Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”En signal om att Sverige måste häva ID-kontrollerna – innan EU-kommissionen ogiltigförklarar dem”

Debatt
Publicerad: 2017-04-04 09:34

DEBATT – av Finn Madsen, advokat och juris doktor h.c. och Krister Thelin, f.d. hovrättslagman och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

 

Som många andra länder har Sverige återinfört gränskontroll enligt Schengen kodex. Men Sverige är unikt genom att dessutom ha infört lagstiftning om kontroller av passagerares ID-handlingar genom så kallat transportörsansvar. ID-kontrollerna sker alltså utöver de gränskontroller som EU-kommissionen har godkänt.

ID-kontrollerna innebär längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Många pendlare överväger att ge upp. En enkätundersökning som Øresundsinstituttet har gjort under år 2016 visar att 39 procent av pendlarna överväger att söka jobb i hemlandet och 26 procent överväger att flytta till bostad i arbetslandet.

Arbetsmarknaden har krympt på så sätt att 322 000 färre danska jobb nås med en timmes tågpendling från Malmö. Antalet sålda tågkort över Öresund har minskat med 17 procent.

Integrationen av arbetsmarknaden i Skåne och Köpenhamn går åt fel håll. Det påverkar regionens tillväxt mycket negativt.

EU-kommissionen har tidigare framhållit att transportörsansvar inte är tillåtet vid intra-Schengen transporter, inte heller när gränskontroller återinförs. Mot denna bakgrund har Fredrick Federley, EU-parlamentariker, i oktober 2016 ställt frågan till EU-kommissionen om tidigare besked om ID-kontroller kan bekräftas och om de svenska ID-kontrollerna kan tillåtas enligt unionsrätten.

Berörd kommissionär, Dimitris Avramopoulos, har inte förrän nu återkommit med ett svar. I svaret bekräftas att det inte är möjligt  att utvidga befintliga bestämmelser om transportörers kontrollskyldighet till att omfatta flyg inom Schengen.

Frågan är dock om detta innebär att det kan stå medlemstaterna fritt att införa transportörsansvar inom Schengen vid andra trafikförbindelser än flyg?

Men så kan det inte vara. Rådets direktiv 2001/51/EG om transportörsansvar gör ingen skillnad mellan luft, sjö-och landtransporter.

I sin rapport 13-10-2010 om tillämpningen av avdelning III i Schengen kodex till parlamentet ( COM(2010) 554 final), har kommissionen också framhållit (s. 3) ”that the obligation of carriers to return passengers transported by land, air or sea (vår kursivering) is not applicable to internal traffic connections within the Schengen area.” Det kan mot denna bakgrund inte finnas skäl att särbehandla flygresor.

I sitt svar hänvisar Avramopoulos vidare till att transportörernas kontrollskyldighet (vid EU:s yttre gränser) är ett verktyg för att förhindra olaglig immigration till ett område utan kontroll vid inre gränser. Sverige har emellertid återinfört gränskontroll och denna skrivning verkar alltså ge klart besked om att att det inte finns något motiv för att införa ID-kontroller.

Avramopoulus framhåller vidare i sitt svar att vid tillfälliga återinföranden av gränskontroller vid inre gränser föreskriver artikel 32 i Schengen kodex att bestämmelserna om kontroller vid yttre gränser ska gälla i tillämpliga delar. Detta är dock inte helt korrekt. Enligt artikel 32 i Schengen kodex ska relevanta delar av bestämmelserna i avdelning II i kodex gälla när kontroll vid inre gränser återinförs. Avdelning II innehåller dock inga bestämmelser som möjliggör införande av transportörsansvar.

Dessutom har kommissionen i sin rapport till parlamentet (COM (2010) 554 final) på sid. 9 angett följande: ”When border control is temporarily reintroduced, internal borders do not become external borders; thus certain provisions like stamping of passports (Article 10 of the SBC) or carrier’s liability (vår kursivering) do not apply.”

Den hänvisning som Dimitris Avramopoulos gör till yttre gränser innebär alltså inte att regler om transportöransvar kan tillämpas.

Det finns alltså ingenting i Avramopoulos svar som ändrar bedömningen att de svenska ID-kontrollerna är oförenliga med unionsrätten. Detta är inte särskilt förvånande eftersom det motsatta betraktelsesättet, att det skulle stå varje medlemsland fritt att efter eget skön införa ytterligare gränskomtroller än de som Schengen kodex medger, skulle få hela Schengen att haverera.

Svaret avslutas med att kommissionen fortsatt granskar om den svenska lagstiftningen är förenlig med EU:s regelverk.

Att Kommissionen, som redan i samband med att ID-kontrollerna infördes i december 2015 haft anledning att granska dessa, inte efter ett och ett halvt år kan ge besked om att dessa är förenliga med unionsrätten är i sig talande. Om man tittar närmare på svaret framstår det som närmast klart att det inte finns stöd för att ID-kontrollerna skulle vara förenlig med unionsrätten.

Tvärtom är det svårt att tolka det på annat sätt än att Dimitris Avramopoulos av politiska skäl hittills avstått från att klargöra att ID-kontrollerna måste upphöra. Genom det svar som nu kommit framstår det som han vill sända en signal till Sverige om att ID-kontrollerna nu måste hävas innan kommissionen tvingas ogiltigförklara dessa.

 

Finn Madsen är advokat och juris doktor h.c. samt ombud för 565 pendlare som begärt skadestånd hos JK för olägenheterna av ID-kontrollerna.

Krister Thelin är f.d. statssekreterare i Justitiedepartementet, hovrättslagman och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

 

 

 Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se