Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

En ”väsentlig” eller flera ”ringa” överträdelser i trafiken – här är praxis för att dra in körkort

Nyheter
Publicerad: 2017-10-18 13:06
Foto: Jonas Ekströmer / TT

Förra året fick 16 823 personer sina körkort återkallade för ”väsentlig överträdelse eller fortkörning”. 2 960 personer fick körkorten återkallade för upprepade, mindre allvarliga trafikbrott och förseelser. Här reder Transport-styrelsens juridiska expert ut vad som gäller.

 

Anna Lundqvist Persson, jurist och sektionschef vid Transportstyrelsens utredningsenhet, har sammanställt den praxis som gäller för två av de vanligaste grunderna för körkortsåterkallelse – ”flera mindre brott/förseelser” och ”väsentlig överträdelse, fortkörning”.

Hon understryker att detta bara är huvuddragen i praxis och att det alltså inte alls handlar om någon komplett sammanställning.

Transportstyrelsen bedömer alltid omständigheterna i det enskilda ärendet – inte minst trafikfaran – när man överväger ett ingripande.

Är trafikfaran lägre så kan körkortsingripandet stanna vid en varning – och i vissa fall till och med lämnas helt utan åtgärd.

När Transportstyrelsen bestämmer återkallelsetiden så vägs dessutom omständigheter som till exempel tidigare återkallelser, behov av körkort etc in.

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagens 5 kapitel, 3 § och omfattar primärt åtta olika punkter (se listan nedan).

Återkallelse enligt punkt 3 – upprepade brott/förseelser
”Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn.”

För att det ska finnas grund för körkortsingripande enligt punkt 3 ska körkortshavaren gjort sig skyldig till

 • minst tre hastighetsöverträdelser eller
 • minst fem övriga upprepade brott (eller fem brott inklusive hastighetsöverträdelser).

Samtliga överträdelser ska ha inträffat inom en och samma tvåårsperiod – det vill säga tiden mellan den första överträdelsen och den sista får inte överstiga två år.

Upprepade brott mot bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse kan vara:

 • samtliga händelser som tidigare legat till grund för ett ingripande med stöd av återkallelsepunkterna 1-4. Även förseelser som bedöms som ringa och därför inte utgör grund för ingripande enligt punkt 2 (smitning) eller 4 ingår bland ”övriga brott” – till exempel ”ej anpassat avstånd” eller ”ej iakttagit väjningsplikt”. 
 • ringa förseelser som ej använt bilbälte, körförbud, ej skattat fordon, överskridit spärrlinje, otillåten fordonstrafik, mm. 

Praxis kring återkallelse på denna grund är ganska komplex eftersom det finns många kombinationer. Det som kan sägas är dock följande:

 • Sex ringa hastighetsöverträdelser leder normalt till återkallelse (ringa=1-24 km/h för fort när hastighetsbegränsning är satt till mer än 30 km/h och 1-15 km/h för fort när hastigheten är satt till max 30 km/h).
 • Tio förseelser som ej använt bilbälte, körförbud, ej skattat fordon, överskridit spärrlinje, otillåten fordonstrafik leder normalt till återkallelse av körkort.

Återkallelse enligt punkt 4 – väsentlig överträdelse, fortkörning
”Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan ses som ringa.” 

På denna grund återkallas körkort på grund av överträdelser som inte kan anses som ”ringa”. Man gör alltid en bedömning av trafikfaran för att avgöra hur allvarligt brottet/förseelsen är.

Några exempel på brott/förseelser där körkortet återkallas med stöd av punkt 4 (och som inte räknas upp i paragrafen) är:

 • Vårdslöshet i trafik (som inte behöver vara grov).
 • Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon och avståndet är 0,49 sekunder eller mindre (0,50 till 1 sekunds avstånd leder normalt till varning).
 • Backning/vändning på motorväg/motortrafikled om det innebär trafikfara.
 • Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation (och polisen meddelat körförbud på grund av detta).
 • Användande av mobiltelefon/annan kommunikationsutrustning om det inverkar menligt på förandet av fordonet vilket har lett till en konkret trafikfara.
 • Färdbroms ej effektiv (och polisen meddelat körförbud).
 • Last ej förankrad/fastgjord/övertäckt, last medförd på otillåtet sätt, underlåtenhet att utmärka utskjutande last om detta medfört trafikfara. Har lasten till exempel ramlat av utgör detta trafikfara och leder normalt till återkallelse.
 • Omkörning i backkrön/kurva med skymd sikt om trafikfara uppkommit.
 • Omkörning, orsakat fara vid egen omkörning.
 • Omkörning, överträdelse av omkörningsförbud och trafikfara uppkommit.
 • Överlastförseelse: > 50% överlast varningsgrund, >100% överlast återkallelse.
 • Omkörning strax före/på obevakat övergångsställe/cykelöverfart och trafikfara uppkommit.
 • Stanna/parkera på motorväg/motortrafikled och trafikfara uppkommit.

Återkallelsegrunder enligt körkortslagen:

1. Rattfylleri

2. Smitning

3. Flera mindre överträdelser

4. Väsentlig överträdelse, fortkörning

5. Opålitlighet i nykterhet

6. Allmän brottslighet

7. Medicinska skäl

8. Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

 

Läs också: 

Fyra gånger vanligare att unga män får körkortet återkallat – här är statistiken

 

 

 Dela sidan:
Skriv ut:
Taggar: