Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Enig rätt friar verksamhetschef på LVM-hem – kvinna dog i arresten

Nyheter
Publicerad: 2020-10-13 12:23
Foto: Ann-Sofi Rosenkvist/SiS

En åtalad verksamhetschef på ett hem för vård av missbrukare skrev ut en kvinna som senare avled av metadonförgiftning. Nu frias han från misstankarna om tjänstefel.

Åklagaren åtalade verksamhetschefen för ett hem för vård av missbrukare i Lund för att felaktigt ha avslutat tvångsvården av en kvinna som senare avled av metadonförgiftning. Tingsrätten anser att verksamhetschefen har haft laglig grund för sitt beslut och att han inte har åsidosatt vad som gällt för hans uppgift.

– Tingsrätten har haft att pröva en länk i en kedja händelser som slutade på ett oerhört tragiskt sätt. Det handlar om en rättslig prövning av vad missbrukslagstiftningen ställer upp för krav jämfört med det som åklagaren påstår är ett brottsligt agerande. Vid den prövningen har tingsrätten kommit fram till att åtalet för tjänstefel ska ogillas, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Återföll i missbruk

Kvinnan tvångsvårdades för sitt missbruk på ett behandlingshem i Lund sedan sommaren 2016. I slutet av oktober 2016 övergick vården till missbruksvård i öppnare former. Sedan hon avvikit och återfallit i missbruk återfördes hon till behandlingshemmet i början av november 2016.

Efter att vid en behandlingskonferens ha gjort bedömningen att fortsatt LVM-vård inte skulle leda till att syftet med vården uppfylldes samt att kvinnan behövde vård vid psykiatrisk klinik skrev verksamhetschefen ut kvinnan från tvångsvården och personal körde henne till akutintaget vid den psykiatriska kliniken i Lund. Där gjordes bedömningen att det inte fanns förutsättningar att bereda henne sluten psykiatrisk tvångsvård.

Kvinnan avböjde frivillig vård

Kvinnan avböjde frivillig vård och lämnade kliniken. Efter att ha återfallit i missbruk omhändertogs hon av polis nästa morgon. Kvinnan påträffades livlös i arresten och avled samma dag av metadonförgiftning.

Åklagaren har påstått att verksamhetschefen begått tjänstefel genom att skriva ut kvinnan från behandlingshemmet trots syftet med vården av kvinnan, att motivera henne till frivillig missbruksbehandling, inte var uppnått och trots att den möjliga vårdtiden inte löpt ut. Åklagaren har menat att det saknades laglig grund för ett sådant beslut.

Tingsrätten konstaterar att kvinnan skrevs ut från LVM-hemmet sedan man bedömt att vårdmöjligheterna för sådan vård var uttömda. Tingsrättens slutsats är att det typiskt sett finns ett lagligt utrymme för en verksamhetschef att avsluta en LVM-vård även om klienten inte är motiverad att själv ta emot missbruksbehandling och trots att den möjliga vårdtiden inte löpt ut.

Enig rätt friar

Bedömningen i det här fallet skedde mot bakgrund av de vårdinsatser som erbjudits kvinnan sedan sommaren 2016. Beslutet föregicks av en behandlingskonferens där såväl konsulterande läkare som LVM-hemmets psykolog gjorde samma bedömning.

”Hon befann sig vad utredningen visar inte i en akut missbrukssituation. Vid sådana förhållanden har utskrivningsbeslutet inte saknat laglig grund. Mot bakgrund av situationen och de uppgifter som förelåg vid beslutstillfället har inte heller Xxx Xxxs (verksamhetschefens redas anm.) hantering av kontakterna med psykiatrin eller av samrådet med socialtjänsten inneburit att han brustit i vad som ålegat honom vid myndighetsutövning. Åtalet för tjänstefel ska därför ogillas”, skriver domstolen där domen avgjordes av tre nämndemän och där tingsrätten var enig i sin bedömning.


Dela sidan:
Skriv ut: