Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Inte bara ålder, även åldersskillnad, ska vägas in när Sverige bedömer utländska barnäktenskap”

Debatt
Publicerad: 2016-01-28 09:22

DEBATT/REPLUK – av Ulf Bergquist, advokat Bergquist & Partners Advokatbyrå och Anna Fayad, jurist Familjens Jurist i Malmö

 

Den 20 juni skrev jag (Bergquist) i Aftonbladet Debatt en artikel under rubriken ”Lagen stoppar inte alla barnäktenskap” – om de svenska lagreglerna för erkännande av äktenskap, där ena maken var under 18 år (barnäktenskap) när makarna gifte sig.

Doktoranden Carolina Saf har den 26 juni skrivit en artikel om samma ämne i Dagens Juridik Debatt. Rubriken på hennes artikel är ”Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige – och ska respekteras”.

Saf och vi är ense om det mesta angående vad svensk rätt idag säger om barnäktenskap. Men vi har en från Saf avvikande uppfattning på en intressant – och viktig – punkt.

Vi är ense med Saf om :

  1. Sverige erkänner inte utländska barnäktenskap om någon av makarna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när de gifte sig.
  2. Detta förbud gäller emellertid inte för makar, som inte hade någon anknytning till Sverige när de gifte sig.
  3. Dock kan direkt stötande utländska barnäktenskap, även om makarna inte hade anknytning till Sverige, underkännas med stöd av en så kallad ordre public-regel.
  4. Ordre public-regeln kräver, för att tillämpas, att det utländska äktenskapet är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Detta innebär att ordre public-regeln skall tillämpas restriktivt.

Skillnaden mellan Safs och vår tolkning av ordre public-regeln gäller frågan om bara flickans ålder (när äktenskapet ingicks) skall beaktas eller om även hänsyn skall tas till åldersskillnaden mellan makarna.

Saf skriver :”Endast giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder (åldern för sexuellt samtycke) underkänns i Sverige på grund av ordre public.”

Ett så kategoriskt påstående innebär, om man drar saken till sin spets, att inte ens ett äktenskap där flickan var 15 år och mannen var 65 år, kan anses stötande mot svensk rättsuppfattning. Saf tar som stöd för sitt påstående en dom från Migrationsöverdomstolen (MIG 2012:4).

Den domen ger dock inte stöd för en så kategorisk slutsats som Saf drar.

I domen var flickan 15 år, men det står inget om hur gammal hennes make var. Det står att han var kusin, vilket kan antyda att han var ungefär i samma ålder som flickan. Han kom inte med sin hustru till Sverige eftersom han var kidnappad, eventuellt till och med död.

I domen förs överhuvudtaget inget resonemang om åldersskillnaden mellan makarna. Det var således inte så att Migrationsöverdomstolen godtog ett äktenskap där flickan kom till Sverige med en mycket äldre make.

I artikeln i Aftonbladet 20 juni står att läsa: ”Det är ju en tydlig skillnad på om makarna var 16 år respektive 18 år när de gifte sig och är 17 år respektive 19 år när de kommer till Sverige, eller om de var 15 år respektive 45 år när de gifte sig och är 16 år respektive 46 år, när de kommer till Sverige.”

Med den skrivningen har antytts att det första fallet troligen inte kan underkännas med stöd av gällande svensk lag, medan det andra fallet kan tänkas underkännas på grund av ordre public.

Vår uppfattning är att inte bara kvinnans ålder (då äktenskapet ingicks) utan även åldersskillnaden mellan makarna bör kunna beaktas vid en ordre public prövning.

 

Ulf Bergquist är advokat. Anna Fayad  (Familjens Jurist, Malmö) har skrivit sin masters-uppsats om ordre public. Bergquist och Fayad har fått förlaget Wolters Kluwers uppdrag att skriva en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt.

 

Läs även: 

Carolina Safs artikel i Dagens Juridik: ”Utgångspunkten är att utländska barnäktenskap är lagliga i Sverige – och ska respekteras”

Ulf Bergquists arttikel i Aftonbladet: ”Lagen stoppar inte alla barnäktenskap”

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: