Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Postnord försöker tvinga fram postboxar genom utdelningsstopp – ytterst juridiskt tveksamt”

Debatt
Publicerad: 2016-04-21 10:29

DEBATT – av Marie Öhrström, chefsjurist, Fastighetsägarna Stockholm

 

Postutdelningen debatteras flitigt med anledning av den pågående postlagsutredningen. Ett stort antal bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag har kontaktats av Postnord med krav på installation av postboxar på grund av påstådda brister i arbetsmiljön i trapphusen.

Om postboxar inte installeras hotar Postnord med att sluta dela ut post. Det upplevs som en utpressningssituation och är juridiskt mycket tveksamt. De boende har rätt att få sin post.

Postnord har bland annat ställt krav på ökad belysning, brevinkastens storlek, utformning och höjd – trots att det aldrig tidigare har varit några bekymmer att dela ut posten.

Att ett statligt bolag framställer krav på långtgående ingrepp i äganderätten är i sig principiellt tveksamt men att man dessutom gör det med missvisande information om påstått arbetsmiljöansvar kan inte accepteras.

Inget arbetsmiljörättsligt ansvar för brevbärarna
En god arbetsmiljö är viktigt och något som vi som branschorganisation verkar för och informerar om. Men det innebär inte att våra medlemmar har ett arbetsmiljörättsligt ansvar för samtliga som vistas i fastigheten. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Postnord kan därför inte kräva att fastighetsägaren ska genomföra och bekosta anpassningar av fastigheten för att förbättra arbetsmiljön för Postnords anställda. 

Arbetsmiljöansvar ska inte förväxlas med det ansvar fastighetsägare har för att förebygga olyckor, vilket till exempel kan innebära att vassa kanter på postinlägg behöver åtgärdas. Fastighetsägare har också en skyldighet att se till att trapphus är fria från hinder och att snöröjning sker.  

Eftersom ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren har Arbetsmiljöverket (AMV) begränsade möjligheter att ställa krav mot en fastighetsägare. För bostadsfastigheter är det bara om fastighetsägaren är byggherre som ett arbetsmiljöansvar aktualiseras i förhållande till brevbärarna.

Den som råder över ett ”arbetsställe” kan ha ett begränsat arbetsmiljöansvar. Men det omfattar inte personer som bara tillfälligt utför arbete i en bostadsfastighet, till exempel brevbärare.

Inget juridiskt kostnadsansvar för fastighetsägaren
Men om det föreligger allvarlig risk för till exempel belastningsskador vid utdelning av post skulle AMV kunna förelägga arbetsgivaren att åtgärda dessa brister. Men ett sådant föreläggande från AMV skulle vara riktat till Postnord, inte till fastighetsägaren.

Och eftersom det är Postnord som har det arbetsmiljörättsliga ansvaret är det Postnord som har det juridiska kostnadsansvaret för eventuella arbetsmiljöförbättrande åtgärder – såvida inget annat överenskommits med fastighetsägaren. 

Då Postnord i praktiken saknar möjlighet att påverka utformningen av en fastighet kan man anta att AMV istället skulle förelägga Postnord att vidta åtgärder som rör organiseringen av arbetet. Postnord kan till exempel schemalägga brevbärarnas arbete på ett sätt som minskar risken för ohälsa genom att förhindra att samma brevbärare delar ut post varje dag i fastigheter som anses ha en sämre utformning.

Postnord har dessutom möjlighet att införskaffa skydds- eller hjälputrustning. Om belysningen bedöms vara svag kan Postnord till exempel förse brevbärarna med pannlampor.

Postnords postutdelningsplikt
Postnord har anförtrotts ett särskilt ansvar för den samhällsomfattande posttjänsten och har inte rätt att utan juridiskt stöd ställa in posten. De boende har rätt att få sin post så länge det finns en fungerande postmottagningsanordning.

Att installera postboxar i flerfamiljshus är frivilligt. Det ligger nära till hands anta att Postnord ser en möjlighet att låta enskilda bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag ta kostnaden för en effektivisering av verksamheten. Istället borde fastighetsbranschen och Postnord gemensamt verka för en successiv övergång till postboxar.

Så har vi gjort hittills – vilket bland annat har resulterat i att boxar är standard i nyproduktion och efter ombyggnation.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: