Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Bokföringsskyldighet enligt filiallagen omfattas inte av skattebrottslagen, Skatteverket”

Debatt
Publicerad: 2017-11-20 13:56

DEBATT – av advokaten och adjungerade professorn i skatterätt, Börje Leidhammar, biträdande juristen Camilla Berkesten Hägglund och biträdande juristen Tobias Jonsson, Advokatfirman Leidhammar 

 

Svea hovrätt har i dom den 10 november 2017 (mål nr B 8934-16) funnit att om bokföringsskyldighet följer av filiallagen (1992:160) och inte av bokföringslagen (1999:1078) går det inte att döma till ansvar för försvårande av skattekontroll. Detta eftersom hovrätten anser att det saknas uttryckligt lagstöd för att bokföringsskyldighet som grundas på filiallagen omfattas av bestämmelsen i skattebrottslagen (1971:69).

Liknande resonemang har tidigare förts i NJA 2016 s. 169 avseende bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700), där brottsbalkens bestämmelse uttryckligen tar sikte på bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.

I 10 § skattebrottslagen finns, till skillnad från brottsbalkens reglering om bokföringsbrott, inte någon uttrycklig hänvisning till bokföringslagen. Förarbetena anger dock ett antal lagar som kan föranleda bokföringsskyldighet och som omfattas av bestämmelsen.

Filiallagen omnämns inte i förarbetena och därmed anser hovrätten att uttryckligt stöd saknas för att döma till ansvar för försvårande av skattekontroll om bokföringsskyldigheten följer av filiallagen.

Domen besvarar de frågor som föranletts av NJA 2016 s. 169 och bekräftar kravet på förutsebarhet som den straffrättsliga legalitetsprincipen ska tillförsäkra.

Med andra ord anser vi att domen ger uttryck för en positiv och framförallt rättssäker tolkning av rättsläget mot bakgrund av Högsta domstolens avgörande i NJA 2016 s. 169.

Skatteverket har i en rättsfallskommentar den 29 mars 2016 (dnr 131 185729-16/111) kommenterat NJA 2016 s. 169 och bekräftat att domen innebär att en företrädare för en utländsk filial som åsidosätter bokföringsskyldigheten enligt filiallagen inte kan dömas för bokföringsbrott.

Av kommentaren framgår dock även att Skatteverket anser att det under sådana förhållanden som förelåg i domen ska vara möjligt att döma för försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen. Vid misstanke om ett sådant brott ska enligt Skatteverket därför anmälan göras med stöd av 17 § skattebrottslagen.

Med beaktande av Svea hovrätts dom den 10 november 2017, mål nr B 8934-16, ifrågasätter vi hållbarheten i Skatteverkets rättsfallskommentar.

Ansvar för försvårande av skattebrott bör inte komma i fråga i de fall bokföringsskyldigheten följer av filiallagen.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.