Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nekas mobil på SiS-hem – risk för för fritagning

Civilrätt
Publicerad: 2021-10-11 10:37
Foto: Marcus Ericsson/TT

Kammarrätten bedömer att det är proportionerligt att begränsa en 15-årig pojkes tillgång till elektroniska kommunikationstjänster.
Detta på grund av hög risk för fritagning via kontakter utanför hemmet med hans bror.

Statens institutionsstyrelse, SiS, beslutade den 24 juni i år att en 15-årig pojke inte får använda sin telefon eller internet. Som skäl angavs att det kan äventyra ordningen vid det aktuella hemmet och att Socialtjänsten tidigare inkommit med uppgifter om att det finns risk för fritagning via kontakt med hans bror. 

15-åringen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Uppsala och anförde att Socialtjänsten godkänt att han har kontakt med sin bror med medlyssning. Även 15-åringens vårdnadshavare godkände övervakad telefonkontakt men med undantag för vissa personer.

Risk för fritagning

Förvaltningsrätten konstaterade att den som vårdas med stöd av 3 § i LVU, och vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn har rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, om det är lämpligt. Denna rätt får vägras eller begränsas om vården eller ordningen vid hemmet äventyras. Tvångsåtgärder får, enligt samma lagstiftning, vidtas om de är proportionerliga och mindre ingripande åtgärder inte är tillräckliga.

Av det överklagade beslutet framgår att 15-åringen är placerad vid låsbar enhet mot bakgrund av att han utsatt sin hälsa och utveckling för risk att skadas genom att vistas i kretsar där det förekommer droger och kriminalitet. 15-åringen har själv påträffats med narkotika. Vidare har Socialtjänsten inkommit med uppgifter om att det finns en risk för fritagning via kontakter utanför hemmet med hans bror.

Förvaltningsrätten bedömde att den unges kontakt med föräldrar och övriga familjemedlemmar ska uppmuntras, om inte vägande behandlingsskäl skulle tala emot sådan kontakt. Rätten till nyttjande att elektroniska kommunikationstjänster kan, som en mindre ingripande och proportionerlig åtgärd, förenas med villkor. Överklagandet bifölls därför på sådant sätt att 15-åringen fick ringa övervakade samtal via fasttelefon på svenska till sin bror. 

SiS får rätt i kammarrätten 

SiS överklagade till Kammarrätten i Stockholm och yrkade kammarrätten skulle fastställa deras beslut. Som stöd anfördes att det enligt LVU endast finns en möjlighet att besluta om öppen avlyssning av telefonsamtal. Det innebär att personalen bara kan övervaka vad den placerade ungdomen pratar om och inte vad den andra personen på telefonen säger. Personalen har därför begränsade möjligheter att avgöra om ett telefonsamtal handlar om till exempel frigivning eller kriminellt beteende.
Kammarrätten skulle pröva om de åtgärder som SiS beslutade om var proportionerliga enligt 20 a § LVU.

Av utredningen framgår att 15-åringen omplacerades från ett SiS-hem till ett annat den 21 juni 2021 med anledning av att det framkommit att den unges bror planerade att frita honom. Vid tidpunkten för det överklagade beslutet var risken för avvikande eller fritagande hög.

Kammarrätten poängterar i linje med vad SiS anfört att det enligt LVU endast finns möjlighet att besluta om öppen avlyssning. Det innebär att det inte går att höra vad den utomstående personen säger i telefonsamtalet. Mot bakgrund av detta, och att mindre ingripande åtgärder inte var tillräckliga, får det anses vara proportionerligt att begränsa 15-åringens tillgång till elektroniska kommunikationertjänster. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se