Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Otvetydigt att Swedbanks fd styrelseordförande och VD inte beviljades ansvarsfrihet”

Debatt
Publicerad: 2016-04-12 12:16

ANALYS/DEBATT – av Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt, och advokaten Raoul Smitt

 

Vid Swedbanks nyligen avhållna årsstämma tog Swedbanks aktieägare ställning i frågan huruvida den före detta styrelseordföranden och den före detta VD:n skulle beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Mot att bevilja dessa bolagsfunktionärer ansvarsfrihet röstade en minoritet om minst en tiondel av samtliga aktier i Swedbank.

Även om ordalydelsen i den bestämmelse som reglerar frågan om beslut om ansvarsfriheten i aktiebolagslagen (ABL 29:7) inte är alldeles tydlig, framgår det otvetydigt av lagtext och förarbeten till äldre aktiebolagslagar, alltifrån 1910, att fråga är om en bestämmelse, som är ägnad att skydda minoriteten.

Av förarbetena till gällande aktiebolagslag följer vidare, att någon saklig ändring av bestämmelsen i ABL 29:7 inte är avsedd.

Det föreligger dessutom i princip consensus i den aktiebolagsrättsliga doktrinen om att bestämmelsen skall vara en minoritetsskyddsregel.

Det sagda ger följande slutsatser.

  • En minoritet om minst en tiondel av samtliga aktier i Swedbank hade rätt att förhindra att styrelseledamöter och VD, m.fl. beviljades ansvarsfrihet på årsstämman.
  • Detta är också vad som inträffade under Swedbanks årsstämma. Den lagstadgade minoriteten röstade emot att bevilja de aktuella bolagsfunktionärerna ansvarsfrihet.
  • På grund av att den lagstadgade minoriteten på Swedbanks årsstämma röstade emot att bevilja de aktuella bolagsfunktionärerna ansvarsfrihet, måste stämmans beslut bli att dessa personer inte har beviljats ansvarsfrihet. Något annat beslut har inte fattats, trots att en majoritet av aktieägarna röstade för ansvarsfrihet.
  • Med beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för de aktuella bolagsfunktionärerna följer också att det står Swedbank fritt att genom sin nya styrelse, och inom den lagstadgade tidsfristen om ett år från årsstämman, väcka talan om skadestånd mot bolagsfunktionärerna i fråga (se ABL 29:10). En sådan talan kan också väckas i eget namn av en minoritet om minst en tiondel av samtliga aktier i Swedbank (ABL 29:9).
  • Enligt ABL 29:11 får talan mot bolagsfunktionärerna väckas efter utgången av ettårsfristen (men inom fem år), trots att ansvarsfrihet har beviljats, om i årsredovisningen eller revisionsberättelsen, eller på annat sätt, inte har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till bolagsstämman om den rättshandling, åtgärd, etc. som talan grundas på. Denna bestämmelse innebär att dörren till en skadeståndstalan hålls öppen, även om ansvarsfrihet skulle ha beviljats.

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons

Annons
Annons