Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömdes för marknadsmissbruk – frias därför från sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2022-01-12 07:33
Aktiehandel. Foto: David Magnusson / SvD TT

En aktiehandlare dömdes i september för marknadsmissbruk i Ranplan Group. Medan förhandlingen pågick väckte FI en talan om liknande handel. Tingsrätten konstaterar att det rör sig om marknadsmissbruk men handlaren frias dock från skyldigheten att betala sanktionsavgift på grund av dålig kommunikation mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen.

I april 2021 väckte Ekobrottsmyndighetens åklagare åtal mot en aktiehandlare och yrkade att han skulle dömas för marknadsmanipulation. Aktiehandlaren hade vid 42 tillfällen under perioden mellan den20 juli 2018 och den 14 januari 2019 köpt små volymer av aktier i Ranplan Group till priser som var 2.60–29,59 procent högre än de som tidigare köpare betalat. Åklagaren gjorde gällande att köpen hade skett utan kommersiellt syfte i förhållande till marknaden och att de hade gett falska eller vilseledande signaler avseende priset på aktierna. 

FI väckte talan om marknadsmanipulation

I september dömdes aktiehandlaren för marknadsmanipulation och påföljden bestämdes till villkorlig dom och 80 dagsböter om 190 kronor.

Medan tingsrättsförhandlingarna pågick i juli, väckte Finansinspektionen en talan som avser påståenden om liknande handel. Nu har tingsrätten avkunnat dom i detta mål.

Finansinspektionen yrkade at aktiehandlaren skulle åläggas att betala en sanktionsavgoft om 100 000 kronor. Enligt FI har aktiehandlaren mellan den 15 februari 2019 och den 28 februari 2019 respektive mellan den 14 januari 2020 och den 26 februari 2020 handlat aktier i bolaget Africa Resources. Sammantaget har aktiehandlaren, enligt FI, köp av små volymer aktier utförts på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. 

Prishöjningar

Under perioden den 15–28februari 2019 har aktiehandlaren genomfört 20 olika köp av en aktie. Transaktionerna har lett till prishöjningar på 2,4–25,1 procent jämfört med senast genomförda transaktion i aktien. Fem av transaktionerna har dessutom etablerat öppnings- eller stängningskurs för de aktuella handelsdagarna. Enligt FI ägde aktiehandlaren sedan tidigare i vart fall 10 000 aktier i bolaget. 

Under perioden mellan den 14 januari 2020 och den 26 februari 2020 har aktiehandlaren, enligt FI, genomfört 28 kurspåverkande köp av små volymer aktier. Transaktionerna har lett till prishöjningar på 1,9–12,25 procent jämfört med senast genomförda transaktion i aktien. Vid fyra tillfällen har aktiehandlaren dessutom etablerat öppnings- eller stängningspris för de aktuella dagarna. Aktiehandlaren ägde då sedan tidigare i vart fall 12 000 aktier i bolaget. 

”Transaktionerna mellan den 14 januari 2020 och den 26 februari 2020 har utförts trots att handlaren den 28februari 2019 per telefon har blivit uppmärksammad på det olämpliga i hans sätt att handla aktier”, framgår det av domen att FI berättat i målet. Handlaren ska även i mars 2019 ha mottagit en underrättelse från Finansinspektionen beträffande misstänkt marknadsmanipulation. 

Preskriberad talan

Tingsrätten kommer fram till att talan avseende sanktionsavgift för perioden mellan den 15 februari 2019 och den 28 februari 2019 är preskriberad. Finansinspektionens yrkande om åläggande för handlaren att betala en sanktionsavgift när det gäller transaktioner under den perioden ska därför ogillas. 

Finansinspektionen har gjort gällande att en talan om sanktionsavgift inte är preskriberad om myndigheten har delgett motparten ett sanktionsföreläg-gande inom två år. 

Tingsrätten har alltså inte hållit med om detta och menar att den tolkning som Finansinspektionen förespråkar att preskriptionsfristerna för gärningar som ska bedömas enligt de olika regelverken inte blir jämförbara när det kommer till de mål som handläggs vid tingsrätten. 

Tingsrätten hänvisar till att när åklagaren väcker talan om marknadsmissbruk framställs ett alternativt yrkande om sanktionsavgift i de fall det ännu inte gått två år från gärningen, men inte i de fall då mer än två år har gått sedan dess. När Finansinspektionen väcker talan om sanktionsavgift framställs yrkande om sanktionsavgift även när det har gått mer än två år från gärningen. 

”Den tolkning som Finansinspektionen förespråkar skulle i praktiken innebära att en sanktionsavgift kan dömas ut när Finansinspektionen väcker talan mer än två år efter gärningen, men inte när åklagaren väcker åtal mer än två år efter gärningen. Tingsrätten kan inte se vilka skäl som skulle kunna finnas för en sådan ordning”. 

Marknadsmanipulation

När det gäller Finansinspektionens talan avseende transaktioner i januari och februari 2020 skriver tingsrätten att köpen har gett falska eller vilseledande signaler avseende tillgång, efterfrågan och pris på aktien. Det saknar betydelse att aktiehandlaren inte har sålt några aktier under den aktuella perioden. 

”Enligt tingsrätten kan nu aktuella överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation inte betraktas som ringa. Vidare finns det ingen marknadspraxis utfärdad av Finansinspektionen som innebär att nu aktuell handel skulle stämma överens med en sådan praxis”. 

Tingsrätten hänvisar till brottmålet där aktiehandlaren i september dömdes  för marknadsmanipulation vid 42 tillfällen. Tingsrätten menar att om de 28 transaktioner som aktiehandlaren har utfört i aktien African Resources under perioden mellan den 14 januari 2020 och den 26 februari 2020 hade omfattats av åtalet och om tingsrätten funnit att dessa gärningar hade begåtts med uppsåt hade handlaren dömts för marknadsmanipulation vid sammanlagt 70 tillfällen.

”Enligt tingsrätten kan det inte uteslutas att påföljden för marknadsmanipulation vid 70 tillfällen hade blivit densamma som vid marknadsmanipulation vid 42 tillfällen. Tingsrätten har t.ex. i dom den 3 december 2021 bestämt påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter i ett fall då en person vid 111 tillfällen gjort aktieköp som har varit små i förhållande till personens tidigare innehav”, framgår det av domen.

Kommunikationen mellan myndigheterna har brustit

Vidare skriver tingsrätten att det faktum att kommunikationen mellan FI och EBM har brustit när det gäller myndigheternas utredning av aktiehandlarens handel kan inte gå ut över aktiehandlaren, enligt tingsrätten.

”Han kan inte åläggas en kombination av påföljd och sanktionsavgift som är mer betungande än vad en påföljd för samtliga transaktioner hade medfört om de hade prövats tillsammans”, skriver tingsrätten. 

Yrkandet om att ålägga aktiehandlaren med en sanktionsavgift för transaktioner under perioden mellan den 14 januari 2020 och den 26 februari 2020 ogillas därmed. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
marknadsmanipulation_FI_EBM

Dela sidan:
Skriv ut: