Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bolag och ledande person på Coeli tvingas betala sanktionsavgift

Nyheter
Publicerad: 2021-04-16 09:07
Illustrationsbild. Foto: Hasse Holmberg/Scanpix

Ett bolag med nära anknytning till Coeli Private Equity och och en ledande person på kapitalförvaltaren tvingas betala sanktionsavgifter om 1 miljon kronor respektive 330 000 kronor efter sen anmälan av köp av aktier i kapitalförvaltaren för nära 3,4 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor.

Finansinspektionen har beslutat att ett bolag som är närstående till en person i ledande ställning på Coeli Private Equity samt en man som har en ledande ställning på kapitalförvaltaren ska betala sanktionsavgifter om 1 miljon kronor samt 330 000 kronor för underlåtenhet att inom rätt tid anmäla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen.

Bolaget har den 10 mars anmält att det är närstående till en person som är i ledande ställning i Coeli Private Equity och att bolaget genomfört 12 transaktioner med aktier i Coeli från den 29 november till den 23 december.

Ersättningarna vid transaktionerna uppgick totalt till cirka 3,4 miljoner kronor.

Mannen har anmält sina transaktioner den 10 mars 2020. Det rörde två förvärv den 29 november och den 4 december 2019, dels 5 827 aktier à 98 kronor och dels 4 173 aktier à 98 kronor.

Ersättningen vid transaktionerna uppgick till cirka 1 miljon kronor.

Bolaget och mannens yttranden

Både bolaget och mannen, som båda anlitat advokat Björn Wendleby som ombud, har uppgett för FI att när de noterade att transaktionerna inte hade rapporterats gav de omedelbart in anmälningar och uppger att de aldrig tidigare begått någon överträdelse. 

Bolaget och mannen vitsordar att den sena rapporteringen har medfört överträdelser i marknadsmissbruksförordningen, men anser att omständigheterna i ärendet är sådana att det finns skäl att påföra honom en låg sanktionsavgift. Överträdelserna har inte varit allvarliga och har inte haft någon som helst konkret eller potentiell effekt på det finansiella systemet. 

Vidare har de uppgett att bolagets verksamhet består i att förvalta kapital genom att investera i fonder och att ett aktieägande i bolaget därför inte kan likställas med ett aktieägande i ett företag inom detaljhandeln eller tillverkningsindustrin. 

”Verksamhetens speciella natur gör således att de ledande befattningshavarna saknar ett sådan informationsövertag gentemot marknadsaktörerna som marknadsmissbruksförordningen syftar till att motverka. Marknadens behov av att snabbt få kännedom om att en person i ledande ställning i bolaget köper aktier i detta är i princip obefintligt”, har han uppgett. 

Parterna hänvisar till att detta bekräftas genom att deras rapportering den 10 mars 2020 inte på något sätt kom att påverka kursen i bolaget. Ingen marknadsaktör har fått en otillbörlig fördel eller nackdel till följd av att bolaget inte har rapporterat transaktionerna i tid. Bolaget och mannen menar vidare att den försummelse som de har gjort sig skyldig till är inte av en sådan dignitet att något annat än ett ringa belopp bör utgå som sanktionsavgift. Vidare uppger bolaget och mannen att de inte heller har gjort någon vinst till följd av överträdelserna. Kursen i aktien är dessutom lägre i dagsläget än vid det tillfälle då aktierna förvärvades. 

Inga förmildrande omständigheter

Finansinspektionen noterar i beslutet att det inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Vidare konstaterar tillsynsmyndigheten att det som mannen har uppgett om att bolagets ledande befattningshavare saknar informationsövertag gentemot andra marknadsaktörer och att marknaden saknar behov av att få kännedom om transaktioner som genomförs av dessa personer inte innebär att överträdelserna är att anse som mindre allvarliga eller utgör en förmildrande omständighet.

Inte heller det som han uppgett om att han inte gjort någon vinst utgör skäl att stötta ned sanktionsavgiften, enligt FI. Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 1 miljon kronor samt 330 000 kronor. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
coeli-sanktionsavgift
bolag-Coeli_fi

Dela sidan:
Skriv ut: