Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Collector: Kapitalkraven kommer uppfyllas med god marginal

Nyheter
Publicerad: 2020-02-13 08:45

Nischbanken Collector redovisar en förlust jämfört med samma period i fjol. Kreditförlusterna påverkades negativt av den extra reservering om 800 miljoner kronor man tidigare aviserat om. Vd Martin Nossman ser dock med tillförsikt på framtiden.

I dag presenterar Collector bokslutsrapporten för 2019 samt rapport för fjärde kvartalet samma år. Av rapporten framgår det att periodens resultat för kvartalet uppgick till -489 miljoner kronor, jämfört med 154 miljoner kronor året innan och för helåret 2019 till -8 miljoner kronor jämfört med 566 miljoner kronor året innan.

Rörelseintäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 671 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 563 året innan.

Rörelseintäkterna under januari-december 2019 ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period 2018 och uppgick till 2 260 miljoner kronor.

Rörelseintäkterna under det fjärde kvartalet påverkades positivt av poster av engångskaraktär om 142 miljoner kronor huvudsakligen hänförligt till försäljningen av Colligent Inkasso AB.

Räntenettot

Räntenettot ökade med 3 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 528 miljoner kronor.

Räntenettot ökade med 15 procent under helåret jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 2 102 miljoner kronor.

Provisionsnettot försämrades med 28 procent under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till -68 miljoner kronor.

Provisionsnettot försämrades med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till -253 miljoner kronor.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -680 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 191 miljoner kronor samma kvartal året innan. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick det justerade rörelseresultatet till 145 miljoner kronor. Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -4,76 kronor jämfört med 1,50 kronor samma period året innan.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -52 miljoner kronor jämfört med 721 miljoner kronor föregående år. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick det justerade rörelseresultatet till 751 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till -0,08 kronor, jämfört med 5,51 kronor föregående år.

Kostnaderna

Rörelsekostnaderna under perioden januari-december uppgick till
1 094 miljoner kronor, jämfört med 862 miljoner kronor året innan. 421 miljoner kronor av kostnaderna för helåret hänför sig till fjärde kvartalet, jämfört med 244 året innan. Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet påverkades negativt av en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 miljoner kronor samt ytterligare poster av engångskaraktär om 17 miljoner kronor.

”Arbetet fortsätter med att se över kostnaderna inom alla delar av bolaget och vi ser ett fortsatt behov av att sänka våra kostnader”, framgår det av rapporten.

K/I-talet under årets fjärde kvartal uppgick till 62,8 procent jämfört med 43,4 procent året innan. För helåret 2019 uppgick K/I-talet till 48,4 procent jämfört med 45,8 procent helåret innan.

Låneportföljen

Den totala låneportföljen uppgick till 29 880 miljoner kronor per det fjärde kvartalets slut vilket motsvarar en ökning om 14 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Av rapporten framgår det att den största ökningen kan hänföras till Företagssegmentet genom produkterna factoring och företagskrediter. 

Kreditförlustnivån för kvartalet uppgick till 12,3 procent jämfört med 2,1 procent året innan och 4,4 procent för helåret, jämfört med 1,3 procent året innan.

”Kreditförlusterna påverkades negativt av en extra reservering om 800 MSEK för förväntade kreditförluster som gjordes under det fjärde kvartalet”.

Justerat för den extra reserveringen hade kreditförlustnivån för kvartalet uppgått till 1,7 procent och för helåret 1,5 procent, skriver Collector i rapporten.

Kreditförlustreservering

I samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 gjorde Collector en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor och uppgav anledningen att man har ”mer konservativa antaganden om framtiden”. Collectors vd Nossman skriver i rapporten att utmanarbanken även har ”noterat en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer. Reserveringen är framförallt relaterad till våra inkassostockar inom Privatsegmentet. En del av reserveringen härrör till Företagssegmentet”.

”Den extra kreditförlustreserveringen får till följd att vår totala kapitalrelation tillfälligt understiger bedömda regulatoriska kapitalkrav. Vi har försett Finansinspektionen med rapporter som förklarar händelserna och beskriver vår plan för Collector framåt. Vi har även fått möjligheten att träffa Finansinspektionens representanter vilket vi uppskattar”.

Kapitalrelation

Collector rapporterade en total kapitalrelation om 13,3 procent per den 31 december 2019, att jämföra med bedömt regulatoriskt krav om 13,6 procent.

”Det gör att vi tillfälligt understiger det kombinerade buffertkravet och det finns ett tydligt regelverk som styr processen för att hantera en sådan situation. Collector har presenterat en fullt garanterad nyemission vilken kommer att stärka kapitalbasen”, skriver Martin Nossman.

Den totala kapitalrelationen per 31 december 2019 förväntas uppgå till cirka 15,8 procent efter nyemissionen.

”Detta gör att kapitalkraven kommer att uppfyllas med god marginal”, skriver Nossman.

Löpande dialog med FI

”Likt alla banker har vi en löpande dialog med Finansinspektionen och denna har fördjupats i samband med den extra kreditförlustreserveringen. Som ett led i sin tillsyn meddelade Finansinspektionen den 12 februari att man har förordnat en revisor att utföra en revision i Collector Bank med fokus på kreditförlustreserveringar inom Företagssegmentet. Vi kommer att vara fortsatt transparenta och samarbeta med Finansinspektionen”, fortsätter Nossman.

Vidare skriver han att efter den extra kreditförlustreserveringen och nyemissionen kommer Collector ha en balansräkning med lägre risk och ha en starkare kapitalbas.


Dela sidan:
Skriv ut: