Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Zlatan borde beskattas i Sverige”

Nyheter
Publicerad: 2020-01-30 14:05

DEBATT – av Peter Sundgren, skattejurist och redaktör för WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS

Det har sannolikt inte undgått någon samhällsorienterad medborgare i Sverige att Zlatan efter sin tid i LA Galaxy nyligen värvats till AC Milan. Vad som kanske inte är lika känt är däremot att hans sambo Helena Seger och parets två söner inte flyttat med till Milano utan i stället bosatt sig i Stockholm där familjen redan sedan tidigare har en bostad. Huvudsyftet med denna, som det måste uppfattas, permanenta flytt till Stockholm är att barnen skall gå i skolan här i landet. De är också anmälda till Hammarbys pojklag i fotboll. Själv bor Zlatan numera på  ett lyxhotell i centrala Milano.

Dessa uppgifter medför att frågan uppstår huruvida Zlatan blir skattskyldig i Sverige. Enligt såväl lagförarbetsuttalanden som väletablerad praxis , se Skatteverkets ställningstagande Dnr:131 285447-09/111, skall nämligen i ett fall som detta båda sammanlevande makar anses bosatta i Sverige även om bara den ena av dem efter utflyttning återbosätter sig i Sverige. Detta gäller vidare, vilket särskilt påpekas i Skatteverkets ställningstagande, oavsett efter hur lång tid i utlandet som återflyttning sker. Samma sak gäller sammanlevande par med gemensamma barn. Den i utlandet kvarbosatta personen anses i denna situation förvärva s.k. väsentlig anknytning här i landet. Följden härav är att denne enligt svensk rätt blir obegränsat inkomstskatteskyldig i Sverige för  alla inkomster förvärvade i såväl Sverige som utlandet.

Utöver konstaterandet att den i utlandet kvarbosatta maken får anses skattemässigt bosatt i Sverige enligt intern svensk rätt måste också fastställas var vederbörande har vad som i detta sammanhang kallas hemvist enligt skatteavtalet. Utan kännedom om samtliga omständigheter avseende Zlatans personliga levnadsförhållanden och ekonomiska situation kan dock när det gäller Sveriges skatteavtal med Italien följande tentativa bedömning göras.

Eftersom han bor på hotell i Italien kan han knappast anses ha en bostad  som stadigvarande står till hans förfogande där vilket han ju däremot kan anses ha i Stockholm. Detta samt den personliga kopplingen till familjen i Sverige samt även övriga omständigheter som fastighetsinnehav i Sverige och det omstridda aktieinnehavet i Hammarby gör att han även enligt skatteavtalet med Italien måste anses ha s.k. ”centrum för sina levnadsintressen” här i Sverige. Även enligt avtalet med Italien skall Zlatan således anses ha hemvist i Sverige.

Detta medför följande tänkbara inkomstskattekonsekvenser för Zlatan: Hans inkomster av tjänst från AC Milan är principiellt skattepliktiga i Sverige pga hans bosättning och hemvist här men kan undgå beskattning enligt den s.k. 6-månadersregeln i inkomstskattelagen. Detta förutsätter dock att han kan visa dels att  lönen  blivit beskattad i Italien dels att han inte vistats i Sverige mer än sex dagar per månad. Om inkomsten från AC Milan eventuellt tillförts ett av honom ägt bolag blir han enligt samma förutsättningar skattebefriad enligt sexmånadersregeln för den lön han faktiskt tar ut från bolaget.

Om bolaget ligger i ett lågskatteland riskerar han dock att enligt de s.k. Controlled Foreign Company (CFC)-reglerna bli personligen direkt och fortlöpande rörelsebeskattad för bolagets vinst (beräknad enligt svenska regler). Övriga inkomster av eventuella utdelningar och royalties samt kapitalvinster på avyttringar av fast och lös egendom både i Sverige och utomlands beskattas primärt i Sverige. Om skatt dragits i utlandet får dessa avräknas från den svenska skatten. Om han ånyo flyttar utomlands blir alla eventuella aktieaffärsvinster skattepliktiga här om försäljning sker inom tio år efter utflyttningen. (Med avancerad skatteplanering brukar detta dock regelmässigt kringgås). Om han skulle uppbära betalningar som förmånstagare i utländska familjestiftelser eller truster beskattas dessa i Sverige som periodiskt understöd. Under vissa förhållanden kan han dock personligen bli direktbeskattad för stiftelsernas/trusternas löpande inkomster.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se