Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kvinna måste betala tillbaka 330 000 till avliden väns dödsbo

Civilrätt
Publicerad: 2022-07-22 12:57
Foto: TT

Hovrätten flyttar över bevisbördan på den som mottog pengar av en numera avliden kvinna. Hon lyckas inte visa att hon tog emot över 300 000 för att förmedla till välgörenhet.
Det finns i stället ett inte oväsentligt stöd åt dödsboets påstående om att det var fråga om ett lån.
Hon blir därför skyldig att betala tillbaka de knappa 330 000 kronorna hon fått överförda av den avlidna kvinnan.

I målet har parterna varit överens om att totalt 328 850 kronor har överförts från den avlidna kvinnans konto till svaranden i målet, en kvinna i 60-årsåldern under tiden september 2014- juli 2018. Parterna har även varit överens om att en överföring den 2 januari 2018 om 7 000 kronor haft rubriceringen ”lån till (svaranden)”.

Dödsboet begärde vid tingsrätten svaranden skulle förpliktas att betala dödsboet de knappt 330 000 kronorna och anförde att det rörde sig om avbetalning av lån. Tingsrätten ogillade dock käromålet. Domen kom dock att överklagas till hovrätten, som återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Lärde känna varandra på bussen

Svaranden har uppgett att hon lärde känna den äldre kvinnan under 2013 då de ofta åkte samma buss, att de båda bodde i samma stad. Kvinnan hade problem med hjärtat och svaranden erbjöd henne hjälp med att bära hem matkassar. Efter det fortsatte hon att hjälpa kvinnan med att bland annat handla. Hon gav henne också sällskap då hon var ensam. Svaranden hade berättat för den avlidna kvinnan att hon hjälpte till i sitt hemland Armenien och då fått berättat för sig att även den andra kvinnan kände för de som hade det svårt mot bakgrund av den fattigdom hon upplevt under uppväxten. Svaranden fick överfört summor i olika omgångar som hon tog ut på bankomater och sedan skänkte dessa till Armenien och även i Georgien där hennes syster bor. Hon höll sina pengar åtskilda från den gamla kvinnans pengar genom att ha en röd och en svart plånbok.

En pastor i svarandens lokala svenska församling vittnade om att hon har ett stort hjärta för hjälpbehövande och att hon berättat för pastorn att hon fått pengar av den gamla kvinnan som hon skänkt till Armenien.

Åberopade kontoutdrag och anteckningar

Till stöd för sitt påstående om lån hade dödsboet åberopat kontoutdrag av vilka det följer att en av alla överföringar haft en överföringstext innehållande lån. En överföringstext innefattande lån har varit synlig på såväl den avlidna kvinnans som 57-åringens kontoutdrag. Detta talade, enligt Örebro tingsrätt, i viss mån för att i vart fall den överföringen utgjort ett lån och att mottagaren kan ha varit införstådd med det. Hon har dock invänt att hon inte sett överföringstexten, vilket i sig inte är orimligt utifrån hennes uppgifter att detta endast framgår av kontoutdrag och inte av kvitton från bankomater. Det är dock fråga om många överföringar och de allra flesta innefattar inget som helst meddelande.

Vidare hade dödsboet åberopat handskrivna anteckningar som överensstämmer med överföringarna och av anteckningarna framgår det att det avsett lån. Tingsrätten hade dock ingen närmare kännedom om dessa anteckningar. Det påstås att de upprättats den avlidna kvinnan. Den åberopade handstilsanalysen kan i någon mån tala för det – samtidigt som tingsrätten inte kan bortse från att jämförelsematerialet inte närmare har presenterats och att slutsatsen av analysen inte är starkare än att de två handlingarna verkar vara skrivna av samma person. Den avlidna kvinnans sons uppgifter ger inget ytterligare stöd för påståendet om lån. Sammantaget ansåg tingsrätten att dödsboet inte styrkt påståendet om att överföringarna avsett lån. Talan kunde därför inte vinna bifall på denna grund.

Dödsboet hade i andra hand påstått att överföringarna föranlett en allmän återkravsrätt för 57-åringen som övergått till dödsboet. Också denna grund föll och käromålet ogillades.

Bevisbördan ligger på svaranden

Domen kom att överklagas till hovrätten – som nu gör en annan bedömning. Hovrätten inleder med att avgöra frågan om vem som har bevisbördan för sitt påstående.

Enligt hovrätten ska denna ligga på den som mottagit pengarna. Hovrätten hänvisar till rättsfall från Högsta domstolen och konstaterar att det inte är möjligt att avvika från den princip som fastslogs i ett rättsfall från 2014. Av den domen följer att när det är ostridigt att en transaktion skett men det råder delade meningar om transaktionen har utgjort en gåva eller lån är det den part som påstår gåva som har bevisbördan för sitt påstående. Således är det svaranden som har bevisbördan i detta mål.

57-åringen har hörts i tingsrätten under sanningsförsäkran och berättat att hon tog ut pengarna i kontanter och att hon i 70 procent av fallen skänkte de mottagna pengarna till kyrkans kollekt och i övriga fall till andra behövande i Armenien. Att givaren skulle skänka relativt stora summor till välgörenhet genom 57-åringen i stället för att ge pengarna direkt till mottagaren framstår, enligt hovrätten, i och för sig som mindre sannolikt, men inte helt uteslutet. Närmare hörd över de olika transaktionerna har 57-åringen haft svårt att svara mer detaljerat på hur det gick till när hon mottog dessa och hur kommunikationen med givaren såg ut.

Inte oväsentligt stöd åt dödsboet påstående

Till detta kommer att 57-åringen inte presenterat någon ytterligare bevisning som styrker påståendet att hon på givarens uppdrag skänkte pengarna till välgörenhet. Dödsboet har å sin sida åberopat anteckningar som uppges vara skrivna av givaren och där transaktionerna till 57-åringen finns listade under rubriken ”lån”. Även om det inte kan sägas med fullständig säkerhet att det var givaren som upprättade anteckningarna ger dessa ändå ett inte oväsentligt stöd åt dödsboets påstående.

Sammantaget kan 57–åringen inte anses ha styrkt sitt påstående att överföringarna utgjorde gåvor. Hon ska därför förpliktigas att återbetala överförda belopp. (Blendow Lexnova)

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: