Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Domar om osanna fakturor inga skamstraff – utan skamdomar för HFD”

Debatt
Publicerad: 2019-04-10 10:27

DEBATT – av Rolf Granath, f.d. skatteombud hos Skatteverket

 

Advokaten Filip Savic skrev nyligen en debattartikel med rubriken ”HFD utdelar skamstraff till Skatteverket om osanna fakturor – nu återstår att se vad som händer” (Dagens Juridik 2019-03-18).

Ett justitieråd har dömt i både 2012 års mål[1] och i 2019 års mål[2]. Efter 2012 års mål har hon i en artikel 2017[3] ifrågasatt och kritiserat underinstansernas bevisvärdering och rättstillämpning. Artikeln är enligt min mening[4] direkt olämplig ett justitieråd.

Opartiskhet saknas för ett justitieråd som har dömt i mål om osanna fakturor, som därefter offentliggör en förutfattad uppfattning och som sedan dömer i nya avgöranden i samma fråga. Jäv föreligger och agerandet riskerar att allvarligt skada förtroendet för HFD.

Prövningstillstånd (PT) i 2019 års mål (Bolaget) meddelades den 10 april 2018. Det aktuella justitierådet deltog även i det beslutet. Efter artiklarna 2017 har hon uppenbarligen varit ytterst angelägen så snabbt som möjligt säkerställa hennes partiskt kritiska uppfattning som prejudicerande.

Endast Skatteverket klagade i 2019 års mål. Verket ville få prövat om betalningar för osanna fakturor skulle behandlas som lön eller utdelning. Av PT-beslutet framgår att HFD i första hand avsåg att pröva om det förelåg särskilda skäl besluta till bättre för enskild i mål om osanna fakturor.

Beroende på utfallet av den prövningen kunde frågan om uttagen skulle behandlas som lön eller utdelning bli aktuell. Ett märkligt beslut och inte enbart med hänsyn till Skatteverkets yrkande som ende klagande.

HFD meddelar normalt inte PT om målet inte är tillräckligt rent. Den rättsfråga PT i första hand beviljades för kräver att det först konstateras att fakturorna är osanna och förutsätter kvalificerade bedömningar av ett antal bevisfrågor. Sådana ingående bedömningar görs normalt först i dom.

Med hänsyn till PT-beslutet synes HFD haft för avsikt undanröja underinstansernas bedömningar redan när PT meddelades. Trots att Bolaget inte ens hade klagat. Ett mycket märkligt beslut som enligt min mening är resultatet av justitierådets särintresse och förutfattade mening om bevisvärderingen i mål om osanna fakturor.

I en indiciebevisning ska indicier prövas och bevisstyrkan bedömas. I 2019 års mål säger HFD att det för frågan om fakturorna är osanna eller inte saknar betydelse att Bolagets kontaktperson inte var legal företrädare för uppdragstagaren. Vidare att det för frågan om fakturorna är sanna eller inte också saknar relevans att pengar som har satts in på uppdragstagarens bankkonto har förts vidare bland annat till olika konton i utlandet och att bankkontot inte har belastas med några normalt förekommande verksamhetskostnader.

Fråga är om typiska omständigheter som i förekommande fall klart indikerar att fakturor är osanna.

HFD:s uttalanden avslöjar en total brist på kunskap samt på insikt och förståelse för hur en faktisk verksamhet bedrivs och fungerar. Bedömningarna är felaktiga och HFD utesluter därmed också felaktigt omständigheterna från prövning i indiciebevisningen.

HFD skulle aldrig kunnat komma fram till att Bolaget och Företrädaren uppenbart har blivit för strängt bedömda i underinstanserna och att särskilda skäl för reformatio in melius har förelegat utan att avfärda omständigheterna som betydelselösa.

HFD:s dom framstår som en ren ändringsdispens föranledd av justitierådets särintresse och förutfattade mening beträffande bevisvärdering i mål om osanna fakturor.

Företrädaren har inte överklagat. HFD meddelade PT i domen och underröjde underinstansernas avgöranden. Den rättsfråga HFD ville få prövad prövades i Bolagets mål och Skatteverket hade inte begärt att frågan skulle prövas i Företrädarens mål. HFD saknar då skäl att bevilja PT, vilket även ett annat av justitieråden konstaterade i sin skiljaktiga mening.

HFD:s åtgärd att undanröja underinstansernas avgöranden även för Företrädaren framstår endast som ytterligare en ändringsdispens föranledd av justitierådets särintresse och förutfattade mening.

2019 års mål framstår som resultatet av justitierådets särintresse och förutfattade mening. Den märkliga och felaktiga handläggningen i HFD liksom direkta felaktigheter i domskälen medför att målen saknar prejudicerande verkan för bevisvärderingen i mål om osanna fakturor. Domarna är än en skam för HFD som prejudikatinstans och inte någon bakläxa för underinstanserna eller Skatteverket.

Målen framstår i stället som en skattemässig vendetta signerad ett av justitiråden riktad mot underinstansernas och Skatteverkets bevisvärderingar.

Avslutningsvis; HFD beviljar normalt inte PT i bevisfrågor. HFD har tagit f-n i båten genom 2012 års mål och måste nu ro honom i land. Landning bör ske snarast genom ytterligare PT med syfte att principiellt och slutligt lägga fast hur bevisvärdering ska gå till i mål om osanna fakturor. Med hänsyn till rättsläget efter 2019 års mål och för att balansera särintressen i HFD bör avgörande ske i plenum.

 


[1] HFD 2012 ref. 69

[2] HFD:s domar den 7 februari 2019 i mål nr 6760-6763-17 (Bolaget) respektive mål nr 6757-6759-17 (Företrädaren)

[3] ”Bevisvärdering i mål om s.k. osanna fakturor – ett nedslag i den praktiska rättstillämpningen” av justitierådet Margit Knutsson. SvSkT 1/2017

[4]  ”Är det Högsta förvaltningsdomstolen eller ett enskilt justitieråd som är prejudikatinstans?” av Rolf Granath. SvSkT 6-7/2017

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: