Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ekobrottsmisstänkte advokaten förnekar brott – ”följer samfundets regler”

Nyheter
Publicerad: 2023-03-09 09:02
Illustrationsbild. Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

”Det här skulle aldrig märkas det sättet vi gjorde det på, det var advokaternas idé”. Så står det i den hemliga chattkonversationen i Signal.
Åklagaren pekar på att det rör sig om skatteplanering där en bolagsföreträdare undandrar sig skatt med hjälp av sin advokat.
I förhör om misstankarna är den ekobrottsmisstänkte advokaten tyst och hänvisar till advokatsekretessen.
Men han nekar till brott.
Den välkända advokatbyrån i Stockholm där advokaten verkar riskerar, vid en fällande dom, företagsbot på 1,5 miljoner kronor – förhör med vd har hållits.

Under torsdagen i förra veckan väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot en 45-årig Stockholmsadvokat. Brottsmisstankarna är grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott.

Bakgrunden till misstankarna är att advokaten har företrätt ett bolag vid ett civilrättsligt mål i Stockholms tingsrätt där bolaget via en förlikning fått 1,3 miljoner kronor. Pengarna har vid två tillfällen mottagits och förvarats på advokatbyråns klientmedelskonto. Majoriteten av pengarna har därefter slussats utomlands till ett konto i Emirates Islamic Bank PJSC i Dubai i Förenade Arabemiraten som tillhör bolagsföreträdaren. 

Det är Skatteverket som följt betalningsströmmarna. Skatteverket konstaterar bland annat att det finns en differens mellan det totala belopp som överförts till advokatbyråns klientmedelskonto samt det belopp som överförts till Dubai. Sannolikt är detta belopp om 61 330 arvode till advokatbyrån, menar myndigheten.

Chattkonversationer i Signal

Kontrollen av betalningströmmarna har gjorts som en del av en utredning av bolagsföreträdarens deklaration då Skatteverket uppmärksammar att han inte deklarerat 1,3 miljoner kronor minus arvodet till advokatbyrån som inkomst av tjänst. Av denna summan skulle han därmed ha betalat en halv miljon kronor i skatt.

I utredningen har Skatteverket gjort en betalningssäkring rörande bolagsföreträdaren som Kronofogden verkställt. Betalningssäkringen har sin grund i beloppet som betalas till hans konto i Dubai.

Skatteverket har efter en razzia där man beslagtagit mobiltelefoner granskat chatt-konversationer som skett i Signal mellan bolagsföreträdaren och hans flickvän, precis efter betalningssäkringen, där det framgår att han känner till att han borde betala skatt och att han misstänker att någon har ”golat” på honom. Bolagsföreträdaren tror inte att Skatteverket själva undrar eftersom ”vi gjorde det snyggt planerat… det här skulle aldrig märkas det sättet vi gjorde det på, det var advokaternas idé”. ”Förstår du då hur det var uttänkt”. ”asså hur bra”. 

Enligt åklagaren har advokaten med råd och dåd uppsåtligen främjat agerandet.

Förhör med Skattebrottsenheten

I förhör med Skattebrottsenheten frågar förhörsledaren om advokaten varit involverad i en sådan planering och om bolagsföreträdaren hänvisar till honom när han säger advokaterna.

”Nej, jag tror inte de avser mig”.

Detta är det andra förhöret som advokaten har deltagit i under förundersökningen. Redan för ett år sedan höll skattebrottsenheten förhör med advokaten. Då svarade han inte på några frågor utan hänvisade till advokatsekretessen under det tolv minuter-långa förhöret som hölls i Ekobrottsmyndighetens lokaler. 

”Jag är förhindrad att svara på grund av advokatsekretessen”, var hans svar på 19 frågor.

Bland frågorna fanns frågan om han gjorde någon riskbedömning avseende att betalningen skulle göras till Förenade Arabemiraten (Dubai)?  Ifrågasatte du, såg du något problem i, att utbetalningen skulle ske till ett konto som inte tillhörde (bolaget)? Efterfrågade du/advokatbyrån, ett bankkonto som (bolaget) hade i svensk bank?

Nära ett år senare är det alltså dags för förhör igen. Hans försvarare advokat Thomas Olsson närvarande. Den misstänkta advokaten konstaterar att han även under detta förhör kommer hänvisa till advokatsekretessen när det gäller frågor som specifikt rör ärendet.

Frågor om den välkända advokatbyråns rutiner

Under detta förhör får han fler frågor om hur den välkända advokatbyrån arbetar med rutiner och riktlinjer avseende penningtvättslagstiftningen. Han hänvisar till att Advokatsamfundet har ett regelverk som alla advokater följer.

Han har en minnesbild av att advokatbyrån har tagit fram en egen policy som alla har att följa men han minns inte om den fanns vid tiden för brottsmisstankarna.

Han får frågan om det finns någon på byrån som har ett övergripande ansvar rörande efterlevnad av reglerna  i penningtvättslagstiftningen på advokatbyrån.

”För just penningtvättslagstiftningen vet jag inte. Men vi har ju en VD. Jag tror inte vi har satt ut någon speciell med ett övergripande ansvar för penningtvättsfrågor. Vi har ju en VD och så har vi ju olika ansvarsfördelning på byrån”, säger han. 

På frågan om det finns några rutiner på hur byråns klientmedelskonto ska användas svarar advokaten att han inte vet om det finns någon skriftlig rutin. Han svarar senare att byrån följer advokatsamfundets policy.

Har inte läst policyn ”pärm till pärm”

Advokaten har dock inte sett ”vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering” utskriven.

Är du bekant med vägledningen som sådan? 

– Jag vet att den finns. Jag kan inte alla detaljer i den utantill. Man får bläddra i den om det uppstår frågetecken. 

Du har känt till att den finns? 

– Ja, men jag har nog inte läst den pärm till pärm. 

Förhör med vd på advokatbyrån

I samband med misstankarna mot advokaten riskerar även advokatbyrån en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Av denna anledning har även förhör hållits med advokatbyråns vd.

Åklagaren har i åtalet yrkat att advokatbyrån åläggs betala en företagsbot om 1 500 000 kronor då bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. 

”Brottet har därtill begåtts av en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar samt att brottet begåtts av en person som på grund av sin ställning som advokat haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten”. 

På fråga om det är advokaterna på advokatbyrån eller om byrån har delegerat ansvaret överb klientmedelskontona svarar vd att det advokaterna på byrån inte sköter alla in- och utbetalningar på advokatbyråns klientmedelskonto. 

– Sedan kan jag inte svara på, om, och i så fall vilka, advokater som hade behörighet och befogenhet att teckna det kontot vid just det tillfället. 

Vd hänvisar vidare till advokatsekretessen när förhörsledarna ställer frågor om de aktuella transaktionerna till Dubai och vem som var ansvarig att utbetalningen gjordes.

Förhörsledarna försöker ställa om frågorna som exempelvis fråga om hur advokatbyrån brukar agera vid en utbetalning/ett förlikningsbelopp som byrån tar emot för en klient/ett bolags räkning och sedan ska betala ut.

– Ja.. allmänt kan jag säga så här. Vi följer advokatsamfundets regler, vad gäller hantering av klientmedel. 

Om vi återkopplar till de reglerna då, och den här utbetalningen, anser du att den här utbetalningen ligger i linje med advokatsamfundets regler eller inte? 

– Ja, då ber du mig att granska den här utbetalningen, och då hänvisar jag till advokatsekretessen. 

Vidare frågar förhörsledarna om vd:n för advokatbyrån anser att något förhöjt risktagande med att belopp utbetalas till bankkonton i utlandet.

– Det är en för bred fråga att svara på. Jag kan inte svara på det. 

Ja, men ser ni, på byrå, någon förhöjt risktagande, med utbetalningar sker mot ett konto i Förenade Arab Emiraten – Dubai ? 

– Det är också en alldeles för generell fråga. Jag kan inte svara på den. 

Vid det aktuella tillfället för överföringarna, 2019, var inte nuvarande vd vd för advokatbyrån men han får ändå frågan om vilka rutiner som fanns under den tiden rörande penningtvätt.

–Jag ska nog säga att vi har alltid haft samma rutiner. Det är enkelt, två saker. Vi ska följa god advokatsed och de vägledande reglerna från Sveriges advokatsamfund, och vi ska givetvis följa penningtvättsdirektivet. Det är min uppfattning, att vi gör det. 

Fanns det någon specifik på byrån, någon av er, som hade ett uttalat ansvar för rutiner kring penningtvätt. 

– Nej det åligger ju var och en av advokaterna, att hålla sig informerad om det. Enligt det regelverk som gäller. 

Yrkandet om företagsbot bestrids. 

Fi bedömer Dubai som högriskjurisdiktion

I sin utredning har Skatteverket ställt frågan till Finansinspektionen om Dubai och Förenade Arabemiraten ska anses vara ett högriskjurisdiktion.

Svaret blev: ”Dubai ingår i utvärderingen av Förenade Arabemiraten som genomfördes av FATF 2020. Förenade Arabemiraten hamnade i en fördjupad uppföljningsprocess och finns därför med den s.k. grå listan. Förenade Arabemiraten anses av FATF vara utsatt för en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och Dubai anses i rapporten vara särskilt utsatt för risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”. 


Dela sidan:
Skriv ut: