Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM torskar igen – Allra-toppar frikänns från skattebrott

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 12:16
Alexander Ernstberger, vd och grundare för Allra-gruppen. Foto: Axel Palm

I dag kom ytterligare en frikännande dom mot Allra-topparna i Stockholms tingsrätt. De tre männen plus en skatteexpert från Grant Thornton frikänns från brotten grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Samtidigt som det pågår tvistemål i Stockholms tingsrätt och brottmål i Svea hovrätt har det parallellt pågått ett brottmål gällande grova skattebrott, grova bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott mot Allra-topparna plus en skatteexpert på Grant Thornton i Stockholms tingsrätt. Samtliga frikänns från misstankarna.

– En mycket tydlig dom som frikänner oss på samtliga punkter. Det var en väntad utgång men som alltid skönt att få det bekräftat i en dom. Det här visar än en gång att åklagarna på EBM processar utifrån personliga uppfattningar och spekulationer snarare än vad som har hänt på verklighetsplanet, säger Alexander Ernstberger i en kommentar till dagens Juridik.

Värdeöverföring

Enligt kammaråklagare Carl Asterius och Johan Bäckström ska Allras två huvudägare, däribland Alexander Ernstberger, i oktober 2012 överfört ett värde motsvarande cirka 8,2 miljoner kronor från Supero till ett bolag som ägdes av Allras förvaltningschef.

Förvaltningschefen har enligt åklagarna uppsåtligen underlåtit att deklarera denna som inkomst av tjänst, vilket givit upphov till fara för skatteundandragande om cirka 4,1 miljoner kronor. 

Huvudägarduon har personligen eller som företrädare för Supero eller i vart fall som företrädare för Allra, tidigare Svensk Fondservice, uppsåtligen underlåtit deklarera arbetsgivaravgifter samt ingiva kontrolluppgift, vilket givit upphov till fara för skatteundandragande om cirka 2,5 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter samt cirka 4,1 miljoner kronor i inkomstskatt. 

Bokföringen

Trion anklagades även för att under 2012 uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att bokföringen avseende värdeöverföringen om cirka 8,2 miljoner kronor bokförts under hänvisning till ett, enligt åklagaren, oriktigt/bakdaterat optionsavtal. Detta skulle ha skett för att för att kamouflera det som egentligen skulle ha varit lön till förvaltningschefen – ett skenavtal, enligt åklagaren. Enligt åklagaren har därför rörelsens förlopp, resultat och ekonomiska ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. 

Åklagarna har uppgett att gärningarna är grova på grund av, var för sig, beloppet, att det begåtts i skatteundandragande syfte samt att ett skenavtal tagits fram som påstådd grund för affärshändelsen och legat som verifikation. 

Åklagarna yrkade om företagsbot om 4 miljoner kronor samt att trion skulle meddelas näringsförbud till en tid av sex år.

Tingsrättens bedömning

Domstolen uppger i domen att åklagaren inte har styrkt att det omstridda optionsavtalet var en efterhandskonstruktion som syftade till att undvika inkomstskatt.

Vidare skriver domstolen att förvaltningschefens uppgifter stöds av att Grant Thornton de facto tog fram reviderade optionsavtal, innehållandes teckningspremier och med ett ändrat lösenpris, och fakturerade för sitt arbete. 

”Av mejl framgår att Grant Thornton uttryckt sig på ett sätt som kunde förstås som att även det omstridda optionsavtalet var förenligt med gällande rätt. Xxx Xxx (förvaltningschefen reds anm) har alltså kontaktat professionella rådgivare för att försäkra sig om att aktuella ändringar i optionsavtalet skedde på ett korrekt sätt”, skriver domstolen som konstaterar att åklagaren inte har motbevisat hans påstående om att han förlitade sig på deras bedömning, vilket innebär att han handlat utan uppsåt till ett eventuellt skatteundandragande. 

Åtalet mot förvaltningschefen avseende grovt skattebrott ska därför ogillas. 

Grant Thorntons skatteexpert

I målet är även en av Grant Thorntons skatteexperter åtalad för att ha främjat skatteundandragande. Hans roll var huvudsakligen att räkna fram teckningspremier och ta fram optionsavtal med utgångspunkt i de uppgifter som han fick från Allra förvaltningschef. Även han frias då domstolen kommer fram till att han inte handlat med uppsåt. Han frias därmed från misstanken om medhjälp till grovt skattebrott.

Vad vidare gäller de två grundarna av Allra däribland Alexander Ernstberger har de hävdat att optionsavtalet 2012 motsvarade de kommersiella villkor som de hade kommit överens om 2010. De ifrågasatte inte den slutliga utformningen av avtalet eftersom det hade gjorts av en skatteexpert på Grant Thornton. 

Domstolen kommer fram till att någon utredning som motbevisar deras uppgifter finns inte. Åklagaren har därmed inte visat att de haft uppsåt till skatteundandragande när de inte deklarerat arbetsgivaravgifter eller gett in kontrolluppgift enligt gärningspåståendet. Åtalet mot duon rörande grova skattebrott ska därför ogillas. 

Åklagaren kan inte motbevisa försvaret

Åklagaren har heller inte motbevisat Alexander Ernstberger, hans medgrundare och förvaltningschefens försvar mot anklagelserna om att de uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att värdeöverföringen om 8,2 miljoner kronor bokförts under hänvisning till ett oriktigt/bakdaterat optionsavtal. 

De var alltså av uppfattningen att det omstridda optionsavtalet väsentligen motsvarade överenskommelsen från 2010. 

Åklagaren har inte heller motbevisat deras påståenden om att de förlitade sig på att Grant Thornton upprättade optionsavtalet på ett korrekt sätt. Det är därmed inte heller styrkt att de uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten. 

Domstolen ogillar därför även åtalet för grovt bokföringsbrott.

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 mars 2021. 

Texten uppdateras.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
allra-skattedom

Dela sidan:
Skriv ut: