakonventionen riskerar då att bli en villkorad rättighet beroende på politiska intressen”

Debatt
Publicerad: 2014-12-19 08:04

DEBATT – av advokat Lars Nydell

 

Synpunkter på Sveriges bristande följsamhet till Europa-konventionens artikel 6, talerätt och rättvis rättegång: Bestämmelserna i plan- och bygglagen (Pbl 2010:900) 5 kap. §12 om tillämpningen av samråd i kommuns detaljplan har aktualiserat frågan om Högsta domstolenens tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen.

I ett nyligen avgjort ärende om prövningstillstånd avslog HD begäran om omprövning av annan domstols beslut om att ej tillåta klagorätt, Mark- och miljöldomstolen vid Nacka tingsrätt..

Omständigheterna i målet behandlade störande missioner från en planerad större byggplats, fyra höghus i centrala Trosa, på ett berg samt likaså störande trafik av tunga fordon under längre tid utmed ett trafikosäkert mycket smalt vägområde från anläggningsområdet till en utfart. 

Av politiska skäl, i en överenskommelse med byggherren HSB Eskilstuna, handlade kommunen genom ett eget aktiebolag Trotab under brådska en detaljplan för området. Någon upphandling förekom ej. 

Kommunen iakttog Pbl:s samrådsbestämmelser enbart för de fastighetsägare som låg i gränsen till entreprenadområdet. Lagstiftningen stipulerar ej hur en avgränsning för de fastighetsägare som bör höras innan planen godtas ska göras.

Kommunens planer försågs med en miljöutredning som  var översiktlig utan ingående utredningar. Kommunen presenterade ej någon utredning av hur gatunätet skulle kunna förbättras för att minska olägenheterna. Mark- och miljödomstolen avskrev yrkanden om sakprövning under motivering att talerätt saknas – det vill säga samma motivering som länsstyrelsen i Södermanland. Någon sakprövning förekom ej.

Vad som nu kan hävdas är att domstolarna tagit politiska hänsyn genom deras nekande av talerätt i en miljöfråga som väsentligt påverkar enskilda i en kommun och för invånare i närliggande områden.

Desto märkligare är en länsstyrelses resonemang om talerättens beroende av avståndet till entreprenadområdet. Principfrågan har varit om kommunens detaljplan står i strid med Miljöbalken och Pbl och måste mer utredas innan ett beslut tas.

De signaler som kommit från den förre bostadsministern våren 2014 om att underlätta för kommuner att genomföra detaljplaner ligger i linje med HD:s avslag om prövningstillstånd till yrkanden överprövning av miljödomstolarnas nekande av talerätt. Sveriges anslutning till Europakonventionens artikel  6 om ”fair trial” blir en villkorad rättighet beroende på politiska intressen att hävda en regerings syn på att underlätta kommuners planer för omdaning av samhället.

Anledning finns att protestera mot denna utveckling av rätten mot ett godtycke!

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: