Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nekas förvara vapnen på släktgården – saknas särskilda skäl

Civilrätt
Publicerad: 2021-11-17 13:07
Foto: Pontus Lundahl / TT /

Kammarrätten säger nej till ansökan om förvaring av vapen hos någon annan och konstaterar att mannen kan förvara vapnet i bostaden om han förser vapenskåpet med tyngder så att vikten 150 kilo uppnås.
Några särskilda skäl att frångå huvudregeln framkom inte.

Polismyndigheten avslog den 9 december 2020 en mans ansökan om att förvara vapen hon annan. Som skäl angavs att det inte hade framkommit andra uppgifter som skulle kunna utgöra särskilda skäl att frångå huvudregeln om att vapen skulle förvaras hos tillståndshavaren. 

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Jönköping och yrkade att hans ansökan skulle beviljas. Han anförde att hans jaktvapen hade förvarats på släktgården i enlighet med vapenlagen sedan 1988. I september 2020 övertog hans dotter och svärson gården. Hans nuvarande bostadsrätt hade inte utrymme för säker förvaring. Det gick inte att förankra ett vapenskåp då väggarna var klädda med gips och det fanns rör för golvvärme i golvet. Detta utgjorde särskilda skäl enligt vapenlagen. 

Förvaltningsrätten gick på mannens linje

Förvaltningsrätten konstaterade att huvudregeln är att tillståndshavaren själv ska ta hand om sina skjutvapen, vilket i princip förutsätter att förvaringen sker där vapeninnehavaren är bosatt. Förvaring hos annan är endast undantagsvis godtagbart. 

Det fanns vissa likheter med det mannen anförde och den i förarbetena angivna undantagssituationen då det är motiverat att förvaring ska ske hos någon annan. Vid en helhetsbedömning framstod det därmed som motiverat och mer lämpligt att förvaring skulle ske hos någon annan. Särskilda skäl för förvaring hos annan förelåg således och målet återförvisades till Polismyndigheten för beviljande av tillstånd för förvaring av vapen hos annan samt fastställandet av villkoren för tillståndet.  

Polismyndigheten överklagade till Kammarrätten i Jönköping och yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa Polismyndighetens beslut. 

Oenig kammarrätt ändrar beslutet

Kammarrätten konstaterar att ett alternativ till förankring är att förse vapenskåpet med tyngder så att vikten 150 kilo uppnås. Mannen kan därför uppnå̊ kraven för säker förvaring utan att förankra sitt vapenskåp i väggar eller golv. Det har inte framkommit något annat som tyder på att det saknas möjlighet för honom att på ett säkert sätt förvara sina vapen i den nuvarande bostaden. 

Enligt kammarrättens mening har det inte heller i övrigt kommit fram särskilda skäl för att medge förvaring hos annan. Polismyndighetens beslut ska därmed fastställas. 

En ledamot är skiljaktig och anser inte att Polismyndigheten, på nu angiven grund, haft fog för att vägra mannen tillstånd att förvara vapen hos annan. Målet skulle enligt honom återförvisas till Polismyndigheten för förnyad prövning och beslut av det sökta tillståndet. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se