Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Besparingen på kursen i rättsmedicin betalas med sämre kvalitet på framtidens brottmålsjurister”

Debatt
Publicerad: 2015-06-03 09:19

DEBATT – av Robin Enander, jur stud Umeå universitet och Linn Kihlstrand, ordförande Juridiska föreningen vid Umeå universitet

 

En betydande del av rättskipningen handlar inte om renodlat juridiska spörsmål utan om bevisvärdering – alltså att fastställa vilken styrka olika bevis har och vilka slutsatser man kan dra av dem.

I många fall är det viktigaste verktyget härvidlag ett väl utvecklat logiskt och kritiskt tänkande, men i många fall krävs också grundläggande sakkunskaper för att förstå bevismaterialet.

Ett i straffprocessen viktigt exempel på detta är rättsmedicinsk bevisning.

Men trots att rättsmedicinska utredningar är ett av de absolut vanligaste bevismedlen i brottmål, så får blivande jurister i det närmaste ingen utbildning alls i rättsmedicin under juristprogrammet. Många verksamma jurister saknar dessutom de naturvetenskapliga grundbegrepp som krävs för att över huvud taget förstå ett rättsmedicinskt material.

När jurister, på grund av detta kunskapsglapp blir helt beroende av sakkunniga, utan möjlighet att förstå och ifrågasätta, så innebär det en potentiellt stor rättssäkerhetsförlust.

Mot bakgrund av behovet av grundläggande kunskaper i rättsmedicin inom juristkåren, har Umeå universitet de senaste decennierna haft en kurs i rättsmedicin för jurister. Den har letts av oerhört kompetenta undervisare och har, förutom av juriststudenter, lästs av många yrkesverksamma jurister från hela landet. På senare tid har den dessutom varit den enda i sitt slag i hela Sverige.

Förra våren beslutade emellertid medicinska fakulteten att avveckla kursen. Juridiska föreningen (JF) – alltså juriststudenternas studentfackliga organisation – tog genast upp frågan och har jobbat ihärdigt för att återfå kursen.

Men nu, ett år senare, har JF inte fått något som helst gehör för sina krav. Därför kommer vi nu att trappa upp vårt arbete i frågan.

Sedan medicinska fakultetens beslut finns alltså inte längre någon kurs på akademisk nivå i rättsmedicin för jurister vid något lärosäte i hela Sverige. Det är en allvarlig brist som fakulteten inte tycks ha reflekterat över vid sitt beslut. Och minst lika tråkig är den handfallenhet som juridiska institutionen har visat inför detta beslut.

Det är viktigt för rättssäkerheten att svenska domstolar kan döma självständigt och att de jurister som verkar i straffprocessen som domare, åklagare, målsägandebiträden och försvarare, begriper det material som framställs och kan värdera det självständigt. När jurister inte förmår ifrågasätta och kontrollera bevismaterialet, riskerar det att bli sakkunniga som fäller avgörandet.

Det finns exempelvis ett rättsfall där en person varit nära att dömas som ansvarig för mord, om det inte vore för att försvaret kunnat visa att det i själva verket rört sig om ett självmord. Hur ett rättsmedicinskt bevis tolkas kan med andra ord vara helt avgörande för människors liv.

För den framtida domaren innebär grundläggande kunskaper i rättsmedicin en högre sannolikhet för korrekt bevisvärdering och därmed i högre grad korrekta och rättssäkra domar.

För åklagaren innebär det att hen på ett bättre sätt kan fullfölja sin objektivitetsplikt. En bättre förmåga att ifrågasätta och värdera rättsmedicinsk bevisning på ett mer kvalificerat sätt innan åtal väcks och efter det att åtal har väckts. Det finns flera exempel på åtal där det rättsmedicinska materialet i efterhand visat sig undermåligt men där åklagaren, sannolikt på grund av okunskap, varit oförmögen att ställa de viktiga kontrollfrågorna.

För försvarsadvokaten har kunskap om rättsmedicin ett enormt värde. I Sverige har försvarsadvokater inte möjlighet att begära egna ”second opinions” från Rättsmedicinalverkets läkare. Detta medför en enorm snedfördelning av resurser, mellan åklagare och försvar, som åtminstone i viss mån, kan balanseras av en kunnig försvarsadvokat som har tillräcklig kunskap för att ifrågasätta och granska rättsmedicinsk bevisning.

Som framtida jurister vill vi kunna bidra till en rättssäker bevisvärdering. Som medborgare vill vi känna oss förvissade om att domstolarna klarar av att göra rättvisa och goda bedömningar.

Kursen i rättsmedicin för jurister har ett stort värde. Den marginella ekonomiska besparing som medicinska fakulteten gör betalas med en sämre kvalitet på framtidens brottmålsjurister.

 

 

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: