Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Därför är rättsprocessen beroende av brottsoffers förtroende, förståelse och deltagande”

Debatt
Publicerad: 2014-03-28 06:11

DEBATT – av Therese Enarsson, jur. dr. och universitetslektor, Umeå universitet

 

Stiftelsen Rättsstatens Vänner har varit verksam under ungefär fem år och har under den tiden i några seminarier om året speglat rättssamhället med inriktning på frågor om rättssäkerhet och rättstrygghet. Stiftelsen kommer nu – den 4 april – att i Umeå arrangera ett seminarium och en paneldiskussion om brottsoffers ställning i rättsprocessen.

Vad behöver brottsoffer för att känna trygghet och delaktighet i rättsprocessen? Vem har ansvaret för att behoven tillgodoses?

Viktimologisk forskning, som studerar brottsoffer och deras reaktioner och behov, har visat att information under rättsprocessen och hur det enskilda brottsoffret upplever sig bli bemött med respekt från rättsväsendets aktörer är två centrala behov. Om de bemöts väl stärks brottsoffers känsla av trygghet och kontroll i den uppkomna situationen. Möjligheten ökar då också för att brottsoffret ska vilja och orka delta i rättsprocessen och berätta om sin upplevelse – vilket i sin tur underlättar det utredande arbetet och kan ge ett bättre underlag i rätten.

Såväl polis som åklagare och domare kan genomgående påverka brottsoffrets möjligheter och vilja att delta i rättsprocessen, genom sitt bemötande och att tydligt informera om brottsoffrets rättigheter, hur processen fortlöper eller annan för brottsoffret viktig information. Forskning har visat att ett välfungerande brottsofferarbete både är till gagn för brottsoffers välbefinnande och dessutom stärker rättssäkerheten i processen.

De olika roller som polis, åklagare och domare har i rättsprocessen medför givetvis skillnader i deras kontakter med brottsoffer. Hur information ska förmedlas och vad som utgör ett professionellt bemötande aktualiseras för samtliga aktörer.

Polisen har det inledande ansvaret att ge grundläggande information och ett bemötande som stärker brottsoffrets vilja och förmåga att genomgå en kommande rättsprocess.

Åklagaren möter ofta brottsoffret i ett senare skede, men har också ett ansvar att informera brottsoffer. Åklagaren fyller även en viktig funktion i att förvissa sig om att brottsoffret förstår de olika skeenden och roller som förekommer i rättsprocessen. Det kan bland annat öka förståelsen hos brottsoffret för att vissa typer av frågor kan komma att ställas, och varför de måste ställas.

Domaren och domstolarna har även de en skyldighet att visa respekt och professionalism gentemot brottsoffret. Vid domstolarna aktualiseras också aspekter som till exempel hur väntrum ser ut eller hur information utformas i kallelser.

För att hela rättskedjan ska kunna tillgodose dessa behov är det av högsta vikt att aktörerna har kunskap om olika typer av brottsoffer, hur de bör bemötas samt hur och i vilket skede informationen ska ges. Här krävs såväl resurser som medvetenhet och kunskap på organisations- och individnivå. Det ställer krav på en rättskedja där aktörerna samverkar i sitt arbete, till exempel avseende information under förundersökningen, för att säkerställa att ingen aspekt faller mellan stolarna.

I de flesta fall finns inga motstående bestämmelser eller principer som hindrar att rättsväsendets aktörer lever upp till dessa krav. Något som emellanåt framförs som ett potentiellt problem är dock förhållandet mellan ett gott bemötande av brottsoffer och objektivitetsprincipen.

Sådana konflikter behöver inte aktualiseras när aktörerna agerar i enlighet med lagstadgade krav på information och ett bemötande som präglas av respekt och professionalism – gentemot samtliga parter i processen. Sådana potentiella problem ska därför fortsatt diskuteras men inte förstoras i onödan. Istället bör man prioritera samtal kring hur frågorna på bästa sätt ska hanteras.

 

 

Vid stiftelsen Rättsstatens Vänners seminarium i Umeå den 4 april deltar i panelen:

Sven-Erik Alhem, ordförande för Riksförbundet Brottsofferjourerna

Margareta Bergström, president i Hovrätten för Övre Norrland

Therese Enarsson, jur.dr Umeå universitet

Thomas Ennefors, chefsåklagare Umeå

Lena Isaksson, advokat Umeå

Krister Sandqvist, länspolismästare Västerbottens län

Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten.

Moderator är Peter Nobel, jur.dr.

Seminariet kommer att dokumenteras på www.rattsstatensvanner.se.  

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:

Annons