Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Domstolen har lämnat ett yttrande om kärnavfall – inte avslagit en ansökan om tillstånd”

Debatt
Publicerad: 2018-02-20 10:49

REPLIK – av Anders Ingman, bolagsjurist, Svensk Kärnbränslehantering, SKB

 

Roland Pusch påstår i en artikel att mark- och miljödomstolen avslagit SKB:s ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden (Dagens Juridik 2018-02-14). Påståendet är felaktigt.

Domstolen har lämnat ett yttrande till regeringen och i detta yttrande funnit att SKB visat att det planerade slutförvaret uppfyller alla miljöbalkens krav för tillåtlighet, utom i ett avseende där domstolen anser att ytterligare underlag behövs.

Det ytterligare underlaget ska enligt MMD visa att slutförvaret är säkert trots osäkerheter rörande vissa korrosionsfenomen relaterade till kopparkapslarna.

De aktuella korrosionsfenomenen är inte okända för SKB och SKB:s bedömning är att dessa fenomen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas.

SKB bedriver sedan tidigare ett arbete rörande de flesta av dessa, eftersom ytterligare underlag har varit planerat att redovisas i nästa steg i Strålsäkerhetsmyndighetens granskning enligt Kärntekniklagen. SKB avser nu att under året komplettera ansökan i de delar domstolen ansåg att utredningen inte var tillräcklig.

Det kan påpekas att regeringen inte kommer att behöva avgöra en debatt om kopparkorrosion. Det regeringen kommer att behöva ta ställning till är hur kvarvarande osäkerheter ska bedömas.

SKB kan också konstatera att regeringens expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten har tillstyrkt att tillstånd till slutförvaret lämnas enligt kärntekniklagen. Vidare bör noteras att finska myndigheter redan har gett tillstånd till ett slutförvar enligt KBS-3-metoden, med kopparkapslar, och att bygget av detta förvar pågår i Finland.

Också Puschs påstående att reaktordriften måste upphöra är felaktigt. De svenska kärnkraftverken drivs med stöd av gällande tillstånd och MMD:s yttrande påverkar inte dessa tillstånds giltighet.

Pusch är i sitt inlägg inne på frågan om upparbetning, vilket är något som SKB aldrig har övervägt som alternativ till slutförvaring. Slutförvaring i djupa borrhål, som Pusch också tar upp, uppfyller inte de säkerhetskrav på kontrollerbarhet, reparerbarhet och strålsäkerhet som ställs på kärnteknisk verksamhet.

Enligt SKB:s uppfattning är djupa borrhål inte ett reellt alternativ. MMD förespråkar i sitt yttrande inte heller djupa borrhål, utan bedömer att det inte har framkommit i målet att det finns någon annan tillräckligt utvecklad jämförbar utformning som kan utgöra ett konkret alternativ i den nu aktuella prövningen.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: