Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Cementas täktansökan avvisas av Mark- och miljööverdomstolen

Nyheter
Publicerad: 2021-07-07 07:58

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet motiveras med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd. 
Domstolen ändrar därmed underinstansen dom då ansökan om förnyat täkttillstånd beviljades i januari 2020.

Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år. Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten i Slite beviljades i Mark- och miljödomstolen i januari 2020.

Överklagades

Därefter har domen överklagats av 18 motparter bland andra Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotland, Gotlands Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Gotland.

Länsstyrelsen har bland annat konstaterat att resultat från kloridanalyser av vattenprovtagning under senare år visar att sju av åtta provtagningspunkter uppvisar tydligt förhöjda till mycket kraftigt förhöjda kloridhalter.

Enligt domen anser ”Mark- och miljööverdomstolen att miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön”.

Mark- och miljööverdomstolen gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av Cementas ansökan om tillstånd. Mark- och miljödomstolens dom undanröjs därmed, utom såvitt avser prövningsavgift och rättegångskostnader, och Cementas tillståndsansökan avvisas.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Branschorganisation bekymrade

Branschorganisationen Svenskt Betong är bekymrade över domen.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

– Vi har ett stort behov av nya bostäder och ny infrastruktur i Sverige och idag står cementfabriken i Slite för merparten av den cement som används för betongbyggande i Sverige. Effekterna av detta kommer bli allvarliga, inte minst för fler viktiga och stora infrastrukturprojekt som nya Slussen, Västlänken, Förbifart Stockholm m.fl. fortsätter Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Magnus Ohlsson, vd för Cementa, anser att beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge.

– Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa. 

Politiken måsta ta ansvar

Vidare anser Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong, att ”politiken måste ta sitt ansvar, verksamhet som är viktig för utvecklingen av samhället kan inte riskeras på detta sätt”.

– En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger Ludwig Zetterström.

– Dessutom ligger cementfabriken i Slite i framkant gällande miljö- och klimatarbetet, inte bara i Sverige utan också i Europa, och är en viktig del i den klimatomställning som pågår i byggsektorn. Gårdagens besked riskerar att påverka även denna utveckling avslutar Ludwig Zetterström, styrelseordförande Svensk Betong.


Dela sidan:
Skriv ut: