Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Dagens system innebär att ett djur kan vara avlivat – när djurägaren väl vinner i domstol”

Krönikor
Publicerad: 2017-03-10 09:05

KRÖNIKA – av Thérèse Juel, journalist, författare och själv uppfödare av travhästar

 

Sverige har Europas strängaste lagar om djurhållning, vilket vi ska vara stolta över. År 2009 tog länsstyrelsen över kommunernas tidigare djurskyddsinspektörer – främst av ekonomiska skäl men även för att få en mera likvärdig bedömning av djurskyddet över hela landet. En likvärdighet som samtidigt skulle bli en garanti för en högre rättssäkerhet för den aktuella djurägaren.

Djurens bästa ska alltid sättas i första rummet, men även djurägaren har rätt att behandlas korrekt. Senare års insändare, blogginlägg och annan rapportering i ämnet visar på motsatsen. Hur djurägare förlorat friska, välskötta djur på ogrundade påpekanden av djurskyddsinspektörens personliga tyckanden.

En av djurskyddsinspektörerna påpekad brist kan vara något som inte rör djurets hälsa och välmående utan istället något i den yttre miljön som inspektören anser ska kunna skada djuret i framtiden. Djurskyddsinspektörer ställer heller inga diagnoser på aktuella djur. Där det skulle vara befogat med en kvalificerad veterinär kompetens sker i stället en subjektiv bedömning

En djurägare som har större djur riskerar att bli mer utsatt än andra djurägare då denne kan ha svårt att flytta om det skulle uppstå misstroende mellan ägare och djurskyddsinspektör. Uppstår en dylik konflikt kan loppet näst intill vara kört för djurägaren.

Ett exempel på detta liknar snarast en häxprocess. I det fallet hade länsstyrelsen gjort flera besök hos en amatörtravtränare och påpekat detaljer i hästarnas omgivning – saker som att en vattenkopp hade dåligt tryck, att utfodringen av grovfoder (hö) utomhus mestadels skedde direkt på marken, att takhöjden var låg i en stallgång och att det fanns skaderisk genom ovidkommande föremål i stallgångar.

Efter sju besök mellan åren 2011 och 2014 beslutade länsstyrelsen att amatörtravtränaren inte skulle få ha fler än två hästar. Amatörtravtränaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten och länsstyrelsens argument kom alltså att prövas i domstol. Förvaltningsrätten gick emot länsstyrelsen och gav travtränaren rätt att bedriva sin verksamhet med fler än två hästar.

Djurskyddsinspektören återkom dock till gården efter förvaltningsrättens avgörande. Vid det nya besöket blev tre punkter upptagna i protokollet – ingen av dem hade med hästarna att göra utan med omgivningarna: en avbruten stängselstolpe, att elbandet mellan några stolpar inte var tillräckligt sträckt i en av hästhagarna och att några av amatörtravtränarens 18 hagar var upptrampade och leriga. Denna gång meddelade länsstyrelsen att ärendet var avslutat.

Trots detta beslutade länsstyrelsen ett drygt år senare – i december 2016om totalt djurförbud. Man förbjöd alltså amatörtravtränaren att överhuvudtaget ha hand om eller skaffa ”hovbärande djur”.  Han hästar var dock enligt veterinärintyg både friska och välmående. Till grund för beslutet om totalt djurförbud har även de sju tidigare kontrollerna lagts – alltså de som redan blivit prövade av förvaltningsrätten.

Länsstyrelsens beslut innebär att amatörtravtränaren måste göra sig av med sina hästar inom fyra månader. Amatörtravtränarens ombud har överklagat beslutet men förvaltningsrätten avslog begäran om så kallad inhibition. Enligt paragraf 74 i djurskyddsförordningen ska beslutet gälla även om det överklagas.

Ärendet har precis prövats i domstol. Någon dom har dock ännu inte avkunnats.

Djurskyddslagen kom till för att skydda vanvårdade djur. Merparten av landets djurskyddsinspektörer gör ett bra arbete i en för inblandade parter ofta svår och känslig situation. Det är dock hög tid att det blir en översyn av systemet.

De arbetsredskap som djurskyddsinspektörer lägger till grund för sina bedömningar måste bli mera samstämmiga över hela landet samtidigt som de måste bli kompletterade med sakkunnigutlåtande från personer som har bred och samtidigt praktisk erfarenhet från det aktuella området.

Det är alltid viktigt att djurs bästa även i framtiden står i främsta fokus. Samtidigt måste rättssäkerheten för djurägaren stärkas.

Som systemet fungerar idag kan en ett djur redan vara avlivat när en djurägare få rätt i domstol – vilket i praktiken visar vilken pågående grym och ohållbar situation det är för både djur och djurägare.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Taggar: