Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bakslag för Allra i mellandom – skadeståndsmålet fortsätter

Nyheter
Publicerad: 2021-06-11 09:09
Foto: Eric Tagesson/DJ

Luxemburg-bolaget Allra Asset Management ville få två av Pensionsmyndighetens tre skadeståndsgrunder avvisade i skadeståndsmålet som pågår i Stockholms tingsrätt. Domstolen anser dock att Pensionsmyndigheten har rätt att pröva dessa tillsammans med den första grunden.

Medan fondbolaget Allra Pension med bland andra dess företrädare väntar på Svea hovrätts dom i brottmålet pågår alltjämt skadeståndsmålet mellan Pensionsmyndigheten och Luxemburg-bolaget Allra Asset Management.  Ytterligare en mellandom i målet har avkunnats – till nackdel för Allra som yrkade att delar av Pensionsmyndighetens grunder ska avvisas i målet.

Skadeståndsbeloppet som sår på spel

Pensionsmyndigheten har i målet väckt talan mot Allra Asset Management och yrkat att tingsrätten ska förplikta Allra att betala 5 542 430 euro och 15 362 401 dollar eller motsvarande belopp i kronor jämte ränta till myndigheten.

Grunderna för yrkandet är att Allra i samband med ett flertal warrantaffärer utförda under åren 2015–2016 har, enligt Pensionsmyndigheten, agerat i strid med ett mellan parterna ingånget samarbetsavtal och därigenom orsakat Pensionsmyndigheten skada. 

I andra hand, en av de grunderna som Allra vill få avvisat, har Pensionsmyndigheten gjort gällande att Allra genom sitt agerande vid de angivna warrantaffärerna har ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot Pensionsmyndigheten på utomobligatorisk grund.

Grunderna som Allra vill avvisa

Allra har yrkat att Pensionsmyndighetens andrahandsgrund ska avvisas och i huvudsak anfört att samarbetsavtalets prorogationsklausul inte omfattar den utomobligatoriska grunden, varför Stockholms tingsrätt inte är behörig att pröva denna.

Pensionsmyndigheten har även gjort gällande att arbetstagare hos Allra genom brott har vållat skadan i tjänsten, varför Allra svarar gentemot Pensionsmyndigheten för skadan, ett så kallat principalansvar. 

Allra har anfört att vad Pensionsmyndigheten nu gjort gällande om principalansvar utgör en ny, självständig grund för käromålet som och att även denna ska avvisas eftersom den inte omfattas av prorogationsklausulen, alltså den överenskommelse att framtida tvist mellan parterna ska avgöras av Stockholms tingsrätt istället för den domstol som enligt tillämplig lag ska avgöra tvisten.

Stockholms tingsrätts beslut

Stockholms tingsrätt går dock på Pensionsmyndighetens linje och uppger att domstolen är rätt instans.

Tingsrätten gör bedömningen att ”sett till klausulens ordalydelse kan villkoret tolkas så att alla tvister som har anknytning till samarbetsavtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt”.

Tingsrätten uppger vidare att även om Pensionsmyndighetens andrahandsgrund avser ett utomkontraktuellt skadestånd har de faktiska omständigheter som åberopats direkt anknytning till samarbetsavtalet och är därtill samma sakomständigheter som åberopats avseende den inomkontraktuella grunden, som ostridigt ska prövas av Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten menar även att det inte är rimligt att förstahandsgrunden och andrahands- grunden ska prövas i två separata förfaranden. 

”Enligt tingsrättens bedömning ska prorogationsklausulen därmed tolkas på så sätt att den även ger tingsrätten behörighet att pröva om Allra genom sitt agerande vid de aktuella warrantyaffärerna har ådragit sig skadeståndsskyldighet mot Pensionsmyndigheten på utomobligatorisk grund. Allras yrkande om avvisning av andrahandsgrunden ska därför lämnas utan bifall. 

Prorogationsklausulen i samarbetsavtalet mellan parterna:

§ 17 Tillämplig lag med mera
Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Samarbetsavtalet bestäms i sin helhet av svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler.

Tvist rörande tillkomst, tolkning eller tillämpning av Samarbetsavtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.
[…]

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Beslut-allraassetmanagement
yttrandeibehorighetsfragan

Dela sidan:
Skriv ut: