Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM:s överåklagare har sagt sitt – inget jäv i Fingerprintmålet

Nyheter
Publicerad: 2022-04-26 14:21
Foto: Stina Stjernkvist / TT och Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Att Fingerprintåklagaren Jonas Myrdal visade sekretessmarkerade handlingar under pågående huvudförhandling – som i värsta fall kan göra honom skadeståndsskyldig gentemot bolaget – gör honom inte jävig.
Det konstaterar Ekobrottsmyndighetens överåklagare Katarina Tidén i ett färskt beslut – och huvudförhandlingen kan nu fortsätta som planerat.
”Omständigheterna är inte av sådan karaktär att de i sig objektivt sett, det vill säga rent generellt, är ägnade att rubba förtroendet för åklagarnas opartiskhet”, skriver Tidén i beslutet.
Samtidigt förklarar åklagaren för Dagens Juridik att det som hände var en olyckshändelse ”och jag hade inget att tjäna på det”.

Under fredagen lämnade Fingerprint Cards ombud in en skrivelse till Stockholms tingsrätt där de påstod att åklagarna i insidermålet mot Johan Carlström har röjt företagshemligheter under pågående huvudförhandling. Även Johan Carlströms försvarare anslöt till kritiken och beslutade att jävsanmäla åklagarna då de ansåg att åklagarna ”har försatt sig i ett motsatsförhållande med den tilltalade, tillika största aktieägare i bolaget, som allvarligt rubbar förtroendet för deras objektivitet och saklighet”.

Dagens Juridik kontaktade åklagarna Jonas Myrdal och Jan Leopoldson för att få klarhet i vad som hände under huvudförhandlingen och hur detta kunde ske.

Vad säger ni om Fingerprint Cards påstående om att ni röjt företagshemligheter under pågående HUF? Stämmer detta? I så fall varför föredra tidigare maskade sidor?
– Under huvudförhandlingen fördrog jag olyckligtvis inför öppna dörrar vissa uppgifter som en tidigare åklagare i ärendet hade sekretessmarkerat – maskat –  på Fingerprints begäran 2015. Det var ett rent förbiseende och jag hade inget att tjäna på det. Jag vill understryka att ansvaret helt och hållet var mitt och inte Jan Leopoldsons, svarar åklagare Jonas Myrdal.

Jag noterade att bolaget vill att EBM hänskjuter frågan till behörig myndighet för att utreda huruvida åklagarnas agerande utgör brottslig handling. Vad säger EBM om det inträffade? Har frågan gått vidare?
– Anmälningar av denna typ hanteras alltid i särskild ordning, oavsett om det ligger något i anklagelserna eller inte. Jag vet inte, och ska inte veta, något om status i den hanteringen, förklarar Jonas Myrdal.

När kan förhandlingen fortsätta?
– Den fortsätter redan imorgon (läs i dag). EBM har nu granskat ärendet och funnit att jäv ej föreligger.

Vad säger ni om försvarets jävsanmälan?
– Jävsanmälan bygger på att de aktuella uppgifterna utgör företagshemligheter, vilket i sin tur skulle föranleda ansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar. Uppgifterna ifråga utgör anteckningar från ett möte 2013 om teknikutveckling av fingeravtrycksläsare. FPC är ett utpräglat teknikbolag och är verksamt i en bransch vilken, som bekant, var i sin linda runt år 2013. Bolagets omständigheter är rimligen fundamentalt annorlunda idag än de var 2013. Redan mot den bakgrunden har jag mycket svårt att se att uppgifterna utgör företagshemligheter. Därmed förefaller det osannolikt att tjänstefel eller skadeståndsskyldighet kan uppstå, säger Jonas Myrdal.

Ingen konkret information

Enligt Jonas Myrdal har inte heller Johan Carlström ”lämnat någon konkret eller närmare information om vilka specifika uppgifter i de aktuella sidorna som är företagshemligheter, varför uppgifterna är företagshemligheter (annat än att de maskades av tidigare åklagare, vilket som sagt skedde 2015), vilka konsekvenser offentliggörandet av uppgifterna kan få för FPC och vilken ekonomiska skada som kan uppkomma för bolaget”.

– Utrymmet för att en tilltalad ska kunna jäva ut åklagaren, med risk för fördröjning av målet, med påståenden om brott och skadeståndsansvar etc måste vara mycket begränsat. Ett annat synsätt skulle kunna få långgående konsekvenser.

– Det kan tilläggas att det vore djupt olyckligt om målet skulle fördröjas ytterligare. Det skulle vara misslyckande för alla inblandade och faktiskt även för domstolssystemet och rättsstaten Sverige. Om så sker måste man fråga sig hur det kommer sig att det inte går att genomföra en rättegång under 7-8 år.

Efter bolagets och Johan Carlströms jävsinvändning har alltså Ekobrottsmyndigheten kommit fram till att jäv inte föreligger. I ett beslut som skickats till Stockholms tingsrätt skriver EBM att det inte framkommit något som motbevisar att åklagare Jonas Myrdal röjt de sekretessbelagda uppgifterna ”av förbiseende”.

”Till detta kommer att omständigheterna inte är av sådan karaktär att de i sig objektivt sett, dvs. rent generellt, är ägnade att rubba förtroendet för åklagarnas opartiskhet. Att både bolaget och försvararna uppfattat saken annorlunda medför inte någon annan bedömning”, skriver EBMs överåklagare Katarina Tidén.

Vidare skriver hon:

”Vid dessa förhållanden är det min bedömning att det som påståtts och har framkommit om Jonas Myrdals handläggning av ärendet inte innebär att jäv föreligger för hans del. Inte heller föreligger jäv för Jan Leopoldson, som ju i mindre utsträckning vidtagit åtgärder i ärendet. Då jäv inte föreligger för någon av de båda åklagarna, och de inte heller i övrigt finns skäl att se dem som olämpliga att fortsätta handlägga ärendet, är ingen ytterligare åtgärd påkallad i detta ärende om jäv”.


Dela sidan:
Skriv ut: