Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Den som begär omprövning av Skatteverkets beslut får inte riskera att bli upptaxerad – ny dom”

Debatt
Publicerad: 2015-11-11 09:31

DEBATT/KOMMENTAR – av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor i skatterätt

 

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 2 november dom i mål nr 5184-14 där fråga var om Skatteverket – vid en begäran om omprövning som har initierats av den skattskyldige – kan fatta ett beslut som i förhållande till den skattskyldiges yrkanden och tidigare taxeringsbeslut är till nackdel för den skattskyldige.

Frågan besvarades nekande av kammarrätten som anförde att Skatteverkets omprövningsbeslut i och för sig inte innefattar en bedömning av om ändringen är till för- eller nackdel för den skattskyldige. En omprövning som görs i enlighet med den skattskyldiges yrkanden skulle därför i och för sig kunna leda till ett sämre skattemässigt resultat.

Kammarrätten anförde dock vidare att en omprövning till den skattskyldiges nackdel inte kan komma ifråga när beslutet leder till högre skatt såväl i förhållande till den skattskyldiges yrkanden som till tidigare taxeringsbeslut.

Jag skrev själv ett rättsutlåtande i målet. Enligt detta finns det i taxeringslagen inget uttryckligt hinder mot att en omprövning som initierats av den skattskyldige resulterar i ett sämre skattemässigt resultat.

Övervägande skäl talar dock ändå för att ett beslut som är till den skattskyldiges nackdel, både i förhållande till dennes yrkanden och tidigare taxeringsbeslut, inte kan fattas inom ramen för det ordinarie omprövningsförfarandet.

Enligt min uppfattning får istället ett separat omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ fattas om det finns stöd i övrigt för det – och bedömningen bör ske analogt med vad som gäller vid den obligatoriska omprövningen i samband med överklagande till förvaltningsrätten.

Jag tycker att det är viktigt att understryka att såväl omprövning som överklagande är rättsmedel i den skattskyldiges intresse för att denne rättssäkert ska få sin sak prövad och att en motsatt bedömning skulle urholka omprövningsinstitutet som ett effektivt rättsmedel för att koncentrera förfarandet till första instans.

Omprövningsmöjligheten skulle, utan tvekan, bli mindre tillgängligt om den innefattade en risk för den skattskyldige att bli upptaxerad.

Kammarrättens slutsats är att Skatteverket inte har rätt att fatta ett beslut till nackdel för den skattskyldige inom ramen för det ordinarie omprövningsförfarandet.

Då det inte heller var fråga om beslut om eftertaxering undanröjdes Skatteverkets omprövningsbeslutet i den del som det var till den skattskyldiges nackdel.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: