Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dubbelsmäll för Alecta i tvist med gymbolag

Nyheter
Publicerad: 2020-03-20 11:07
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Det har funnits en ovisshet när ett gymbolag skulle tillträda Alecta Pensionsförsäkrings fastighet vilket påverkar vitets storlek.
Därför anser Göteborgs tingsrätt att talan ska tillåtas och bifallas gällande vite för varje vecka som lokalen inte kan tillträdas.
Alecta måste betala hyresgästens rättegångskostnader.

Tvist uppstod i Göteborgs tingsrätt mellan Alecta Pensionsförsäkring och ett gymbolag.
Parterna var oeniga kring skrivelserna och kontakterna vid tillkomsten av ett hyresavtal som träffades den 31 januari 2018 och som avsåg hyra av en lokal i Göteborg.

Försäkringsbolaget menar att gymbolagets talan borde avvisas eftersom yrkandet direkt återger vad som står i parternas skriftliga avtal. Det saknas därför förutsättningar för en fastställelsetalan. I andra hand medger bolaget gymbolagets talan.
Gymbolaget har i första hand begärt att tingsrätten fastställer att försäkringsbolaget är skyldigt att betala vite om 80 000 kronor för varje påbörjad vecka efter den 1 april 2020 som lokalen inte kan tillträdas. Bolaget har samtidigt motsatt sig att talan avvisas.

Ovisshet råder

Tingsrätten noterar att talan om fastställelse enligt rättegångsbalken, RB, kap 13 § 2 upptas till prövning om ovisshet råder kring rättsförhållandet och denna ovisshet innebär skada för käranden. Är dessa omständigheter inte uppfyllda kan talan avvisas.
Frågan är om yrkandet är ett direkt återgivande av avtalsinnehållet på det sätt som försäkringsbolaget gjort gällande, eller om det finns någon del som kan utgöra ett rättsförhållande som det kan råda ovisshet kring.

Gymbolaget har anfört att det råder en ovisshet i avtalet kring frågan från vilken dag vite ska kunna utgå och att det inte tydligt anges om det är den preliminära tillträdesdagen eller en senare tillträdesdag som ska avgöra detta.

Stycke togs bort

Tingsrätten noterar följande:
Parterna undertecknade – i samband med att det gamla hyresavtalet sades upp – en handling om ’Överenskommelse om frivillig avflyttning’. I handlingen stod:
”Hyresvärden är medveten om att vite utgår om tillträde till lokalen inte kan ske den 1 april 2020.”

Detta stycke togs dock bort av försäkringsbolaget innan undertecknandet av en handling som benämndes ’Meddelande om preliminär tillträdesdag’.
Efter att gymbolaget reagerat på detta svarade försäkringsbolagets ombud att det är det skriftliga avtalet som gäller samt att det var ”beklagligt om [det andra] ombudet hade missförstått något”.

Inte överens

Mot bakgrund av detta anser tingsrätten att försäkringsbolagets agerande ger intryck av att parterna inte varit överens om från vilken dag ett eventuellt vite skulle kunna utgå från. Det har således funnits ett ovisst rättsförhållande när talan väcktes vilket innebär att försäkringsbolagets avvisningsyrkande ska ogillas.

Försäkringsbolaget har i övrigt medgett gymbolagets talan som därför ska bifallas.

I fråga om rättegångskostnaderna anges i RB kap 18 § 1 att den part som förlorar målet ska ersätta motparten hens rättegångskostnader.
I fallet har försäkringsbolaget dock påstått att gymbolaget inlett en onödig rättegång och att det istället är RB kap 18 § 3 som ska tillämpas. Där anges att det antingen är den vinnande parten som ska stå för kostnaderna eller att vardera part ska bära sina egna kostnader.

Tingsrätten anmärker att frågan om huruvida gymbolaget inlett en onödig rättegång ska bedömas utifrån hur situationen såg ut när talan väcktes.

Fog för talan

Domstolen anser att gymbolaget haft fog för att väcka talan mot försäkringsbolaget med tanke på hur bolaget agerat dessförinnan. RB kap 18 § 1 ska därför tillämpas.

Efter en skälighetsbedömning av kostnadsanspråken landar domstolen i att försäkringsbolaget ska ersätta gymbolagets rättegångskostnader om 112 800 kronor. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.